Další ohlasy

Osobnost a dílo F. Weyra ve své monografii zachytil Miloš VEČEŘA (František Weyr. Brno: Nauma, 2001, 301 s. ISBN 80-210-2631-6). Z řady prací, věnovaných osobnosti Karla Engliše a jeho dílu, připomeneme jen práci VENCOVSKÝ, František, Karel Engliš. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1993, 164 s. ISBN 80-7028-006-9). Dílu Jaroslava Kallaba se věnoval například JABLONICKÝ (Jaroslav Kallab – právník a filozof (rekonstrukce modelu myšlení. In: Právník, č. 9, roč. CL/2011, s. 910 – 930). O odkazu prvorepublikových učitelů pojednal Karel SCHELLE v reprezentativní příručce Minulost a současnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno: MU, 1994, 76 s. ISBN 80-210-0934-9). Na univerzitní úrovni se v roce 1993 konala mezinárodní konference Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 – 1939) v evropském kontextu, na níž účastníci věnovali pozornost i právní vědě (Brno 1243 – 1993. Sborník příspěvků. Brno: MU, 1993, 259 s. ISBN 80-210-0737-0). Vzpomínka na profesora Bohumila Baxu inspirovala konferenci a sborník o vývoji československého konstitucionalismu (Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Ed. K. SCHELLE. Brno: MU, 1993, 313 s. ISBN 80-210-0619-6). V rámci výzkumu prvorepublikové právní vědy vznikla studie VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 126 – 247, která posloužila jako podklad pro tento přehled. V téže publikaci pojednal o novokantovské právní vědě i Pavel MARŠÁLEK (Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie, s. 61 – 79) a protagonistů brněnské fakulty se dotkli i další autoři. Součástí projektu byla antologie s portréty řady brněnských učitelů (Antologie československé právní vědy v meziválečném období. 1918 – 1938. Uspořádala a sestavila Petra SKŘEJPKOVÁ. Praha: Linde, 2009, 694 s. ISBN 978-80-7201-750-8). Medailony brněnských učitelů v devadesátých letech vydávala i brněnská právnická fakulta a objevují se také v jiných publikacích, například v Biografickém slovníku českých zemí (Praha: Historický ústav AV ČR – Libri). Drobnější studie věnované brněnským učitelům a novokantovským koncepcím a vznikaly i při jiných příležitostech.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012