Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní).

KALLAB Jaroslav, Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní). Praha: Melantrich a. s., 1935, XVIII + 337 s.

Učebnice zaslouženě získala široký a pozitivní ohlas. Obsahuje velmi kvalitně zpracovanou obecnou část, v úvodu podávající i přehled jednotlivých kriminalistických disciplín, charakteristiku trestních teorií a stručný a výstižný nástin dějin trestního práva. Autor v ní především pojednal o pramenech a časové a místní působnosti trestního práva, o trestném činu a o trestu a zabezpečovacím opatření. Důsledně při tom odlišoval právní a kriminálněpolitické úvahy. Zločin klasicky charakterizoval jako protiprávní, zaviněné a trestné jednání a při charakteristice jeho znaků se držel čistě právních aspektů. Velmi zajímavá je Kallabova kriminálněpolitická úvaha o trestu smrti. Zvláštní část učebnice neuspořádal v souladu se systematikou trestního zákona, ale podle dotčených zájmů. Pojednal v ní postupně o trestných činech proti státu (proti trvání a bezpečnosti republiky, proti orgánům státní moci, proti jednotlivým státním funkcím, úřední trestné činy a trestné činy proti právům a povinnostem občanským), proti společnosti (proti mravnímu řádu, proti náboženskému řádu, proti řádu, zabezpečujícímu bezpečnost osoby a majetku a proti hospodářskému řádu) a konečně proti jednotlivcům (proti životu a zdraví, proti svobodě, proti cti, proti jiným nehmotným statkům a proti hmotným statkům). Každou dílčí skupinu skutkových podstat uvedl výstižným úvodem. Učebnicový text doplnil seznamem pramenů a poměrně podrobnou bibliografií. Protože chtěl nasměrovat pozornost studentů a odborné veřejnosti především k zákonnému textu, jen velmi spoře odkazoval na judikaturu. Jeho jednotlivé vývody se opíraly o logickou argumentaci a ne vždy korespondovaly s vžitými řešeními.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 185; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012