Katedra občanského práva

Zaměření vědeckovýzkumné činnosti katedry občanského práva je vymezeno do značné míry institucionálním rámcem, v němž jsou jednotlivé dílčí týmy resp. jednotliví členové katedry zapojeni. Podle věcné orientace výzkumu jde o klíčové zaměření témat dotýkajících se: evropského občanského práva; evropského rodinného práva; práva duševního vlastnictví; europeizace právnických osob neziskového sektoru; místa a vývoje českého občanského práva v rámci středoevropského prostoru a jeho konfrontace s právními řády středo a východoevropských zemí včetně Rakouska a Německa s právem EU; paradigma, hodnotového, instituciálního a systémového zakotvení občanského práva; neziskového sektoru; vývoje soukromého práva na území ČR; domácího násilí a jeho řešení; práva ochrany spotřebitele a práva bydlení.

 • Mgr. Bc. Luboš Brim

 • JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

 • JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

  Aktualní pozice a projekty
  zástupce vedoucího katedry občanského práva Právnické fakulty MU Brno projektu OPVK Partnerství a sítě
  Profesní zkušenosti
  autor a spoluautor cca 15 monografií, autor a spoluautor učebnic, komentářů, odborných článků a příspěvků do sborníků v oboru občanské právo; hlavní řešitel výzkumného záměru Právnické fakulty MU "České právo po roce 2004" 2005-2011; člen European Law Institute 2011-dosud; člen SECOLA 2009-dosud; stálý spolupracovník Forschungstelle für die Rechtsreform und Rechtsentwicklung (při UNI-Wien) 2007-dosud; člen redakčních rad odborných periodik (mj. Universitet Wroclawski)
 • JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.

 • Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  odborný asistent
  Profesní zkušenosti
  právo duševního vlastnictví, občanské právo, transfer technologií
 • prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  2018- : profesorka 2004- 2018: akademická pracovnice - docentka 2013 - 2014: Projekt rekodifikace soukromého práva (s Josefem Fialou a Josefem Bejčkem)
  Profesní zkušenosti
  2013-2014: spoluřešitelka katedrového projektu Rekodifikace soukromého práva (hlavní řešitelé Josef Fiala a Josef Bejček); 2012-2013: garantka specifického výzkumu Právo proti domácímu násilí (hlavní řešitelka Veronika Kozlová); 2010-2014: zvolená tajemnice oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky, č. 7 Sociální a ekonomické vědy; 2010-2012: spoluřešitelka grantového projektu Vývoj soukromého práva na území České republiky, podpořeného Grantovou agenturou České republiky, č. P408/10/0363; 2009-: členka oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky, č. 7 Sociální a ekonomické vědy: hodnocení průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů; 2008-: spolupracovnice evropského projektu Common Core of European Private law, garantovaného univerzitami v Torínu a Palermu, Itálie (European Commision - Research Project: Joint Network on European Private law, 513351 - CIT 3/Research Topic: Citizens); 2008: hodnotitelka projektů Grantové agentury České republiky; 2007: spolupracovnice na projektu Role of the Family Home in the Dynamic of Inclusion and Social Alienation; hlavní řešitel prof. M. D. Panforti, Università degli Studi di Modena, Itálie; 2006-2007: spolupracovnice Ústavu T. M. C. Assera v Haagu, Nizozemí, na mezinárodním projektu Study on the Enforcement of Family Law Judgements - Czech Republic Report. Comparative Study on Enforcement Procedures of Family Rights. Synthesis report JLS/C4/2005/2006; 2005-2011: členka výzkumného týmu Výzkumného záměru Masarykovy univerzity č. MSM0021622405, Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004; spoluřešitelka tématu České rodinné právo v kontextu integrace České republiky v Evropské unii; podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Přehled zaměstnání 2004-: docentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2000-2001: asistentka soudce Nejvyššího soudu, JUDr. Františka Duchoně 1996-: advokátka zapsaná Českou advokátní komorou 1996: komerční právnička zapsaná Komorou komerčních právníků České republiky 1994-1995: právnička notáře JUDr. Alice Sedlákové v Brně 1994-2003: odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1992-1994: asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Pedagogická činnost 2013-2014: spoluřešitelka projektu OPVK Praxe do práva, právo do praxe (společně s M. Kornelem a R. Dávidem) 2010: hlavní řešitelka vzdělávacího projektu Právo proti domácímu násilí, podpořeného Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy/Fondem rozvoje vysokých škol, č. FRVS/363/2010 2010-: garantka předmětu Právo proti domácímu násilí v magisterském studijním programu 2009-: předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu 2008-: garantka předmětu Czech Family Law v mezinárodním programu Erasmus/Sokrates 2008-: garantka předmětu rodinné právo v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy 2007-: garantka předmětu rodinné právo v magisterském studijním programu Právo a právní věda 2005-: školitelka absolventů a studentů doktorského studijního programu Teoretické právní vědy 2003-2004: výuka předmětu Rozvod v současné Evropě 1992-: výučující v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu; předměty zejména rodinné právo a občanské právo
 • doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  docent občanského práva člen Akademického senátu Právnické fakulty MU, Brno člen expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MSP ČR člen Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro NNO spolupracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru (ESF MU Brno) člen expertního týmu Statement of the European Law Institute on the Proposal for CR on the Statute for a European Foundation (FE), Vídeň, Rakousko
  Profesní zkušenosti
  docentka na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých nadací a dalších organizací neziskové sféry. Z pozice členky poradního týmu European Foundation Centre se sídlem v Bruselu se podílela na přípravě návrhu nařízení Rady o statutu pro evropskou nadaci (Fundatio Europea). Aktivně se zapojuje i do diskuse o reformě soukromého práva v České republice, konečné podobě nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů; je členkou expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti České repulbiky.
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  docentka emeritní děkanka
  Profesní zkušenosti
  2011: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "EC Consumer Law Compendium" řešený the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo. 2010: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "Fundamental Rights Action Plan" řešený the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo. 2010: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "The Perspectives of Europeization of Law of Succession" (projekt v rámci "Civil Justice Programme of the European Commission") řešený Kozminski University in Warsaw (Polsko), Vilnuis University (Lithuania) a Turiba Bisneska Austskola (Latvia). 2006 - 2007: Ochrana spotřebitele v soukromém právu („Podpora vynikajících disertačních prací“; program rektora MU)

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012