Státověda a theorii státní politiky

NEUBAUER, Zdeněk, Státověda a theorii státní politiky. Praha: Jan Laichter, 1947, 487 s.

Práce korunovala Neubauerovo bádání na poli státovědy. Autor v ní zformuloval a vysvětlil své pojetí státu. Zatímco tvůrci normativní teorie striktně trvali na tom, že pro juristu stát a právo jedno jsou, takže právnicky poznávat stát znamená poznávat jeho právní řád, Zdeněk Neubauer se postupně propracoval k poněkud jinému pohledu. Rozlišoval stát v trojím pojetí: jako právní řád, tedy v podobě, jak jej vnímali zakladatelé normativní teorie, dále jako aparát tvořící a vykonávající právní normy a konečně jako subjekt majetkových práv a povinností. První dvě podoby spojoval pod společné označení stát v politickém smyslu, pro třetí používal i označení stát v hospodářském smyslu. „O prvý a druhý pojem státu jde všude tam, kde se jedná o tvorbu právních norem všech stupňů: zákonodárství, veřejnou správu a soudnictví. O třetí tam, kde se jedná o práva a povinnosti státu jako právního subjektu: o stát jako vlastníka, nájemce, kupitele a podatele, zaměstnavatele, po případě podnikatele (např. státní dráhy, zestátněný průmysl nebo jiná odvětví podnikatelská) a pod.“; (s. 62 – 63).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 194; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012