Německá teorie státního hospodářství

VYBRAL, Vladimír, Německá teorie státního hospodářství. Část prvá: Základy teorie národního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století. Praha: Orbis, 1937, XV + 530 s.

Vladimír Vybral si ve své habilitační práci vytkl za cíl především kriticky zhodnotit dřívější národohospodářskou literaturu. Svou obsáhlou monografii zamýšlel jako první část publikace Německá teorie státního hospodářství a pojal ji dogmaticko-historicky. Po vylíčení obecných filozofických základů, z nichž vyrůstá teorie státního hospodářství, se v ní snažil najít vývojovou linii od daňových teorií klasické ekonomické školy přes německou teorii 19. století k rakouské škole. Popsal při tom historii a specifika německé národohospodářské školy, ovlivněné kameralistikou a vycházející z německé sociální a státněpolitické filozofie, silně inklinující ke kolektivismu. Hlavní pozornost věnoval dogmatickému výkladu koncepcí významného německého národohospodáře Adolpha Wagnera. Osvětlil při tom fakt, že se němečtí národohospodáři druhé poloviny 19. století vyznačovali výraznými kolektivistickými sklony, čímž se nejvíce odlišovali od přívrženců západoevropských koncepcí tíhnoucích spíše k individualismu (v úvodním oddílu ovšem pojednal také o anglické a francouzské klasické politické ekonomii, protože německá národohospodářská teorie byla v první polovině 19. století zřetelně pod jejím vlivem).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 208 – 209; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012