Parlament a parlamentarism

BAXA, Bohumil, Parlament a parlamentarism. Díl I., Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Praha: Jan Košatka, 1924, 345 s.

Práce Parlament a parlamentarismus vznikla jako úplné přepracování a dopracování autorovy monografie z roku 1913 (Parlament. Studie srovnávací. Díl I. Praha: Bursík & Kohout, 1913, 147 s.). B. Baxa ji rozdělil na tři hlavy, z nichž každá obsahuje poněkud jiný pohled na parlament a parlamentarismus. První (Část historická) se autorovi stala jakýmsi východiskem pro následné úvahy, protože v ní postupně opisoval počátky parlamentu v Anglii a Francii, pak se snažil vystihnout jejich základní rozdíly a nakonec sledoval vývoj parlamentarismu v období po francouzské revoluci z roku 1789, při čemž si všímal i ústavního vývoje ve střední Evropě po roce 1848. Druhá hlava (Část obecná) je obecná v tom smyslu, že se tu snažil na podkladě historických výkladů z první hlavy srovnávací metodou dospět k vyjádření právní povahy parlamentu, charakteristických rysů a typů jeho složení a k vymezení jeho typické působnosti. Výklady z prvních dvou hlav byly cenné zejména tím, že v české literární produkci prakticky neměly srovnatelný protějšek. V poslední hlavě (Zvláštní část) se autor konkrétně věnoval vzniku a vývoji československého parlamentu.

Přestože jsme tuto práci označili jako státovědeckou, je zřejmé, že bychom ji mohli s klidným svědomím přiřadit i k jeho historickoprávní produkci, protože byla z velké části věnována historii parlamentarismu. Konstitucionalistický charakter měl mít především druhý díl pojednávající o „parlamentarismu v nejširším slova smyslu“ (úvod, nečíslovaná s. 5). Baxa se v něm chtěl zabývat parlamentní soustavou, parlamentními řády a soustavou pravidel, upravujících vnitřní život parlamentu. Zůstalo však jen u záměru.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012