Příspěvek k nauce o vině

OLŠAR, Erich, Příspěvek k nauce o vině. Praha: Nákladem ČAVaU, 1936, 164 s.

Autor práci opřel o ucelený výklad a důkladný, někdy snad až zbytečně široce pojatý kritický rozbor dobových koncepcí viny zejména v české, německé a rakouské literatuře. Vyšel z přesvědčení, že psychická stránka lidského jednání může být hodnocena etickými i právními normami a snažil se analyzovat, do jaké míry jsou v pojmu viny oba prvky obsaženy, tedy do jaké míry ji lze posuzovat jako psychologický jev a do jaké míry je poznatelná metodami normologie jako součást určitého řádu (jako součást normy), případně zda je vina v trestním právu poznatelná i v rámci jiných norem než právních. Zřetelně pod Kallabovým vlivem analyzoval normativní a psychologickou stránku jednotlivých forem viny. Rozeznával při tom úmysl, vědomost („vědomě jedná, kdo ví, že následek jistě nastane, přičemž výsledek není pachateli účelem jednání“; tamtéž, s. 68) a nedbalost. Pojednal také o jiných stránkách psychologických podmínek trestání, zejména o možnosti „přičítání“, přičemž odsoudil nacionálně socialistické pojetí viny a postavil se na stranu zastánců vázanosti soudce zákony. V poslední kapitole se snažil dokázat, že československé právo akceptovalo určité prvky normativistického pojetí dříve, než si je teorie uvědomila. Jádrem jeho úvah bylo přesvědčení, že otázka viny není pro právníka řešitelná jako otázka psychologická, ale jen jako otázka normativní, tedy jako otázka hodnocení. Toto hodnocení nesmí do trestněprávní vědy vnášet subjektivní prvky, přičemž objektivnosti nabude opřením o právní řád.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 189; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012