Nástin československého práva finančního

VYBRAL, Vladimír, Nástin československého práva finančního. Praha – Brno: Orbis, 1934, 138 s.

Relativně stručná práce je pokusem o spolehlivý a výstižný přehled o československém finančním právu, určený především pro studijní a praktické potřeby. Autor v ní definoval základní pojmy finančního práva a popsal systém finančněprávních norem od ústavních přes finančněsprávní až po trestní. S ohledem na určení této pomůcky podal svůj výklad velmi zhuštěnou formou se zdůrazněním nejdůležitějších ustanovení. Samotné finanční právo vymezil podobně jako Kazimír Čakrt v podstatě jako právo daňové. Vnímal je totiž jako soubor všech právních norem, které plynou ze specifické kompetence finančních úřadů. Normativní teorie se v práci držel důsledněji než jeho kolega.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 207 – 208; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012