Soustava československého práva státního

WEYR, František, Soustava československého práva státního. Brno: Barvič & Novotný, 1921, XI + 244 s. (druhé doplněné vydání 1924, VII + 476 s.).

F. Weyr tuto práci připravoval především jako učebnici pro výuku československého ústavního práva, zároveň však i jako příručku pro každého právníka, který chce poznat platnou ústavu. K jejímu napsání jej kvalifikovala nejen jeho profesorská hodnost a odborná erudice, ale také jeho aktivita v praktické politice československého státu, zejména jeho působení v ústavním výboru Národního shromáždění. Zejména s ohledem na její využití při výuce doplnil výklady o československé ústavě úvodní stručnou statí z obecného státního práva. I když většinu svého textu věnoval zákonodárným a výkonným orgánům, zajímavé jsou jeho výklady o vzniku československého státu, kde stručně charakterizoval svou známou koncepci ohniskové normy a formální a materiální kontinuity, a charakteristika československého právního řádu a jeho struktury (Povšechný ráz a vnější úprava právního řádu československého). Pro mnohé může být překvapivý Weyrův pohled na zakotvení občanských práv, který ovšem logicky plyne z jeho normativistického přístupu a v dané době nebyl ani zdaleka ojedinělý.

Vznik státu vnímal F. Weyr jako sociální a politickou („metanormativní“) skutečnost, kterou nelze vyložit právními pojmy (vyjádřeno jeho slovy: „juristicky nelze tedy chápati stát vznikající, nýbrž toliko stát vzniknuvší“; s. 51). Vznik nového státu z jeho pohledu spadá v jedno se vznikem ohniskové normy, která dodává všem ostatním současným i budoucím normám (v normativistickém pojetí) právní relevanci. V souvislosti s tím F. Weyr vyložil i své pojetí formální a materiální kontinuity a aplikoval je na vznik československého státu. Formální kontinuitu vysvětloval jako kontinuální vývoj práva ústavněprávní cestou, materiální jako neporušené zachování obsahu právních norem. Z tohoto pohledu byl vznik československého státu porušením formální kontinuity a v zásadě zachováním materiální kontinuity. Ve druhé z uvedených pasáží obecně vysvětloval pojmy právního řádu a pak je aplikoval na československé poměry. Dotkl se přitom i poměru vnitrostátního a mezinárodního práva a radikálně jej řešil ve prospěch práva vnitrostátního.

Při výkladu o vlastním ústavním textu se v duchu svého teoretického přesvědčení soustředil na formální stránku ústavy, a jen výjimečně se kriticky vyjadřoval k obsahu, respektive k vhodnosti či účelnosti toho kterého řešení. V porovnání s výklady o zákonodárné a výkonné moci jen stručně pojednal o moci soudní. Kriticky se při tom postavil k existenci samostatného správního soudnictví představovaného Nejvyšším správním soudem, což bylo zase jen logickou konsekvencí jeho odmítání dualismu soukromého a veřejného práva. V souvislosti s občanskými právy a povinnostmi zdůraznil rozdíl mezi jejich právnickým (normativním) a politickým pojímáním a významem. V ústavách se podle něj objevila v důsledku nesprávné teoretické konstrukce. Logická chyba spočívá v tom, že ústavní zakotvení zvláštních občanských práv pojímaných jako právní bariéry, které mají chránit státní občany před státní mocí, vychází z představy, že státní moci je povoleno vše, co jí právo nezakáže. Správně bychom však měli vycházet z toho, že státu je zakázáno vše, co mu zákon nedovoluje, a pak bychom takového speciální „bariéry“ vůbec nepotřebovali. Začlenění občanských práv do ústavy naopak viděl jako škodlivé, protože vyvolává mylný dojem, že v oblastech, jichž se nedotýkají, jsou jakékoliv zásahy státní moci do soukromé sféry jednotlivce dovoleny. Zejména ve druhém vydání se kriticky vyjádřil k organizaci ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska, zejména k pojetí jeho nařizovací činnosti. Weyrova práce byla vesměs přijata jako průkopnické dílo.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 190 – 191; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012