Dovolání podle práva československého, německého a francouzského

BULÍN, Hynek ml., Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Brno – Praha: Orbis, 1935, 450 s.

Autor v práci podal úplný rozbor československých právních předpisů platných v českých zemích a dotýkajících se institutu dovolání. Zařadil je do kontextu platného práva, tedy pojal je jako dílčí problém opravných prostředků v civilněprávním řízení, které jsou zase součástí širší problematiky právní moci. V duchu normativní teorie, ne vždy však důsledně, pojímal civilní soudní řízení jako jednu z forem normotvorného procesu a rozhodnutí dovolacího soudu chápal jako konkrétní právní normu, jíž se mění nebo ruší jiná právní norma – rozsudek nižší stolice. Při rozboru platné právní úpravy intenzivně využíval judikaturu rakouských a československých soudů. „Českou“ úpravu porovnal s institutem dovolání, případně s analogickými opravnými prostředky (francouzská kasační stížnost), jak byly upraveny v právu platném na Slovensku, v připravované unifikované osnově a v německém a francouzském právu. Na základě komparatistických pasáží pak v závěrečných kapitolách formuloval úvahy de lege ferenda, v nichž se zasazoval za další omezení možnosti dovolání. S inspirací v německém systému doporučoval rozdělit majetkové spory na tři skupiny podle hodnoty předmětu sporu. U první měla v zásadě rozhodovat jedna stolice, u druhé v zásadě dvě a jen výjimečně i stolice třetí a až u třetí skupiny mělo být dovolání obecně přípustné, přičemž hranice měla být stanovena podle toho, zda jde o dovolání proti potvrzujícímu nebo měnícímu rozsudku odvolacího soudu. Zároveň doporučoval decentralizaci soudnictví ve třetí stolici, aby se zachoval přirozený instanční postup, a přimlouval se za rozšíření možnosti ústního řízení při dovolání a za zachování stávajícího stavu, kdy dovolací soud mohl přímo rozhodovat ve věci.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 178; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012