Uznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 ř. z.

WIERER, Rudolf, Uznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 ř. z. Praha – Brno: Orbis, 1935, 106 s.

Autor se s použitím klasickým metod právní historiografie a právní vědy zabýval nejdříve všeobecně problémem náboženské svobody, vyvíjejícím se a víceznačným pojmem parity a postavením náboženských společností. Pak sledoval vývoj uznávání náboženských společností od vydání tolerančního patentu a zejména provedl dogmatický rozbor zákona č. 68/1874 ř. z. a ustanovení jiných předpisů, která s ním souvisela. Nakonec se věnoval ochraně náboženské svobody a podmínkám uznávání náboženských společností v Československu. Konstatoval, že východiskem právní úpravy uznávání náboženských společností je vždy nazírání státu na náboženskou svobodu, odvíjející se od ideologie („světového názoru“), k níž se ten který stát hlásí. Zákonodárce přitom musí pojímat náboženskou svobodu především jako právo náboženských společností, protože pokud by ji chápal jako právo jednotlivce, nutně by musel dospět k odluce státu od církve. V rámci spojení státu a církve – v závislosti na uznávané ideologii – pak lze vytvořit různý režim od široké autonomie až po velmi úzce vymezenou samosprávu. Při rozboru přípravy rakouské právní úpravy konstatoval, že se do obsahu rakouského zákona negativně promítly různé postoje vlády na jedné straně a poslanců říšské rady na straně druhé, avšak přesto dospěl k závěru, že se zákon v praxi celkem osvědčil. Totéž konstatoval i o působení novelizovaného zákona v Československu.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 167; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012