Revue internationale de la théorie du droit

Ustavení ryze teoretického mezinárodního právnického časopisu Revue internationale de la théorie du droit, který začal vycházet v roce 1926, bylo velkým mezinárodním úspěchem nové fakulty. Ideu Jaromíra Sedláčka, sledující propagaci normativní teorie na mezinárodní úrovni, začal realizovat František Weyr, který pro ni získal Hanse Kelsena. Větší mezinárodní lesk mělo Revue dodat uvádění dalších, do jisté míry jen „papírových“ vydavatelů: známého profesora ústavního práva z Bordeaux Leóna Duguita (po jeho smrti nahrazeného pařížským profesorem a prezidentem Mezinárodního institutu pro veřejné právo Gastonem Jéze) a Luise le Fura. Posledně jmenovaný byl předsedou Mezinárodního institutu pro filozofii a sociologii práva, jehož oficiálním orgánem se Revue stala. Složení vydavatelů mělo také demonstrovat otevřenost revue různým názorům (L. Duguit se hlásil k realistické škole, která se svými ideovými východisky zásadně lišila od normativní teorie).

Redaktorstvím Revue pověřili Jaromíra Sedláčka, který se později stal jedním ze spoluvydavatelů, a funkcí redakčního tajemníka Kelsenova žáka Rudolfa Aladára Méttala, který působil v Ženevě a na nějž nakonec přešla veškerá redakční práce. Z brněnských, respektive českých, autorů v Revue publikovali F. Weyr, J. Kallab, J. Sedláček, J. Krejčí a Z. Neubauer, s výjimkou prvého však jen velmi sporadicky. F. Weyr hned do prvního čísla přispěl studií o delegaci zákonodárné moci, tedy o problému, který po první světové válce vzbuzoval pozornost právníků nejen v Československu.

K odkazu tohoto periodika se v osmdesátých letech minulého století přihlásil časopis Droit et Société. Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, vycházející ovšem již bez české účasti.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 140; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012