Drobečková navigace

Titulní strana || Open Access > E-learnigové publikace

Výukové elektronické publikace z oblasti práva

Publikace zveřejněné na Elportále MU

Základy práva vysokých škol

Kudrová, Veronika - Smrčka, Jiří
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6591-8, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Publikace slouží jako multimediální výuková pomůcka k předmětu MV706K Právo vysokých škol. Publikace nezpracovává celou šíři problematiky, nýbrž poskytuje základní přehled o materii stěžejních oblastí vysokoškolského práva vycházející ze současné právní úpravy dané aktuálním zákonem o vysokých školách podrobněji přednášené či diskutované během výuky předmětu.

Právní dějiny na území Slovenska

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel
1. vydání, 2010, ISSN: 1802-128X

Cílem výukového webu Právní dějiny na území Slovenska je zprostředkování poznání vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku, se kterým pojí naši republiku dlouhá společná historie. Stačí připomenout, že již od konce 15. století měly české země a Slovensko téměř nepřetržitě společnou hlavu státu. Studijní web sleduje vývoj od počátků státního života až po rozpad společného československého státu. Větší akcent je položen na období do roku 1918, protože od vzniku Československa v roce 1918 se vývoj obou zemí zcela propojil. Učební pomůcka je využívána v předmětu PrF:MV218K Právní dějiny na území Slovenska.


Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2010, ISSN: 1802-128X

Virtuální knihovna zprostředkovává zákony a podzákonné právní předpisy v českém jazyce platných na našem území, které byly zveřejněné v rakouské říšské sbírce zákonů mezi léty 1849 - 1918. Rovněž je zde možné najít moravskou sbírku zákonů z tohoto období. Umožněno tak je listování, čtení a také vyhledávání v historických rakouských právních textech a textech zákonů v českém jazyce. Sbírka digitalizovaných historických zákonů Rakouska-Uherska dokumentuje nejen státní produkci zákonů a předpisů z minulých dob, ale podává současně také zajímavý obraz o stavu tehdejší společnosti, politiky a kultury. Virtuální digitální knihovnu využijí nejen studenti právnických fakult při zpracovávání svých diplomových, rigorózních a disertačních prací, ale i studenti doktorských studijních programů a ostatní vědečtí pracovníci při jejich vědecké činnosti, neboť v odborných článcích a monografiích se pravidelně objevuje historický exkurs vývoje jednotlivých právních institutů od roku 1848 až do současnosti. Digitální knihovna je využívána především v předmětu PrF: MP104Zk České a československé právní dějiny, dále je možné ji využít v předmětech PrF:MP103Zk Právní dějiny, MV213K Moderní právní dějiny, BV101Zk Dějiny české veřejné správy.

Codex Theresianus

Sojka, Drahoslav - Tauchen, Jaromír
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Codex Theresianus se zabývá přípravnými pracemi a návrhem občanskoprávní kodifikace, který byl sepsán Kompilační komisí v Brně v létech 1753 až 1756, na 54 samostatných listech, tvořících 108 stran ručně psaného textu. Úlohou komise bylo, aby z několika druhů práv a z různých partikulárních právních úprav, vytvořila jednotný právní řád. Codex Theresianus byl dokončen v roce 1766, avšak panovnice tento pokus odmítla s tím, že "zákon není učebnice." Práce komise je kompilací nádherných myšlenek, a systémem užívání rozumu, nezatíženého předsudky. Pomůcka je využívána v předmětech CM104Zk České a československé právní dějiny, CM104Z České a československé právní dějiny - seminář, MP104Zk České a československé právní dějiny, MP104Z České a československé právní dějiny - seminář.


Elektronická kontraktace v právní praxi

Ščerba, Tomáš
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Práca Elektronická kontraktace v právní praxi sa zaoberá problematikou elektronických kontraktácií, predovšetkým jej praktickými implikáciami a je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Prvá časť je obecná a pojednáva o virtuálnom prostredí pre elektronické kontratácie, o zjednávaní kontraktu obecne a následne i z hľadiska práva ICT. Druhá časť je praktická a venuje sa otázkam súvisiacim s jednotlivými typmi elektronických zmlúv, pričom obsahuje exkurz do vybraných judikátov vzťahujúcich sa k jednotlivým elektronickým zmluvám. Pomůcka je využívána v předmětu MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií I.

Evropské mezinárodní právo soukromé

Svobodová, Klára (ved. kol. aut.)
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Publikace Evropské mezinárodní právo soukromé je určena především studentům oboru Evropská hospodářská, správní a kulturní studia jako základní studijní materiál předmětu Evropské mezinárodní právo soukromé. Využít ji však mohou všichni, kdo chtějí získat základní přehled o předpisech z oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. Učební pomůcka je využívána v předmětu BEV501Zk Evropské mezinárodní právo soukromé.


Evropské právní dějiny

Tauchen, Jaromír - Vojáček, Ladislav
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Elektronická publikace Evropské právní dějiny určená studentům programu Evropská hospodářská, správní a kulturní studia přibližuje základní mezníky a události, které jsou klíčové pro vývoj státu a práva na evropském kontinentě. Výuková témata jsou doplněna četnými obrázky, dobovými fotografiemi, mapami a videoukázkami, které si studenti snadno zobrazí či spustí přímo na stránkách publikace. Zároveň jsou zde zveřejněny prameny, které podávají informace o právu v minulosti a názorně demonstrují fragmenty z jednotlivých témat. Učební pomůcka je využívána v předmětu BEV202Zk Evropské právní dějiny.

Kolizní otázky internetových právních vztahů

Polčák, Radim
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Interaktivní kurs Kolizní otázky internetových právních vztahů je zaměřen na problematiku místní působnosti práva na internetové právní vztahy. Hlavní důraz je kladen na soukromoprávní vztahy a jednotlivé hraniční určovatele, vedlejším tématem pak jsou správní vztahy (se zaměřením na problematiku on-line sázkařství) a trestní postih internetových deliktů. Kurs je doplněn odkazy na české a evropské právní předpisy a na plné texty odborných článků. Učební pomůcka je využívána v předmětech MV846K Právo informačních a komunikačních technologií II a MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií I.


Deutsche Rechtsgeschichte

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2008, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Tato multimediální prezentace - Deutsche Rechtsgeschichte - určená českým studentům je rozdělena do dvanácti okruhů a mapuje německé právní dějiny od založení Francké říše, přes středověkou Svatou říši římskou, období vzniku Německého císařství až do současnosti. Témata vztahující se k německým právním dějinám 20. století jsou doplněna četnými fotografiemi a dobovými plakáty. Pomůcka je využívána v předmětu MVV352K Deutsche Rechtsgeschichte, kde je doplněna o audio a video ukázky.

Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2008, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Účelem této multimediální prezentace - Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte - je přiblížit studentům programu Erasmus základní mezníky českých a československých právních dějin od středověku do doby nedávno minulé. Zároveň jsou zde zveřejněny vybrané prameny práva v německém jazyce. „Oživit“ právní historii by měly i četné mapy a dobové fotografie. Pomůcka je využívána v předmětu SOC027 Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, kde je doplněna o audio a video ukázky.


Bill of Exchange Law

Kotásek, Josef
1. vydání, 2007, ISSN: 1802-128X

Multimediální učebnice Bill of Exchange Law je určena k výuce v předmětech programu Erasmus-Socrates (SOC024 Bills of Exchange in Europe) a z tohoto důvodu je psána v anglickém jazyce. Obsahuje stručný výklad k institutům směnečného práva, který je doplněn dalšími upřesňujícími poznámkami, testovými otázkami, předpisy (českými i zahraničními) a slovníkem.


Další publikace


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012