Slovník pojmů v oblasti vědy, výzkumu, projektové podpory a Ústřední knihovny PrF MU

7. RP
Sedmý rámcový program; finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2007 – 2013 (http://www.fp7.cz/)
Akvizice
vyhledávání a nákup požadované literatury (monografie, periodika)
Benefit 7
webová aplikace pro podávání projektů do některých výzev operačních programů (https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx)
Bibliografie
soupis literatury k danému tématu
Cena rektora
cena vyhlašovaná každý rok rektorem MU a předávaní na Dies academicus (http://akad.rect.muni.cz/cs/ceny-a-vyznamenani/cena-rektora)
Citace
počet všech odkazů na dané dílo v dalších odborných monografiích, sbornících a periodicích
Databáze
systém, který zpracovává, ukládá a zpřístupňuje dokumenty v elektronické podobě
E-prezenčka
zpřístupňuje těžce dostupné dokumenty na MU (v pdf. formátech)
Ebrary Academic Complete
multioborová kolekce knih v elektronické podobě
Elsevier
nakladatelství vydávající odborné časopisy, jejich produktem je i multioborová databáze SCOPUS
Elektronické informační zdroje
nebo také EIZ, jedná se o veškeré dostupné databáze, které zpracovávají, ukládají dokumenty v elektronické podobě
Erasmus
program EU zaměřený na mobility a spolupráci univerzitního sektoru (http://czs.muni.cz/cs/erasmus-at-mu)
ESF
Evropský sociální fond – dotační finanční nástroj EU (http://www.esfcr.cz/)
Evaluace
proces vyhodnocování a zhodnocování; nástroj často používaný v oblasti VaV
Evropské dokumentační středisko
nedílná součást knihovny, poskytuje informace o Evropské unii a její politice
Finanční mechanismus EHP a Norské fondy
dotační programy evropských zemí mimo oblast EU (http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/mezinarodni-schemata/ehp_norsko)
FRVŠ
Fond rozvoje vysokých škol; dotace zaměřené zejména na pedagogické aktivity (http://www.frvs.cz/)
Full text
zpřístupnění celého dokumentu on line
GAČR
Grantová agentura České republiky; agentura podporující projekty v oblasti VaV (http://www.gacr.cz/)
H index autora
výpočet je založen (zjednodušeně řečeno) na citačních ohlasech zjištěných těmito databázemi (WoK a SCOPUS) na publikace, jež jsou v těchto databázích registrovány na úrovni celého záznamu
Habilitační řízení
umožňuje užívání titulu doc. v daném oboru (http://science.law.muni.cz/content/cs/vedecko-vyzkumna-cinnost/kvalifikacni-rizeni/)
Horizont 2020 - finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2014
2020 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home)
Impakt faktor
dále jen IF, představuje průměrný počet citací periodika. IF se nepřiděluje autorovi, ale periodiku
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
systém zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaV z veřejných prostředků (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610)
ISEP
Informační systém pro evidenci projektů MU (https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=veda)
IVF
Mezinárodní Visegrádský fond; finanční mechanismus zemí Visegrádské čtyřky (http://visegradfund.org/)
Jean Monnet
součást programu LLP pod EU, který podporuje výuku a výzkum v souvislosti s problematikou evropské integrace (http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=83)
Katalogizace
zpracování a vkládání dat monografií a periodik do Souborného katalogu MU (www.aleph.muni.cz)
Kvalifikační řízení
habilitační řízení, nebo řízení ke jmenování profesorem (http://science.law.muni.cz/content/cs/vedecko-vyzkumna-cinnost/kvalifikacni-rizeni/)
Marie Curie
akce pod 7. RP (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/)
Metadata
jsou to data o datech uložených z monografií, časopisů do elektronického katalogu
Monitorovací indikátory
nástroj kontroly plnění projektu formou kvantifikovaných jednotkových vyjádření
Monitorovací zpráva
průběžná nebo závěrečná zpráva pojednávající o průběhu projektu a dokladující správnost jeho plnění předkládaná poskytovatelům dotace
Monografie
odborná kniha, která má veškeré identifikační náležitosti (ISBN, recenze, odborné nakladatele)
MVS
meziknihovní výpůjční služba, poskytována ÚK PrF (knihy nedostupné v ÚK PrF možnost půjčení z jiné knihovny na území ČR)
MMVS
mezinárodní meziknihovní služba (viz MVS, půjčení z jiné knihovny celosvětově)
Odbor pro akademické kvalifikace RMU
odbor, který má pod správou zejména kvalifikační řízení, Vědeckou radu MU, ceny a vyznamenání a Repozitář MU (http://akad.rect.muni.cz/)
Odbor pro rozvoj RMU
odbor, který má pod správou zejména projekty strukturálních fondů EU (http://projekty.rect.muni.cz/)
Odbor pro výzkum RMU
odbor, který má pod správou zejména VaV projekty a aktivity nespadající pod výše uvedené odbory (http://vyzkum.rect.muni.cz/)
OP LZZ
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spravovaný MPSV (http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz)
OP VaVpI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace spravovaný MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi)
OP VK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spravovaný MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013)
OPAC
souborný čtenářský katalog MU (http://www.aleph.muni.cz)
Periodikum
odborný časopis, který vychází min. 2krát ročně, max. jednou měsíčně tzv. měsíčník
Projektová fiše
nástroj usnadňující formulaci projektového návrhu (http://www.law.muni.cz/dokumenty/13054)
Publicita
nástroj povinného informování o zdroji financování
Publikační činnost doktorandů
celkový počet vydaných publikací
Publikační činnosti učitelů
celkový počet vydaných publikací (každoroční aktualizace)
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
odborný a poradní orgán vlády ČR (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496)
Rada projektů PrF MU
poradní a pomocný orgán děkana fakulty
Repozitář MU
systém, který složí ke shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl
RIV
rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (http://www.isvav.cz/h11/)
RP MŠMT
rozvojový projekt (http://projekty.rect.muni.cz/cs/rozvojove-projekty)
RSS kanál
slouží k přihlášení k odebírání novinek na webu, který RSS kanál umožňuje
Řízení ke jmenování profesorem
umožňuje užívání titulu prof. v daném oboru (http://science.law.muni.cz/content/cs/vedecko-vyzkumna-cinnost/kvalifikacni-rizeni/)
Rešerše
vyhledávání k danému tématu (databáze, katalogy atd., web)
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
dále jen SRNP, seznam časopisů, které Rada pro hodnocení publikačních výsledků vyhodnotila jako periodika s vyšším bodovým hodnocením (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942)
Seriály
použití v OPACu pro periodika, Úplné znění zákona, ročenky
SCOPUS
databáze s full textovými dokumenty, uvádí u autorů H index
SFX
nástroj, který se používá v databázích pro nejúplnější nabídku přidaných služeb k danému dokumentu
Sborník
publikace sestavená ze všech vybraných příspěvků prezentovaných na konferencích, popř. dalších podobných odborných akcí
Strukturální fondy
fondy EU (http://www.strukturalni-fondy.cz/)
Studentské soutěže
na PrF např. Ius Et Societas, Moot Court, SVOČ (http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-souteze/)
TAČR
Technologická agentura České republiky (http://www.tacr.cz/)
Transfer technologií
obousměrný přenos znalostí mezi výzkumnou a komerční sférou
Udržitelnost
nástroj sledování pokračování aktivit projektů po jejich oficiálním ukončení
Ústřední knihovna PrF MU
fakultní knihovna, která poskytuje knihovnické, informační služby
VaV
věda a výzkum
Vědecká rada
jeden z orgánů univerzity a fakult (http://akad.rect.muni.cz/cs/vedecka-rada-mu)
Vyznamenání MU
čestné doktoráty, medaile univerzity apod. (http://akad.rect.muni.cz/cs/ceny-a-vyznamenani/vyznamenani-mu)
Výzva
nástroj informující potenciální příjemce dotace o vyhlášení dotační možnosti
Web of Knowledge
nebo také WoK citační databáze poskytuje EIZ, produkt Thomson Reuters, jako jediná přiděluje impakt faktor časopisům (http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R2hbGOF3eKM8eIjAHge&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS)
Web of Science
nebo také WoS, dřívější název pro Web of Knowledge

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012