Právní věda a studium sociálních poměrů

VACEK, Josef, Právní věda a studium sociálních poměrů. In: Sborník věd právních a státních, roč. XV/1915, s. 149 a násl.

Profesor Vacek byl přesvědčen, že v moderní době je možné tvořit, interpretovat a hodnotit právní pravidla pouze na základě znalosti sociálních poměrů, na něž se vztahují. Za předpoklad právotvorné činnosti, výkladu i hodnocení norem proto považoval studium sociálních poměrů. Podle něj „práce pravodatná má znáti skutečné poměry sociální, které chce upraviti, a názory, které lid chová ohledně úpravy poměrů, v nichž žije.“ Při hodnocení právní úpravy „ten, kdo nezná sociálních poměrů, na které svého času sociální pravidla dopadala, nemůže si nikterak činiti úsudek o tom, zda pravidla tato v době, v níž vznikla, skutečně se osvědčila, čili nic,“ a „bádání dogmatické není jediným druhem vědecké práce právnické.“ V polemice s přístupem normativistů k právní filozofii vyslovil přesvědčení, že „právně-filosofické závěry lze činiti vždy jen na základě poznatků vytěžených ze skutečných zjevů sociálního života, jež zákonné texty mohou osvětliti pouze tomu, kdo se zajímá o podobu socialního života v skutku a pravdě“ a že „na stav právní vědy mají myšlenkové podněty, které modernímu zákonodárství dává jednak věda národohospodářská jednak filosofie sociologická, vliv dalekosáhlý a blahodárný“(citace s. 156, 163 a 165).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 165; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012