Finanční věda. Nástin theorie hospodářství veřejných svazků.

ENGLIŠ, Karel, Finanční věda. Nástin theorie hospodářství veřejných svazků. Praha: Nákladem Fr. Borového, 1929, 408 s.

Autor tematicky navázal na starší práce Josefa Kaizla, Albína Bráfa a Viléma Funka, obsahově však svou práci pojal osobitým způsobem. V prvních čtyřech oddílech po výkladu obecných pojmů (pojmy veřejných svazků, veřejných úkolů, prostředků veřejných svazků a hospodářství veřejných svazků) pojednal o státním hospodářství, pak o hospodářství samosprávných svazků a nakonec o vztahu veřejného hospodářství k hospodářství národnímu. Podle Engliše je hlavním účelem všech veřejných svazků a hlavně státního hospodářství objektivní ideál člověka a národa (sociální ideál). V návaznosti na úvodní oddíly a s využitím své teorie hospodářského myšlení, jejíž základní postuláty stručně rekapituloval, v pátém oddílu konstruoval finanční vědu. Řadil do ní teleologicky pojatou finanční teorii (abstraktní, představovanou obecnou teorií hospodaření veřejných svazků, i konkrétní, která je aplikací obecné teorie na určité státní hospodaření a veřejná hospodářství v něm), finanční politiku a finanční historii.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 203; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012