Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 Obč. zák

PROCHÁZKA, Adolf, Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 Obč. zák. Brno: Barvič & Novotný, 1928, XXVI + 201 s.

Práce vychází z tradičního schématu přívrženců normativní teorie, protože se členila na teoretickou („všeobecnou“) a dogmatickou („zvláštní“) část. Teoretickou část autor začal tradičně ab ovo a vyložil v ní pojem normy i stupňovitosti právního řádu. Těžiště práce ovšem musíme hledat v kapitole O časových mezích zákona, kde pojednal nejen o problematice zpětné působnosti, ale také o problému změny zákonů vůbec. Byly to úvahy nadmíru aktuální, protože odborná i laická veřejnost právě zaujatě sledovala spor o zpětnou účinnost nového nájemního zákona na práva na vrácení činže, nabytá za platnosti předchozí úpravy. A. Procházka se v této práci dostal až k hranicím normativního uvažování, k problému, jak normativisticky zachytit obsah norem.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 176; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012