Ideologie státu a státní zřízení

NEUBAUER, Zdeněk, Ideologie státu a státní zřízení. In: Moderní stát, roč. IX/1936, s. 143 a násl.; Státní tiskárna v Praze tuto stať vydala také jako separát.

Podle autora každý stát potřebuje jednotnou státní ideologii, nejen dílčí ideologie stranické nebo stavovské. Proto pociťoval jako velký nedostatek, že v naší vědě chybí všeobecná státověda, která by ji mohla pomoci vyjádřit. Všeobecnou státovědu v zásadě vnímal v normativním pojetí jako vědu o formách, konkrétně nauku podávající obecné pojmy, jichž je třeba k poznání ústavního práva jednotlivých států, ať už k nim dospívá logickou apriorní konstrukcí (u pojmů tvořených vědou), nebo aposteriorní abstrakcí (u pojmů daných empiricky). Proto z ní vylučoval obsah norem tvořících konkrétní státní zřízení, který plyne z hospodářského vývoje, případně je daný kauzální sociologickou zákonitostí.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 194; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012