Drobečková navigace

Titulní strana || Open Access > Historicko-právní fond

Historicko-právní fond

Učitelé a přednášející PrF MU

Soudní řízení ve věcech manželských

GERLICH, Karel
1939, 122 str.Trestní právo hmotné

KALLAB, Jaroslav
1935
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848

BAXA, Bohumil
1. vydání, 1926, 109 str.Manželské právo 2. díl

VACEK, Josef
1924, ISSN: Brno, 303 str.


Finanční věda a finanční právo

CAHA, Jan
1921, ISSN: Brno, 106 str.
O uzavření smlouvy pojišťovací

KAŠPÁREK, M.
1920, 65 str.


Zločin a trest

KALLAB, Jaroslav
1915Ostatní


Neues Gemeinderecht


1939

Český název: Nové obecní právo. Publikace vydaná v Lipsku v roce 1939 analyzuje nové německé obecní zřízení.


Bericht über das Studienjahr 1935-36 der deutschen universitat in Prag erstattet von prorektor prof. dr. Karl Hilgenreiner


1. vydání, 1937, 83 str.

Český název: Zpráva o akademickém roce 1935/1936 německé univerzity v Praze

Bericht über das Studienjahr 1934-35

HILGENREINER, Karl
1. vydání, 1936

Český název: Zpráva o akademickém roce 1934/1935 německé univerzity v Praze


Civil und Criminalprocess

ZUCKER, Alois
1936, 137 str.


Das Problem der Demokratie

SANDER, Fritz
1934

Český název: Problém demokracie Publikace od profesora na pražské německé právnické fakultě obsahuje následující kapitoly: 1. národ v národním smyslu a národ ve státním smyslu; 2. podstata demokracie; 3. zhodnocení demokratické ideologie a realita parlamentní republiky; 4. návrhy na reorganizaci parlamentní republiky.


O trestním soudnictví nad mládeží

MIŘIČKA, August
1932, 309 str.

Dějiny a systém soukromého práva římského

HEYROVSKÝ, Leopold
6. vydání, 1927, 656 str.


Deutsche Wirschtschaftsgeschichte

BORCHARDT, Julian
1924

Český název: Německé hospodářské dějiny (od počátků až k současnosti), svazek druhý, od konce doby Hohenstaufské až do selských válek (přibližně 1270-1525). Kniha podrobným způsobem analyzuje dějiny hospodářství na území dnešního Německa ve středověku (v letech 1270-1525). Autor popisuje hospodářský život v těchto stoletích, a to v různých oblastech: u šlechty, měst a na venkově.


Republikanisches Staatsrecht

SPIEGEL, Ludwig
1919

Český název: Republikánské státní právo. II. Návrh volebního řádu pro československé národní shromáždění. Zároveň příspěvek k teorii a pochopení volebního práva poměrného zastoupení. Publikace Ludwiga Spiegela pochází z roku 1919, a představuje v ní návrh na reformu volebního práva v ČSR.

Die Geldvermehrung im Weltkriege und die Beseitigung ihrer Folgen

LIEFMANN, Robert
1. vydání, 1918, 199 str.

Český název: Nárůst peněz ve světové válce a odstranění jejich následků Kniha z roku 1918 má následujíc kapitoly: 1. Dosavadní přístup k problému; 2. Skutečnosti o růstu množství peněz a ubývání valut; 3. Vztah mezi penězi, cenou a příjmem; 4. Teorie růstu množství peněz; 5. Inflace a její působení; 6. Inflace a zahraniční směnné kurzy; 7. Úprava obchodu s devizami a zahraničními cennými papíry za světové války; 8. Peněžní problémy ve vnitřní hospodářské politice na válce; 9. Budoucnost zlaté měny?


Marx Karl und die Gewerkschaften von Hermann Müller

Muller Hermann
1918

Český název: Karel Marx a odbory Kniha obsahuje následující kapitoly: předmluva; poměr dělníka ke kapitálu; Marx jako organizátor; Marxovy teoretické názory na oprávnění a vyhlídky odborů; odbory jako těžiště dělnického hnutí; Marx a sociální politika; teorie „zbídačení“; revoluce a praktická práce.

Die Rechtsverhältnisse öffentlicher Strassen in Preussen : mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Hannover

LOOMAN, Theil
1917

Český název: Právní poměry na veřejných ulicích v Prusku se zvláštním zohledněním provincie Hannoveru Publikace se skládá z následujících kapitol: 1. právní prameny; 2. stanovení únikových cest; 3. vznik veřejnosti na ulicích; 4. právní obsah obecního využití a sousedských práv; 5. zatížení sousedících pozemků s ulicemi; 6. zákaz stavby; 7. sousedské příspěvky.


Knihy judikátů a repertoria nálezů

BOHUSLAV, Josef
1916, ISSN: Brno, 103 str.

Der rechtliche Charakter des Arbeitskonflikte

SOUŠEK, Jakub
1914, 132 str.

Český název: Právní charakter právních konfliktů. Cesty k zajištění právního stavu v oblasti pracovní smlouvy. Autor se v publikaci z roku 1914 věnuje mj. následujícím okruhům: vývoji pracovního poměru, právní úpravě pracovního poměru, pracovnímu trhu a řešení konfliktů, jakož i postavení státních orgánů při řešení těchto pracovních konfliktů.


Das Wasserrechts-Gesetz für das Königreich Böhmen ergänzt durch die einschlägigen Gesetze und Verordnungen insbesondere ältere Vorschriften, das Reichswassergesetz, Strompolizeivorschriften, Hasenordnungen, Vorschriften über Melioration und unschädliche Ableitung der Gebirgswässer, Fischerei und Holztrift : Kommentiert und mit der gesamten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bis September 1910 und des obersten Gerichtshofes, sowie mit erschöpfenden Registern versehen. Zweite Hälfte

ŽALUD, Josef
1911

Český název: Zákon o vodním právu pro Království české doplněná příslušnými zákony a nařízeními (druhá část) Kniha obsahuje starší právní předpisy, říšský zákon o vodách, předpisy o říční policii, přístavní řády, předpisy o melioracích a o odvodech horského vodstva, předpisy o rybářství a plavení dřeva. Na konci knihy se nachází velmi podrobný věcný rejstřík a také i přehled příslušných soudních rozhodnutí.

Kniha pozemková

LEPAŘ, Mojmír
1911


Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer

NIESE, B.
1910

Český název: Stát a společnost Řeků a Římanů Kniha je rozdělena na dvě části: 1. Stát a společnost Řeků (kapitoly: Řekové a jejich sousední kmeny; helénský kmenový stát, athénská demokracie, makedonské války); 2. Stát a společnost Římanů.(kapitoly: republika; revoluce a občanské války; císařství)


Vorentwürfe zu den Gesetzen


1909

Český název: Návrhy (osnovy) zákonů, které mění trestní právo procesní Publikace vydaná ve Vídni v roce 1909 obsahuje návrhy (osnovy) na změnu následujících rakouských zákonů: úvodní zákon k trestnímu řádu; trestního řádu; zákona o vytvoření seznamu porotců a kmetů.

Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs

PISKO, Oskar
1907

Český název: Podnik jako předmět právních vztahů Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.


Die Bauernfrage

KRÁL, Franz
1905

Das Osterreichische Actienrecht

LANDAUER, Walther
1. vydání, 1900, 166 str.

Český název: Rakouské akciové právo Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Zřízení akciové společnosti; 2. Orgány akciové společnosti; 3. Zdanění akciové společnosti


Der gewerbliche Arbeitsvertrag in der Rechtsdurchsetzung

LICHT, Stefan
1898

Český název: Živnostenská pracovní smlouva a prosazení práva. Kniha pojednávající o rakouské právní úpravě pracovních (živnostenských) smluv a živnostenských soudů. Kniha obsahuje rovněž přetištění příslušných právních předpisů, jakožto i judikaturu živnostenských a obchodních soudů, taktéž i celou řadu vzorů.

Die Judicatur des Obersten Gerichtshofes...

ROHAN, J. Karel
1898

Český název: Judikatura Nejvyššího soudu v  otázce jazykové Publikace z roku 1898 analyzuje judikaturu rakouského Nejvyššího soudu v otázkách uplatnění jazykového práva v Čechách a na Moravě.


Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im gewerbebetriebe in Österreich


1897

Český název: Zastavení práce a výluky v práci v živnostenských podnicích v Rakousku v roce 1895 Ročník časopisu pocházející z pera statistického oddělení rakouského ministerstva obchodu obsahuje statistické údaje o výlukách v práci, ke kterým došlo v roce 1895.

Internationales Privatsrecht in Form eines Gesetzenwurfs

NEUMANN, Hugo
1. vydání, 1896, 284 str.

Český název: Mezinárodní právo soukromé ve formě návrhu zákona včetně důvodové zprávy Kniha obsahuje návrh německého zákona o mezinárodním právu soukromém včetně důvodové zprávy a jiných podkladů rekodifikační komise


Das Österreichische Staatsrecht

GUMPLOWITZ, Ludwig
1891, ISSN: Brno, 668 str.

Das österreichische Strafrecht mit Berücksichtigung des Entwurfes und des deutschen

FINGER, August
1. vydání, 1891

Český název: Rakouské trestní právo se zohledněním návrhu a německého říšského trestního zákoníku. Zvláštní část. První svazek. První oddíl Kniha pojednává o zločinech proti osobám, konkrétně o zločinech proti životu a zločinech proti svobodě


Kniha separátů

ZUCKER, Alois; ZUCKER, H.; FINGER, August; JANKA, Karl; GLASER, G
1. vydání, 1891

Podmíněné odsouzení (Condamnation conditionelle) (A. Zucker) Einige Criminalistische Zeit- und Streitfragen der Gegenwart (H. Zucker) Český název: Některé soudobé a sporné otázky kriminalistiky současnosti Der dolus indirectus im Lichte der oberstgerichtlichen Rechtsprechung (A. Finger) Český název: Dolus indirectus ve světle judikatury vyšších soudů Die Grundlagen des Strafschuld…. (K. Janka) Český název: Základy trestní viny. Přednáška pronesená na plenárním zasedání právnické společnosti ve Vídni 30. ledna 1885

Alt-Arisches Jus Gentium

LEIST, B. W.
1889, 318 str.

Český název: Staro-árijské Jus Gentium Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Život na vesnici; 2. Postavení hospodáře; 3. Povinnosti hospodáře; 4. Moc hospodáře


System des Österreichischen Privatsrechts

BURCKHARD
1. vydání, 1884

Český název: Systém rakouského soukromého práva. Části soukromého práva (obecná část soukromého práva) Jedná se o podrobný nástin některých institutů v ABGB (osoby, věci)


Die drei fragen des Grundbesitzes

STEIN, Lorenz von
1. vydání, 1881

Finanzgesetzkunde des österreichischen Kaiserstaates I. Teil

Konopasek, August ; Ritter von Mor, Victor
1. vydání, 1880, 484 str.

Český název: Finanční věda rakouského císařství (1. díl) Kniha má následující hlavní kapitoly: 1. Organizace finanční správy rakouského císařství; 2. O státním majetku rakouského císařství; 3. O regálech


Der österreichische Juristentag und die Advokatur

PLESCHNER, August
1879

Český název: Rakouské právnické dny a advokacie Publikace z roku 1879 pojednává o rakouské advokacii, přičemž se věnuje samotnému pojmu „advokát“, požadavkům na povolání advokáta a zároveň obsahuje i obecná zamyšlení nad advokátským stavem.

Handbuch des in Österreich-Ungarn geltenden internationalen Privatrechtes : mit besonderer Berücksichtigung des Staats- und Völkerrechtes

VESQUE VON PUTTLINGEN, Johann
1. vydání, 1878, 660 str.

Český název: Příručka mezinárodního práva soukromého platného v Rakousku-Uhersku se zvláštním zohledněním ústavního a mezinárodního práva Kniha obsahuje dvě hlavní kapitoly: 1. Mezinárodní právo soukromé; 2. Mezinárodní právo trestní


eber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirthschaft : ein offenes Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von Treitschke

SCHMOLLER, Gustav
1875, 177 str.

Český název: K některým základním otázkám práva a národního hospodářství. Otevřený dopis panu profesorovi Dr. Heinrichovi Treitschkemu Tato publikace obsahuje následující kapitoly: 1. Úvod; 2. Co nám říkáte a co my skutečně tvrdíme; 3. dogmatická a kritická metoda; 4. hospodářství, zvyk a právo; 5. vlastnictví a princip distributivní spravedlnosti; 6. hospodářské bezpráví, revoluce a reforma; 7. společenské členění a sociální pokrok; 8. váš postoj k sociálně-politickým hnutím a jevům současnosti.

Die Normen und ihre Übertretung

BINDING, Karl
1872, 246 str.

Český název: Normy a jejich překračování. Studie o právním jednání a druzích deliktu. Svazek první. Normy a trestní zákony. Publikace vztahující se k německému právu se skládá z následujících kapitol: 1. pojem a obsah normy; 2. formální vztah norem k trestním zákonům; 3. původní souvislost mezi bezprávím a trestem.


Die Entscheidungen des k.k. obersten Gerichtshofes über Fragen des materiellen und formellen Wechselrechtes

BRANOWITZER
1. vydání, 1867, 363 str.

Český název: Rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu o otázkách hmotného a procesního směnečného práva Kniha obsahuje jednotlivá rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu ve směnečných záležitostech. Vyhledávání usnadňuje připojený rejstřík.

Kurz gefasste Grundsätze der Rechtsphilosophie

NEDOMANSKÝ, Franz
1864

Český název: Stručné zásady právní filosofie Kniha se zabývá analýzou pojmu právu a jeho vztahem k morálce. Kniha je rozdělena na dvě části: zásady soukromého práva a zásady státního práva.Das öffentliche Ministerium


1849

Český název: Veřejné ministerstvo (státní zastupitelství) v pruských rýnských provinciích Kniha se zabývá analýzou a organizací státního zastupitelství v pruských rýnských provinciích od začátku 19. století až do roku 1848.Das naturliche Privatrecht

SCHNABEL, Jiri Norbert
1. vydání, 1842, 210 str.


Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde

WAGNER, Vincenz August
1. vydání, 1834

Český název: Časopis pro rakouské právnictví a politické zákonodárství

Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde

WAGNER, Vincenz August
1. vydání, 1833, 344 str.

Český název: Časopis pro rakouské právnictví a politické zákonodárství
Nezařazeno

Revision des Friedensvertrages

Keynes, Maynard John
1922RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012