Témata a ceny vypsané institucemi a organizacemi mimo PrF

Ústavní soud

Ústavní soud vypisuje zvláštní věcnou cenu v hodnotě 6 000 Kč, kterou udělí autorovi nejlepší práce na libovolné téma z oboru ústavního práva. Zejména posoudí a případně ocení práci pojednávající o těchto tématech:

 1. Anonymizace soudních rozhodnutí ve světle GDPR
 2. Uchovávání profilů DNA z ústavněprávního pohledu
 3. Stíhání nenávistných projevů na internetu
 4. Podávání předběžných otázek k Soudnímu dvoru Evropské unie ústavními soudy

Nejvyšší správní soud:

 1. Institut nepřijatelnosti kasační stížnosti
 2. Specializace soudců a soudních senátů – výhody a nevýhody
 3. Právní úprava a počty soudních věcí přednostních a podléhajících lhůtám ve střední Evropě
 4. Pojem kompetenčního sporu dle judikatury zvláštního senátu a kompetenčního senátu NSS
 5. Zhodnocení vlivu právní úpravy soudních poplatků ve vybraných evropských zemích na nápad nových věcí.

Nejvyšší soud:

 1. Meze veřejných projevů soudců v kontextu sociálních sítí
 2. Fake news v trestněprávním kontextu
 3. Nejlepší zájem dítěte vůči právu rodičů na rodinný život ve světle judikatury Evropské soudu pro lidská práva – aktuální otázky spojené s umístněním dětí do ústavní péče
 4. Hate speech v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská práva: je regulace v českém právu dostatečná?

Veřejná ochránkyně práv:

 1. Odvozená diskriminace v zahraniční judikaturní praxi
 2. Je český inkluzivní systém v souladu s čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením?
 3. Sexuální orientace a náboženské vyznání aneb diskriminační důvody v konfliktu
 4. Určení pohlaví u intersexuálních osob z lidskoprávního pohledu
 5. Problematické aspekty kázeňského odměňování v českých věznicích
 6. Trestní politika ČR
 7. Trestní odpovědnost právnických osob za ponižující zacházení při poskytování sociálních a zdravotních služeb
 8. Implementace doporučení OSN Výboru proti mučení v České republice
 9. Mlčenlivost vězeňského lékaře a standardy boje s beztrestností špatného zacházení
 10. Ředitel pobytového školského zařízení jako správní orgán a možné prostředky nápravy jeho pochybení
 11. Hledisko kumulativního efektu zásahů do práv stěžovatele v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva na poli článku 3 Úmluvy.

Wolters Kluwer ČR

Wolters Kluwer ČR ocení práce voucherem na roční licenci Student ASPI Plus a knihou z nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

 1. Právní jednání učiněné elektronickými prostředky
 2. Prediktivní a citační analýza judikatury
 3. Minulost, přítomnost a možné směřování právních informačních systému v ČR
 4. Spisová značka, publikační číslo a další identifikátory judikátu v právních informačních systémech a publikacích

ATLAS consulting spol. s r.o.

Vypsána zvláštní odměna ve výši 10.000,- Kč za nejlepší práci na jedno z níže uvedených témat vypsaných touto společností. Společnost si vyhrazuje právo odměnu neudělit, snížit, popř. rozdělit mezi více soutěžících.

 1. Časová působnost právních norem v období první republiky (1918 – 1938)

  Student se bude zaobírat fenoménem času a časovou působností právních předpisů (a v nich obsažených právních norem) v daném období. Je možné na problematiku nahlédnout z hlediska rozdílů v časové působnosti jednotlivých typů právních předpisů, zabývat se přípustností retroaktivity právních norem apod. Je žádoucí srovnat prvorepublikovou právní úpravu vztahující se k časové působnosti právních předpisů s právní úpravou v současné době platnou

 2. Časová působnost právních předpisů z doby nesvobody

  Období od 30.9.1938 do 4.5.1945 je dekrety prezidenta republiky definováno jako období nesvobody. Úkolem studenta je zabývat se platností právních předpisů ČSR a Protektorátu Čechy a Morava publikovaných v tomto období po skončení doby nesvobody. Student by se taktéž mohl zabývat platností mezinárodních smluv (především s Německou říší) v tomto období publikovaných. Některé z těchto právních předpisů po skončení vymezeného období nesvobody své platnosti pozbyly, některé mezinárodní smlouvy nebyly poválečným Československem uznány ve vzájemných československo – německých vztazích za platné. Úkolem studenta je tyto jevy popsat a zabývat se otázkou, na základě jakých skutečností k pozbytí platnosti došlo a jaké dopady mělo pozbytí platnosti na stávající právní vztahy.

 3. Ochrana osobních a dalších údajů obsažených v soudních rozhodnutích:

  Student se bude zabývat nutností anonymizace soudních rozhodnutí, jež jsou k dispozici ve veřejně dostupných databázích judikatury. Zaměří se na oprávněnost požadavku anonymizace obecně a ve vybraných typových situacích (mladiství, oběti trestných činů, obchodní tajemství atd.).

 4. Úřední dílo

  Student se zaměří na definici úředního díla, rozsah jeho užití, limity a omezení, druhy a příklady úředních děl včetně představení stěžejní judikatury. Zaměří se rovněž na charakteristiku dokumentů typu metodik, instrukcí, návodů či pokynů veřejných institucí.

 5. Relevance a závaznost judikatury v českém právu

  Podstata této práce bude spočívat v porovnání právních systémů, aktuální soudní praxe, vývoj z pohledu nového občanského zákoníku a jeho § 13 včetně současných trendů.

 6. Systematizace citační analýzy české judikatury

  Zpracovat odbornou reakci na článek Možnosti citační analýzy v České republice1 a analyzovat možné atributy citací judikatury, jako např. polaritu, typ reference - procesní, rekapitulační, kontextuální, míru ztotožnění soudu s citovaným judikátem a další. Atributy by měly být vybrány a prioritizovány s ohledem na jejich použitelnost v právní praxi a doloženy reálnými soudními kauzami (rozhodnutími). Vlastnosti atributů by měly zohledňovat časový vývoj právního stavu. Součástí téma je doložení reprezentativního vzorku judikatury, ve kterém budou demonstrovány jak jednotlivé atributy citací, tak konkrétní odpovídající užití z právní praxe.

1) MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.

Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s. r. o.

Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s. r. o. vypisuje odměnu ve výši 5.000 Kč pro nejlepší práci. V případě více kvalitních prací bude odměna rozdělena poměrně mezi dva nejlepší studenty. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo cenu neudělit.

 1. Práce zaměstnanců společnosti z členského státu EU v Číně z pohledu ochrany osobních údajů.

  Je plnění pracovních úkolů na internetu předáváním osobních údajů do třetí země? Jak předávání řešit, když internet monitoruje vláda?

 2. Database scraping z pohledu autorských práv pořizovatele databáze a nekalé soutěže.

  Student se zaměří na aspekty autorského práva a nekalé soutěže ideálně s uvedením case studies/soudních rozhodnutí, ve kterých se tato problematika řešila. Vítané jsou úvahy de lege ferenda.

 3. Placené recenze na recenzních webech z pohledu nekalé soutěže.

  Některé marketingové agentury nabízí napsání pozitivní recenze na recenzních webech jako je Trip Advisor nebo Booking.com. Je prodej takových recenzí nekalou soutěží či ne (například klamavou reklamou)? Za jakých podmínek může být? Student se dále může zabývat dalšími aspekty takového jednání.

 4. Valorizace investic ze společného jmění manželů do nemovitosti ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

  S účinností zákona 89/2012 Sb., došlo k podstatné změně ovlivňující vypořádání společného jmění manželů v případě investic ze společného jmění manželů do majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů a naopak. Aktuální výkladová mezera se týká zejména vlivu vývoje trhu, jakož i aktuální hodnoty nemovitosti, a to právě pro stanovení výsledné částky jež je předmětem vypořádání. Student se zaměří na úvahy de lege lata a de lege ferenda.

 5. Problematika předkupního práva ve vztahu k předzahrádce bytového domu či k příjezdové komunikaci.

  S účinností od 1. 1. 2018 se opětovně zavedlo předkupní právo spoluvlastníků u nemovitých věcí, přičemž předkupní právo činí problém zejména u bytových domů, kdy vlastníci bytových jednotek mají ve spoluvlastnictví typicky nebytovou jednotku – garáž, zahradu, či pozemek využívaný za účelem přístupu k nemovitosti. V případě zákonného postupu se tak může stát, že kupující nabydou vlastnické právo k bytové jednotce, ovšem bez přístupu k nemovitosti, bez zahrady či bez garážového stání, které bylo původně s nemovitostí inzerováno, což komplikuje řadu obchodů. Student se zaměří na úvahy de lege lata a de lege ferenda.

Odměnu vypisujeme ve výši 5.000 Kč pro nejlepší práci, přičemž si vyhrazujeme právo cenu neudělit v případě, že práce podle nás nebude uspokojivá. V případě více kvalitních prací rozdělíme odměnu poměrně mezi dva nejlepší studenty.

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

Ocenění za zpracování nejlepší práce - cena ve výši 5.000 Kč a možnost stáže v advokátní kanceláři.

 1. Následky porušení informačních povinností vůči spotřebiteli podle zákona o spotřebitelském úvěru
 2. Digitální tokeny z pohledu českého práva a úvahy de lege ferenda
 3. Odpovědnost poskytovatele při platební transakci provedené na základě zneužití údajů

Nejvyšší státní zastupitelství

 1. Omezení svéprávnosti
 2. Odposlechy a trestní řízení
 3. Zajišťování výnosů z trestné činnosti
 4. Trestní odpovědnost právnických osob
 5. Přípustnost pachové stopy jako důkazu v trestním řízení
 6. Aplikace zásady „ne bis in idem“ v daňovém a trestním řízení
 7. Elektronické důkazy v trestním řízení

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Práci, která bude splňovat vysoká odborná kritéria bude udělena zvláštní cena VFH Vašíček a partneři advokátní kancelář, s.r.o. ve výši 10.000,- Kč. Cena může být udělena více pracím samostatně i společně.

 • Odpovědnostní vztah mezi atestovaným a neatestovaným lékařem při poskytování zdravotních služeb

  Student se bude zabývat otázkou vzájemných odpovědnostních vztahů mezi neatestovaným lékařem-absolventem (tedy takový, který ještě neabsolvoval příslušný vzdělávací kmen) a lékařem, který již získal specializovanou odbornou způsobilost (atestaci), avšak není školitelem lékaře absolventa. Jedná se o situaci, kdy atestovaný lékař "dohlíží" na práci lékaře absolventa při běžné činnosti na oddělení či v pohotovostní službě. Cílem je stanovení podmínek, za nichž může být atestovaný lékař volán k odpovědnosti (trestně-právní či občansko-právní) za rozhodnutí učiněná lékařem-absolventem, případně za jakých podmínek odpovídá lékař absolvent sám. Student při práci zohlední současnou právní úpravu, judikaturu a doporučení příslušných stavovských organizací.

 • Obrácení důkazního břemene v tzv. medicinských sporech

  Student se bude zabývat právní úpravou a zejména aktuální judikaturou týkající se obrácení důkazního břemene v medicínsko-právních sporech. Student by se měl zaměřit na podmínky takového přenesení důkazního břemene na protistranu, zejména kdy se lze tohoto institutu dovolávat (ultima ratio), a dopad jeho uplatnění do vedení soudního sporu. Cílem práce je nejen detailní popsání této relativní novinky právní úpravy v oblasti zdravotnického práva, ale také vlastní úvahy studenta nad smyslem a budoucím uplatněním tohoto institutu.

 • Pojem identifikovatelnosti fyzické osoby ve světle nařízení GDPR

  Student se bude zabývat výkladem pojmu identifikovatelnosti fyzické osoby obsaženého v ustanovení článku 4 odstavci 1 nařízení GDPR z pohledu správce osobních údajů. Cílem práce je zejména určit, zda identifikovatelnost má případný správce osobních údajů posuzovat objektivně, nebo subjektivně. Jinými slovy, zda mají povahu osobního údaje jen takové informace o fyzické osobě, na jejichž základě by tuto fyzickou osobu byl schopen identifikovat správce údajů, nebo zda stačí, že dotčenou fyzickou osobu může na základě správci dostupných informací identifikovat někdo jiný, a to ve spojení s dalšími informacemi, jež správce k dispozici nemá. V praxi může jít například o orgány činné v trestním řízení, správní úřady, soudy apod.

 • Systémová podjatost ve veřejné správě

  Student se v první části práce zaměří zejména na pojem systémové podjatosti (tedy situace, kdy mohou být podjatí všichni úředníci obce nebo kraje z důvodu zájmu obce na věci a ekonomické závislosti úředníka) a jeho limity. Důraz by měl při tom být kladen na aktuální judikaturu. Ve druhé části by se pak měl student zabývat praktickými aspekty podávání námitek, zejména za jaké situace by mohla být oprávněně vznesena námitka (systémové) podjatosti. Praktické závěry je třeba opět podložit judikaturou a odbornou literaturou.

 • Právo na smluvní pokutu v důsledku zpětného zániku utvrzené pohledávky započtením.

  Student se bude zabývat otázkou důsledků zpětných účinků zániku vzájemných pohledávek vlivem jednostranného započtení na v mezidobí vzniklé právo na smluvní pokutu (vzniklé v důsledku prodlení se splněním započítávané pohledávky). Cílem je zodpovězení otázky, zda jednou vzniklé právo na smluvní pokutu v důsledku zániku vzájemných pohledávek započtením zaniká či nikoli. Práce by se měla zaměřit nejen na vyhledání a rozbor relevantní judikatury, případně literatury, ale zejména na nalezení vlastního řešení na základě přesvědčivé právní argumentace.

 • Posouzení opakované smluvní pokuty sjednané za prodlení se splněním peněžitého dluhu jako ujednání o úroku z prodlení

  Student v úvodu práce stručně vymezí instituty smluvní pokuty a úroku z prodlení se shrnutím jejich společných i rozdílných bodů. Hlavní část práce se pak bude věnována možnosti posouzení ujednání o smluvní pokutě materiálně jako smluvní výše úroku z prodlení vč. následků z toho plynoucích. Při psaní práce bude autor vycházet především ze zahraniční zdrojů, kdy však hlavním cílem práce je formulování závěru o ne/možnosti takového posouzení v právním řádu českém.

 • Náhrada škody včetně ušlého zisku při neoprávněném použití zajišťovacího příkazu ze strany finančního úřadu a následné insolvenci daňového subjektu

  Student se bude věnovat způsobu, jakým se postižený subjekt může domáhat náhrady škody vůči státu za nezákonný postup finančního úřadu konstatovaný po letech soudem, znamenající v praxi ekonomickou likvidaci prosperujícího subjektu prostřednictvím insolvenčního řízení. V rámci práce se student pokusí obecně určit, jaké nároky včetně jejich rozsahu může daňový subjekt požadovat a zda jsou k požadavku na náhradu škody aktivně legitimováni také jeho společníci nebo akcionáři.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012