Katedra mezinárodního a evropského práva

Katedra mezinárodního a evropského práva se v oboru mezinárodního práva veřejného zabývá především: aplikací mezinárodního práva mezinárodními a národními soudy; mezinárodním trestním právem; mezinárodním ekonomickým právem; mezinárodní ochranou investic; právem mezinárodních smluv a právem diplomatickým a konzulárním.

V oboru mezinárodního práva soukromého a obchodního se katedra věnuje mezi jiným: obecné části mezinárodního práva soukromého; závazkům ze smluv, mezinárodní kupní smlouvě; evropskému mezinárodnímu právu soukromému a procesnímu; vlivu elektronizace na mezinárodní právo soukromé; řešení soukromoprávních sporů online; mezinárodnímu rozhodčímu řízení a mezinárodní unifikaci hmotného soukromého práva.

V oboru práva EU se katedra zabývá: charakterem práva EU, federalismem EU; předností práva EU a jeho pramenů; jazyky v právu, zejména v právu EU; volným pohybem zboží a služeb v EU; vnějšími vztahy EU; ochranou duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku a v právu EU; interpretací práva EU a zdravotnickým právem EU.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012