Sociální pojištění po stránce procesní (Řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém)

NEUBAUER, Zdeněk, Sociální pojištění po stránce procesní (Řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém). Brno: Barvič a Novotný, 1927, VIII + 291 s.

Studie věnována obsahu zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. upravujícího pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří a v rámci toho i řízení ve věcech sociálního pojištění a pojišťovací soudnictví. Neubauer v práci v rámci dogmatického výkladu poukázal na některé mezery v zákoně. V zásadě, avšak ne vždy zcela důsledně, vycházel z normativní teorie. Z práce, i když je především věnovaná výkladu určité oblasti platného práva, je zřejmý jeho sklon k obecně teoretickým úvahám, který rozvinul ve svých pozdějších pracích. Zároveň se v ní projevuje typický problém mnoha začátečnických prací, v nichž se často setkáváme s výklady, které s vlastním tématem přímo nesouvisejí (zde zejména obecné výklady o pojmu správního práva a veřejné správy).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 193; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012