Soudobá VaV

Právnická fakulta Masarykovy univerzity patří v oboru právních věd a výuky mezi špičkové instituce a historie těchto aktivit sahá do samotného počátku jejího zrodu v roce 1919. Je jednou z nejprestižnějších právních výzkumně-vzdělávacích institucí v České republice. To dokazuje nejen nejvyšší zájem uchazečů o studium v rámci republiky, ale i mnohé každoroční průzkumy nezávislých publicistických deníků mezi odborníky z oboru. Je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice a často je charakterizována jako moderní, dynamická fakulta, kde v centru zájmu stojí propojení pedagogické činnosti a vědeckého bádání. Absolventi fakulty jsou zároveň soustavně vysoce hodnoceni ze strany zástupců vědy i praxe. Fakulta také stojí na prvním místě ve využívání evaluačních a dalších hodnotících postupů a řízení kvality. Tyto jsou zavedeny jak v řízení lidských zdrojů, tak v procesu realizace akreditovaných studijních programů, výzkumu i podpůrných činností.

Věda – výzkum – internacionalizace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dosahuje nejlepších výsledků v hodnocení vědy a výzkumu mezi právnickými fakultami České republiky, a to jak v počtu hodnocených výsledků, tak zejména v počtu korigovaných bodů výsledků. Přispívá k tomu i soustavná snaha o internacionalizaci fakulty a jejích vědeckovýzkumných aktivit. Fakulta cíleně rozvíjí odborné a další partnerské vztahy s institucemi ochrany práva, zastupitelskými a exekutivními orgány v ČR, EU i širším mezinárodním prostředí. Mezi významné výsledky v této oblasti patří například vydání společných mezinárodních monografií. Tradičními zahraničními partnery fakulty jsou například The John Marshall Law School Chicago, USA; Právnická fakulta, Univerzita v Bialystoku, Polsko; Fakulta práva a správy, Slezská univerzita v Katowicích, Polsko; Právnická fakulta Univerzity v Mariboru, Slovinsko a Nottingham Trent University, Velká Británie.

Vědeckovýzkumný růst akademických pracovníků

Právnická fakulta Masarykovy univerzity podporuje vědeckou činnost svých pracovníků různými nástroji. Tyto nástroje jim umožňují vyjíždět na zahraniční instituce a zapojovat se do společného výzkumu a tvorby publikací. V neposlední řadě je také podporována účast na zahraničních vědeckých konferencích. Fakulta také uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Jednou z priorit dlouhodobého záměru fakulty je poskytnout svým akademickým pracovníkům vhodné a kvalitní vědeckovýzkumné zázemí, které jim umožní těchto nejvyšších akademických hodností dosáhnout.

Odborný růst studentů

Fakulta se snaží budovat vědeckovýzkumnou kapacitu již u svých studentů. Významnou součástí této agendy je tzv. Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), soutěž, která zde má tradici od akademického roku 1998/1999. Každoročně ji vyhlašuje děkan fakulty. Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru Právo na témata vyhlašovaná významnými veřejnoprávními i soukromoprávními institucemi. Mezi další studentské vědecké soutěže patří soutěž o Cenu IUS et SOCIETAS. Studenti se každoročně účastní i významných mezinárodních „moot courtů“, jako například Willem C. Vis International Arbitration Moot, Philips C. Jessup International Law Moot Court Competition, Foreign Direct Investment Moot Competiton a Jean-Pictet Competition.

Pro studenty doktorského stupně studia přinášejí motivační nástroje často sami školitelé a jednotlivé katedry, ale i celouniverzitní projekty podporující doktorandy a postdoktorandy. Doktorandi jsou často plnohodnotnými členy výzkumných týmů a významným efektem soustavného úsilí fakulty je, že podíl doktorandů na publikačních činnostech a aktivitách neustále roste.

Kvalita studentů je také soustavně zvyšována zapojením zahraničních vyučujících do výuky, vytvářením rámce výuky dovednostních předmětů a povinností absolvovat během studia praxi.

Vědecké konference

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se zaměřuje na zvyšování vědeckovýzkumných kompetencí svých členů mimo jiné formou podpory vzájemného setkávání. K tomuto cíli slouží pořádání vědeckých konferencí. Největší celofakultní konferencí s vysokou mezinárodní účastí jsou podzimní Dny práva. Jejím protipólem v jarním semestru je konference COFOLA, která je pořádaná doktorandy a zaměřená na studenty doktorského a magisterského studijního programu a mladé vědce. K dalším již etablovaným mezinárodním konferencím náleží podzimní konference Cyber Space. Řada dalších odborných konferencí s významnými výstupy je realizována na katedrové úrovni. Elektronické verze konferenčních sborníků jsou volně k dispozici na vědeckém webovém portále fakulty (www.science.law.muni.cz) a pro širokou odbornou veřejnost představují vyhledávaný zdroj informací.

Knihovnicko-informační činnost

Nezastupitelnou roli v nakládání s vědeckými informacemi má Ústřední knihovna fakulty. Ta je díky množství a kvalitě informací cenným zdrojem pro justiční centrum státu. Knihovna průběžně sleduje trendy v oblasti informačních zdrojů a neustále rozšiřuje škálu dostupných elektronických databází odborných textů. Fakultní knihovna zároveň disponuje jedinečným fondem starých knih. V tomto fondu jsou tištěné knihy od roku 1546 do roku 1950. Knihovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, rozšířením a modernizací a od března 2015 se profiluje s cílem stát se střediskem právních informací ve středoevropském prostoru.

Odborná periodika

Mezi důležité vědeckovýzkumné činnosti fakulty patří vydávání odborných periodik. Časopis pro právní vědu a praxi vychází od roku 1993. Pod gescí fakultního Ústavu práva a  technologií vzniká Revue pro právo a technologie a také periodikum vydávané v anglickém jazyce pod názvem Masaryk University Journal of Law and Technology. Zejména do posledně jmenovaného přispívají také mnozí zahraniční odborníci.

Projektová činnost

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a  její členové jsou řešiteli národních i mezinárodních výzkumných projektů. Mezi poskytovatele patří například Grantová agentura České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropská unie (Horizont 2020, Lifelong Learning Programme Jean Monnet, Lifelong Learning Programme Erasmus, Marie Curie) a další. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se realizuje prestižní projekt The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect financovaný z grantu Evropské výzkumné rady.

Další odborná činnost

Členové fakulty se průběžně podílejí na řešení problémů právní praxe účastí na tvorbě návrhů právních předpisů či připomínkových řízení k těmto návrhům, účastí na tvorbě soudní judikatury a expertizní činností. Tito akademičtí pracovníci také působí v pracovních či poradních orgánech a skupinách ústředních orgánů státní správy jako členové kontrolních komisí či dozorčích orgánů Grantové agentury České republiky a Fondu rozvoje vysokých škol nebo jako členové v různých odborných a vzdělávacích společnostech.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012