Katedra obchodního práva

Členové katedry obchodního práva se věnují ve své činností především problematice: práva obchodních korporací; firemního práva a práva proti nekalé soutěži; antimonopolního práva; regulace kapitálového trhu a práva cenných papírů; zadávání veřejných zakázek; smluvního práva v podnikatelské praxi a problematice ekonomické analýzy práva.

 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

  Aktualní pozice a projekty
  vedoucí katedry člen Vědecké rady PrF MU a Vědecké rady MU řešitel projektu GAČR spoluřešitel OPVK Spoluřešitel specifického výzkumu
  Profesní zkušenosti
  Děkan právnické fakulty v letech 1995-2001, předtím člen a přeseda akademického senátu PrF. Působení v mezinárodních arbitrážích jako expert na české právo. Zapojení do legislativních aktivit. Člen rozkladové komise ÚOHS od samého počátku dodnes. Působil jako člen a místopředseda Nadace Leoše Janáčka a jako člen Nadace Universitas Masarykiana. Působil v pracovní skupině Akreditační komise MŠ ČR pro právo. Byl členem skupiny pro společenské vědy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Pracoval v pracovní skupině Grantové agentury České akademie věd pro společenské vědy. Rozhodce Rozdhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Člen redakční rady Obchodněprávní revue. Předseda redakční rady Antitrust. Člen mezinárodní organizace ASCOLA a LIDC. Řada odborných vystoupení v zahraničí.
 • Mgr. Zuzana Dvořáková

 • Mgr. Martin Floreš

 • Mgr. Zdeněk Houdek

 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  docent katedry obchodního práva proděkan pro vědu a výzkum
  Profesní zkušenosti
  Profesní zkušenost: podnikový právník (1997-1998); koncipient AK (1998-2001); asistent soudce NS (2000-2002); katedra obchodního práva MU (od roku 1997); rozhodce stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (od roku 2004); člen Rozkladové komise ČNB (od roku 2007); člen Legislativní rady vlády (2006-2010); proděkan PrF (od roku 2004) Výzkumný profil: Odborné zaměření na obchodní právo a z něj zejména oblast cenných papírů a navazující aspekty v korporátním právu a právu kapitálového trhu - typicky nabídky převzetí a ochrana informací na kapitálovém trhu. Shrnutím dílčích studií z práva kapitálového trhu a jejích zásadním doplněním vznikla ucelená monografie „Ochrana vnitřních informací“, kterou autor publikoval v roce 2008 a která je doposud jedinou tuzemskou publikací věnovanou problematice insider trading. Další oblastí vědeckého zájmu autora představuje směnečné a šekové právo. Autor kromě řady časopiseckých příspěvků publikoval mj. monografii „Námitky směnečných dlužníků“ (2007) a rozsáhlejší komentáře k zákonu směnečnému a šekovému (Prospektrum 2007, Kluwer 2012).
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  - docentka na katedře obchodního práva MU - advokátka - rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

  Aktualní pozice a projekty
  zástupce vedoucího katedry
  Profesní zkušenosti
  autorka komentářů k právním úpravám obchodních korporací (obchodní zákoník, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, autorka učebnic pro oblast obchodních korporací a cenných papírů, pracovní stáže v Rakousku (1990 - 2000), jeden z organizátorů projektu Škola rakouského práva v Brně (2000 - 2009), členka skupiny EMCA pro zpracování vzorové úpravy obchodních korporací v rámci EU (2011 - 2014), německý jazyk aktivně, anglický a francouzský pasivně
 • Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

 • Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

  Profesní zkušenosti
  Profesní zkušenosti: asistent katedry obchodního práva (od r. 2012); advokátní a podnikový praktikant (2010-2012).
 • doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení garant doktorského studijního programu Teoretické právní vědy asistent soudce Nejvyššího soudu Realizované projekty: hlavní manažer projektu OPVK Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0146 (2013-2014) řešitel projektu GAČR Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie (2010-2013) spoluřešitel projektu OPVK Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva CZ.1.07/2.2.00/15.0198 (2012-2013)
 • JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  členka Akademického senátu PrF MU členka Etické komise CŽV

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012