Tvorba práva a jeho nalézání

PROCHÁZKA, Adolf, Tvorba práva a jeho nalézání. Praha – Brno: Orbis, 1937, XVII + 154 s.

V úvodních výkladech této práce se opět obrátil k obecnější problematice a zkoumal tvorbu práva, v normativistickém pojetí zahrnující i jeho nalézání. Zase v ní zřetelně zformuloval své stanovisko modifikující původní normativistické přístupy. Přitom se ovšem opíral především o práce F. Weyra, jehož názory, zejména dualismus světa přírody a světa norem, nejednou hájil proti kritikům z řad filozofů (Vladimíru Tardymu) i proti odlišným pohledům dalších představitelů novokantovské brněnské právní školy (Zdeňka Neubauera, Karla Gerlicha, Jaroslava Kallaba, Františka Roučka). V posledních dvou kapitolách (Právní proces a jeho kategorie a Nalézání práva), které nejúžeji souvisejí s procesní problematikou, se nově vypořádal s nejdůležitějšími procesualistickými pojmy.

Adolf Procházka byl přesvědčen, že normativní škola, respektive většina jejích představitelů, zejména zpočátku „příliš paušálně popřela prastarý rozdíl mezi tvořením práva a jeho nalézáním, a zatlačila do pozadí přezkumnou, tj. poznávací (kognitivní) stránku právní praxe.(s. VII). Nalézání práva přitom vnímal v duchu normativní teorie jako zvláštní případ tvorby práva, vyznačující se v poměru k tvorbě práva vůbec spojením tvořivé činnosti a činnosti poznávací. Byl přesvědčen, že normativní škola dosud vesměs přehlížela tuto poznávací stránku právní praxe, zatímco tzv. vládnoucí nauka (alespoň u justice) zase přehlížela tvořivou složku.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 176 – 177; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012