Foreign Direct Investment International Moot Competition

Zpráva o průběhu a výsledcích mezinárodní soutěže Foreign Direct Investment International Moot Competition (FDI) 2011

Zpráva o průběhu a výsledcích mezinárodní soutěže Foreign Direct Investment International Moot Competition (FDI) 2010

  • FDI - Diplom memorial

FDI Moot

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot(FDI Moot) je každoroční soutěží studentů právnických fakult z celého světa, která se zaměřuje na mladý a překotně se rozvíjející obor práva mezinárodní ochrany investic.

Součástí zadání soutěže je vždy modelová dvoustranná mezinárodní smlouva o ochraně investic (BIT) a popis faktů, na jejichž základě měl být investor zkrácen na svých právech. Úkolem soutěžících je na jedné straně snést co nejvíce argumentů a přesvědčit rozhodce, kteří o vzniklém sporu rozhodují, že hostitelský stát nedostál svým závazkům z BIT, na straně druhé obhájit jednání státu proti argumentům investora. To se děje nejprve formou písemných stanovisek (memoriálů) a následně rovněž při ústní konfrontaci se soupeři a s rozhodci.

Jak je vidět, soutěž se zaměřuje jednak na obsah hmotně-právních standardů ochrany, které poskytuje investorovi BIT, jednak je ovšem třeba řešit otázky procesní, jakou je například pravomoc rozhodců.

Náležitá úroveň soutěže je garantována pořadatelem, kterým je Center for International Legal Studies, se sídlem v Salcburku v Rakousku, stejně jako správní radou, ve které zasedali mimo jiné Andrew Newcombe, Federico Ortino nebo Christoph H. Schreuer, kteří jsou autory uznávaných monografií z oboru práva mezinárodní ochrany investic. Profesor Schreuer je rovněž autorem rozsáhlého komentáře k Washingtonské úmluvě z roku 1965.

Oficiální stránky FDI Moot


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012