Smlouvy proti dobrým mravům.

KUBEŠ, Vladimír, Smlouvy proti dobrým mravům. Praha – Brno: Orbis, 1933, XII + 316 s.

Nebývale rozsáhlá habilitační práce Smlouvy proti dobrým mravům z roku 1933 získala ocenění První třídy České akademie věd a umění za nejlepší práci z oboru soukromého práva za roky 1932 – 1934 a profesor J. Sedláček o ní napsal, že „stojí na úrovni světové literatury právnické a každá velká literatura právnická mohla by považovati spis takový za velmi cenný přínos, tím více to platí o literatuře české“ (in: Časopis pro právní a státní vědu, roč. XVII/1934, s. 146). Atraktivnost zvoleného tématu vyplývala především z toho, že leží na pomezí teorie a praxe. V teoretické rovině v sobě obsahuje problém poměru právního řádu k jiným normovým souborům a problém interpretace a aplikace. V. Kubeš v ní – v protikladu k původní normativní koncepci – zdůvodňoval, že vedle teoretické ryzí právní vědy může existovat také praktická právní věda. V druhé části práce („Zvláštní části“) se věnoval interpretaci § 138 BGB a § 879 ABGB ve znění třetí novely, pojednávajících o neplatnosti smluv proti dobrým mravům. Přes uvedená ocenění nebyla Kubešova práce dobovou kritikou ani zdaleka přijata jednoznačně.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 174; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012