Smysl a předmět tiskové opravy

STRÁNSKÝ, Jaroslav, Smysl a předmět tiskové opravy. Brno: Barvič & Novotný, 1930, 107 s.

Podle autorova vlastního vyjádření šlo vlastně jen o torzo zamýšlené rozsáhlejší práce, přesněji o její první tři kapitoly, které „tvoří samostatný celek jako ideologie instituce tiskové opravy“ (nestránkovaná Poznámka úvodem). Dogmatický výklad tiskové opravy chtěl opřít až o nový unifikovaný tiskový zákon. V publikované části nejdříve konstatoval, že tradičně pojímané tiskové právo postrádá kladnou orientaci a že tisková oprava sice vznikla jako výsledek konfliktu mezi jednotlivcem a novinami, tedy z individuálního (sobeckého) zájmu, ale má hlubší myšlenkové jádro – je jedním z prostředků k zajištění pravdivosti veřejně šířených informací. Viděl ji, ostatně jako celé tiskové právo, jako ius gentium a dovozoval: „je-li periodický tisk velmocí, nechť i pro tuto velmoc, která dosud byla téměř bez konstituce, se hledá nová kázeň, jež by ji uvedla v soulad s ethickými hodnotami naší doby a v jejich službu“ (s. 40). Podle jeho názoru totiž funkce tisku nebyla ani eticky zhodnocena, ani sociologicky určena, ani politicky pochopena a regulována a ani právní řád se nedokázal vypořádat se všemi problémy jeho úpravy. Dále navázal výkladem historie právní úpravy tiskové opravy, začínající v dobách francouzské revoluce. Vysledoval v něm dvě vývojové větve představované francouzskou a z ní vyrostlou německou úpravou. Francouzská úprava podle jeho názoru mírnila nepříjemnost periodického tisku, německá jeho nepravdivost. Za předmět tiskové opravy v československém právu označil obsah novin nebo jiného periodického tiskopisu, ale nikoliv veškerý, nýbrž jen tu jeho část, v níž se sdělují skutečnosti v takovém vztahu k působnosti úřadu nebo k osobě, že je možné dotyčný úřad nebo osobu považovat za zúčastněnou na obsahu sdělení. V dalším pak předmět specifikoval rozborem hraničních situací, jako například problémem zamlčených zpráv, zpráv přebíraných z jiných zdrojů nebo možnosti opravy tiskové opravy.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 186 – 187; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012