Nástin správního práva trestního. Studie o některých pojmech, zejména o vině.

POŠVÁŘ, Jaroslav, Nástin správního práva trestního. Studie o některých pojmech, zejména o vině. Praha – Brno: Orbis, 1936, XIX + 113 s.

V první části práce autor ukázal, jak česká a zahraniční (rakouská, německá, francouzská, italská, anglická a americká) literatura vykládaly pojmy správa a veřejná správa, načrtl rozdělení veřejné správy, vyložil pojem správního práva a správního práva trestního a pojednal o správních deliktech. Přiklonil se k těm, kteří (normativisticky) rozdíl mezi správním a soudním deliktem, respektive obecně mezi správou a soudnictvím, zakládali na kompetenčním (formálním) rozdílu. Mezi delikty správními a policejními naopak viděl rozdíl obsahový, plynoucí z rozdílu mezi správou a policií. Ve druhé části práce se věnoval pojmu viny. Vnímal ji nejen z normativního pohledu, tj. jako nesplněnou povinnost, ale také v kauzální rovině, tedy jako psychickou reakci subjektu povinnosti k nesplněné povinnosti. Po následných úvahách o formách viny a vztahu viny a trestního postihu se soustředil na vinu v trestním právu správním, a to obecně i v jednotlivých právních řádech. Zhodnotil tu názory československé praxe, zejména nejednotná stanoviska Nejvyššího správního soudu, věnoval se důvodům vylučujícím trestnost a navrhl novou legislativní úpravu. Pokud jde o stav de lege lata, konstatoval, že správní právo trestní nemá na rozdíl od soudního trestního práva obecnou normu o vině, proto se k zavinění může přihlížet jen tehdy, když se o něm zmiňuje konkrétní norma. Není-li tomu tak, je subjektivní vina irelevantní a rozhoduje pouze skutkový stav. De lege ferenda se zasazoval za to, aby trestní právo správní nadále zůstalo na bázi postihu objektivního skutkového stavu. Trestnost by ovšem měla být vyloučena, pokud byl čin spáchán ve stavu nouze, nemoci apod.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 200; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012