Témata a ceny vypsané institucemi a organizacemi mimo PrF

 • Ústavní soud
  1. Stát a jeho orgány jako subjekty lidských práv
  2. Nepřiměřená délka řízení před evropskými ústavními soudy. Modely rozhodování o satisfakci a finanční kompenzaci
  3. Obnovy řízení po rozsudcích ESLP ve smluvních státech Úmluvy – srovnávací perspektiva
  4. Rozhodování o azylu před ústavními soudy členských států EU
  5. Digitalizace a elektronizace justice
  6. Vztah ústavní stížnosti a civilního dovolání po novele o. s. ř. provedené zákonem č. 404/2012 Sb.
 • Nejvyšší soud
  1. Zákaz reformationis in peius v dovolacím řízení
  2. Význam prohlášení poškozeného podle zákona č. 45/2013 Sb. pro trestní řízení
  3. Zabezpečovací detence z hlediska de lege lata a de lege ferenda
  4. Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. vs právo na ochranu osobních údajů a právo na ochranu soukromí
  5. Rodič samoživitel z pohledu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
  6. Vzájemná žaloba vs námitka započtení
  7. Evropská občanská iniciativa - zhodnocení dosavadní aplikace nařízení č. 211/2011 o občanské iniciativě
  8. Evropský platební rozkaz - vítězství formy nad spravedlností?
  9. Evropský soud pro lidská práva a právo na svobodu - případová studie odsuzujících rozsudků vůči Velké Británii
  10. Problematika náhradního mateřství pohledem mezinárodního práva soukromého
  11. Popírání genocidy v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská práva
 • Nejvyšší správní soud
  1. Specializace soudců a soudních senátů: srovnání přístupu Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu
  2. Tištěné sbírky rozhodnutí nejvyšších soudů: tradice hodná pokračování nebo přežitek? (historická analýza, úvahy do budoucna)
  3. Institut nepřijatelnosti opravných prostředků proti rozhodnutím soudů a praktické zkušenosti s uplatňováním § 104a odst. 3 s. ř. s.
  4. Soudní ochrana ve věcech místního referenda: aktuální otázky
  5. Význam a vztah předběžného opatření a odkladného účinky v řízení před správními soudy
  6. Soudní přezkum souhlasů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  7. Účastenství nevládních organizací v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí
  8. Umisťování reklamních plachet (reklamních zařízení) na kulturní památky
  9. Obrana proti neposkytování dotací správními orgány, krácení dotací a proti ukládání povinnosti dotaci vrátit
  10. Naplnění důvodů pro udělení mezinárodní ochrany u uprchlíků ze zemí zasažených ozbrojenými konflikty (např. Ukrajiny a Sýrie)
 • Veřejná ochráňkyně práv
  1. Srovnání právní úpravy rodinných dávek (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek) s úpravou ve vybraných členských státech EU
  2. Potřebuje Česká republika zákon o konzulární ochraně? – zhodnocení možných dopadů absence zákona v praxi, srovnání s vybranými smluvními státy Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích
  3. Vnitrostátní dorovnání postavení rodinných příslušníků (z tzv. třetích států) členských států EU s rodinnými příslušníky migrujících občanů EU (tzv. obrácená diskriminace, reverse discrimination) – srovnání právní úpravy v ČR a státech EU a judikatura SDEU
  4. Vyhošťování neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu (zajištění procesních práv, prolínání azylových směrnic a návratové směrnice, problematika opakovaných žádostí)
  5. Boj proti účelovým sňatkům (za účelem získání práva pobytu) v evropském právu a v praxi v ČR
  6. Právo na soudní přezkum v případě neudělení víza – komparace právní úpravy v členských státech EU, zahájení řízení o porušení práva EU Evropskou komisí
  7. Mají cizinci čekající na předání na základě nařízení Dublin III z důvodu čl. 18 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení postavení žadatelů o mezinárodní ochranu v předávajícím státě? – srovnání české úpravy, azylového práva EU a přístupu vybraných členských států EU
  8. Odvozená diskriminace v zahraniční judikaturní praxi
  9. Je český inkluzivní systém v souladu s čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením?
  10. Sexuální orientace a náboženské vyznání aneb diskriminační důvody v konfliktu
  11. Určení pohlaví u intersexuálních osob z lidskoprávního pohledu
  12. Vliv nálezu I. ÚS 2315/15 na odpovědnost vlastníků pozemních komunikací jejich uživatelům (nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2315/15 ze dne 12. 4. 2016)
  13. Role monitorovacích orgánů podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
  14. Poskytování kopií projektové dokumentace – střet práv účastníka řízení a ochrany autorských práv? (§ 168 stavebního zákona)
  15. Je přezkum souhlasů vydávaných stavebními úřady efektivním nástrojem ochrany práv dotčených osob?
  16. Lékařská mlčenlivost jako překážka odhalování špatného zacházení (reflexe Zprávy CPT z návštěvy České republiky v roce 2014)
  17. Kriminalizace migrace – aspekt zacházení s cizinci
 • Nejvyšší státní zastupitelství
  1. Omezení svéprávnosti
  2. Úloha státního zastupitelství v dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
  3. Peněžitý trest – významná trestní alternativa?
  4. Uplatnění institutu denních sazeb v praxi českých soudů
  5. Institut zahlazení odsouzení v českém trestním právu v komparaci s úpravou ve státech střední Evropy
  6. Trestní odpovědnost právnických osob
  7. Přípustnost pachové stopy jako důkazu v trestním řízení
  8. Uplatnění doktríny fruit of the poisonous tree v praxi českých soudů
  9. Aplikace zásady „ne bis in idem“ v daňovém a trestním řízení
 • VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

  Práci, která bude splňovat vysoká odborná kritéria bude udělena zvláštní cena VFH Vašíček a partneři advokátní kancelář, s.r.o. ve výši 10.000,- Kč. Cena může být udělena více pracem samostatně i společně. Advokátní kancelář také pravidelně nabízí nejlepším účastníkům soutěže možnost získat odbornou praxi.

  1. Limity moderace smluvní pokuty v závazkových vztazích

   Student se bude zabývat otázkou, za jakých podmínek může soud moderovat smluvní pokutu a v jakém rozsahu. Dále by se práce měla zaměřit též na otázku, zda může soud místo moderace nepřiznat smluvní pokutu z jiného důvodu, např. pro rozpor s dobrými mravy.

  2. Možnost obrany uživatele autorského díla před nepřiměřeně vysokou odměnou kolektivního správce

   Dle § 100 písm. h) autorského zákona kolektivní správce práv uzavírá s uživatelem předmětu ochrany za přiměřených a rovných podmínek smlouvy, kterými se pro uživatele poskytuje oprávnění k výkonu práva užít kolektivně spravované předměty ochrany. Ve smlouvě je pak stanovena i odměna za užití předmětu ochrany. Přestože dle zmíněného ustanovení by měly být smlouvy uzavírány za přiměřených podmínek, fakticky je výše odměny stanovena dle sazebníku příslušného kolektivního správce, při jehož tvorbě tento správce není v podstatě nijak omezen a výši odměn fakticky stanovuje dle vlastního uvážení. Zájemce o užití předmětu ochrany tak na první pohled nemá jinou možnost, než s kolektivním správcem smlouvu uzavřít. Úkolem studenta bude kritické posouzení aktuální právní úpravy v tomto ohledu a zodpovězení otázky, zda a jakým způsobem se může zájemce o užití předmětu ochrany (autorského díla) bránit, pokud považuje výši odměny stanovenou kolektivním správcem dle sazebníku za nepřiměřenou. Pokud student dospěje k závěru, že možnost obrany neexistuje, bude jeho úkolem posouzení, zda je takováto úprava přípustná z hlediska práva ústavního.

  3. Pojem „lege artis“ a jeho interpretace právními předpisy soukromého práva

   Student rozebere existenci právně závazné definice jednání „lege artis“, zejména ve stávající judikatuře a právní závaznost těchto výkladů v oblasti soukromého práva. Ve zpracované práci bude dále ceněn rozbor jednotlivých definic, zejména pak otázka výkladu často užívaného souvisejícího pojmu „současné poznatky lékařské vědy“, popřípadě výklady tohoto pojmu na úrovni evropského práva.

  4. Odpovědnost rodičů za plánované „domácí“ porody

   Student rozebere otázku odpovědnosti obou rodičů, tedy matky i otce, za prokazatelné zdravotní poškození dítěte v důsledku tzv. domácího porodu, ke kterému došlo z vůle rodičů nebo jednoho z nich. Případnou odpovědnost pojedná student z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, posoudí možné vzájemné nároky mezi rodiči a zejména nárok nezletilého dítěte a jeho vymahatelnost.

  5. Nevyřízení podnětu k zahájení řízení z moci úřední pro nezaplacení poplatku dle zákona o zadávání veřejných zakázek

   Ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spojuje s podnětem k zahájení správního řízení z moci úřední povinnost uhradit poplatek ve výši 10.000,- Kč. Není-li tento poplatek zaplacen nejpozději s podáním podnětu, ÚOHS dotčený podnět nevyřizuje. Práce by se měla zaměřit na otázku důsledků dotčeného pravidla, tedy zda neuhrazení poplatku má za následek, že se ÚOHS porušením tvrzeným v podnětu vůbec nemusí či dokonce nesmí zabývat. A dále též na související otázku, zda může ÚOHS nezahájit správní řízení z moci úřední, dozví-li se o porušení zákona, jen proto, že nebyl uhrazen správní poplatek společně s podáním podnětu, z něhož se ÚOHS o porušení dozvěděl. V neposlední řadě se student může zabývat též otázkou ústavnosti poplatku spojeného s podnětem k zahájení správního řízení z moci úřední.

  6. Ochrana veřejných subjektivních práv proti obecně závazným vyhláškám obcí

   Od nálezu Ústavního soudu ve věci Jirkova došlo k rapidnímu nárůstu počtu obecně závazných vyhlášek přijatých obcemi. Navazující judikatura pak dospěla k závěru, že obce jsou oprávněny regulovat řadu oblastí (včetně např. hostinské činnosti, a to stanovením otevírací doby, čímž dochází k omezování práva podnikat zaručeného čl. 26 LZPS). Nabízí se tedy otázka dotčení, ne-li přímo zasažení, veřejných subjektivních práv obecně závaznou vyhláškou, pročež nelze nepoložit též otázku, jakým způsobem se může adresát veřejnoprávního působení bránit proti takové obecně závazné vyhlášce, nota bene pokud by byla neústavní, tedy by neobstála v testu aplikovaném Ústavním soudem ČR při přezkumu obecně závazných vyhlášek obcí. Student by se tedy měl ve své práci pečlivě vypořádat s otázkou, zda obecně závazné vyhlášky obcí mohou bez dalšího představovat zásah do veřejných subjektivních práv adresátů těchto správních aktů. Po argumentačním vypořádání této otázky by student měl věnovat pozornost ochraně takových práv, a to zejména prostředkům poskytnutým recentní právní úpravou, jsou-li nějaké.

 • ATLAS consulting spol. s r.o.

  Vypisuje zvláštní odměnu ve výši 10.000,- Kč za nejlepší práci na jedno z níže uvedených témat vypsaných touto společností. Společnost si vyhrazuje právo odměnu neudělit, snížit, popř. rozdělit mezi více soutěžících.

  1. Časová působnost právních norem v období první republiky (1918 – 1938)

   Student se bude zaobírat fenoménem času a časovou působností právních předpisů (a v nich obsažených právních norem) v daném období. Je možné na problematiku nahlédnout z hlediska rozdílů v časové působnosti jednotlivých typů právních předpisů, zabývat se přípustností retroaktivity právních norem apod. Je žádoucí srovnat prvorepublikovou právní úpravu vztahující se k časové působnosti právních předpisů s právní úpravou v současné době platnou

  2. Časová působnost právních předpisů z doby nesvobody

   Období od 30.9.1938 do 4.5.1945 je dekrety prezidenta republiky definováno jako období nesvobody. Úkolem studenta je zabývat se platností právních předpisů ČSR a Protektorátu Čechy a Morava publikovaných v tomto období po skončení doby nesvobody. Student by se taktéž mohl zabývat platností mezinárodních smluv (především s Německou říší) v tomto období publikovaných. Některé z těchto právních předpisů po skončení vymezeného období nesvobody své platnosti pozbyly, některé mezinárodní smlouvy nebyly poválečným Československem uznány ve vzájemných československo – německých vztazích za platné. Úkolem studenta je tyto jevy popsat a zabývat se otázkou, na základě jakých skutečností k pozbytí platnosti došlo a jaké dopady mělo pozbytí platnosti na stávající právní vztahy.

  3. Ochrana osobních a dalších údajů obsažených v soudních rozhodnutích:

   Student se bude zabývat nutností anonymizace soudních rozhodnutí, jež jsou k dispozici ve veřejně dostupných databázích judikatury. Zaměří se na oprávněnost požadavku anonymizace obecně a ve vybraných typových situacích (mladiství, oběti trestných činů, obchodní tajemství atd.).

  4. Úřední dílo

   Student se zaměří na definici úředního díla, rozsah jeho užití, limity a omezení, druhy a příklady úředních děl včetně představení stěžejní judikatury. Zaměří se rovněž na charakteristiku dokumentů typu metodik, instrukcí, návodů či pokynů veřejných institucí.

  5. Relevance a závaznost judikatury v českém právu

   Podstata této práce bude spočívat v porovnání právních systémů, aktuální soudní praxe, vývoj z pohledu nového občanského zákoníku a jeho § 13.

  6. Elektronická sbírka zákonů

   Student se zaměří na celkový rozbor této problematiky, včetně představení jejich pozitiv a negativ a srovnání se zahraničními zkušenostmi. V práci rovněž analyzuje dopady na komerční právní informační systémy včetně návrhu jejich souběžné existence s Elektronickou sbírkou formou definování výhod, resp. důvodů pro užití právních informačních systémů.

 • BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

  Ocenění za zpracování nejlepší práce - cena ve výši 5.000 Kč a možnost stáže v advokátní kanceláři.

  1. Příplatek mimo základní kapitál a možnosti jeho vrácení vč. případu změn v osobách společníků
  2. Možnost vyloučení předsmluvní odpovědnosti a spravedlivý důvod
  3. Otázky odpovědnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů v kontextu nové právní úpravy

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012