Zahraniční spolupráce v oblasti VaV

Právnická fakulta Masarykovy univerzity klade velký důraz na meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá mu velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro vědu a výzkum.

Právnická fakulta MU dlouhodobě těží z mezinárodní spolupráce v rozsáhlé partnerské síti, jejímiž součástmi jsou univerzity a další instituce z celého světa. Mezinárodní spolupráce se soustřeďuje například do oblasti výměnných pobytů pedagogických pracovníků. Právnická fakulta je díky tomu schopna každý semestr nabízet studentům širokou škálu kurzů vedených zahraničními lektory.

Domácí akademičtí pracovníci naopak mají příležitost získat zkušenosti s výukou na zahraničních univerzitách a stážemi u dalších partnerů. Příležitost účastnit se zahraničních stáží mají rovněž studenti a neakademičtí zaměstnanci.

Velmi znatelné je zapojení fakulty do programu ERASMUS+, který studentům umožňuje strávit 1 nebo 2 semestry na jimi zvolené evropské univerzitě. Partnerská síť v rámci tohoto programu je přitom velmi rozsáhlá, v současné době čítá okolo osmdesáti univerzit a každým rokem se rozrůstá.

Unikátní a dlouholetou spolupráci realizuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity s americkou The John Marshall Law School, Chicago.  Od roku 2003 je fakulta také členem ELFA (European Law Faculties Association), založené v roce 1995. Vedle toho se může pochlubit členstvím v IALS (International Association of Law Schools) a Rotterdam Law Network, která sdružuje 31 právnických fakult z 24 evropských zemí. Akademičtí zaměstnanci Právnické fakulty Masarykovy univerzity zastávají důležité funkce v celé řadě prestižních mezinárodních organizací.

Mezinárodní rozvoj, sdílení výsledků ve vědě a výzkumu v rámci evropského prostoru je nezbytný pro zvyšování kvality výuky i výzkumu. Proto vznikl i projekt Ochrana, transfer a uplatnění výsledků na národní a mezinárodní úrovni, financovaný Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem České republiky, za účelem hlubšího rozvoje stávajících a přirozeně i pro navazování nových mezinárodních partnerství.

Faculty of Law, Masaryk University, places emphasis on interregional and international cooperation within Europe and attaches great importance to it. That is why, from its very existence, it pursues favourable international relations, which could be beneficial for science and research.

On a long-term basis Faculty of Law, MU, profits from international cooperation within an extensive partnership network formed by universities and other institutions from all over the world. The international cooperation focuses for example on exchange programmes for pedagogical employees. Thanks to that, the faculty is able to offer a wide range of courses taught by foreign lectors.

On the other hand, the internal academic employees have opportunity to gain experience with teaching at universities abroad and interships at other partner institutions. The opportunity to experience an intership abroad is offered to students and non-academic employees as well.

Very significant is the faculty’s involvement in ERASMUS+ programme which enables students to spend one or two semesters at a European university of their own choice. The partner network within this programme is very extensive and today it amounts to about 80 universities, where every year it is being broadened even more.

A unique and longstanding cooperation is maintained with The John Marshall Law School, Chicago. Since 2003 the faculty has been a member of ELFA (European Law Faculties Association) founded in 1995. Beside that the faculty can glory with a membership in IALS (International Association of Law Schools) and Rotterdam Law Network which associates 31 law faculties from 24 European countries. Academic employees of Faculty of Law of Masaryk University perform important duties in quite a number of prestigious international organizations.

International development, sharing research and scientific records within the European territory is necessary for increasing the quality of education as well as research. Therefore, a project called Ochrana (means ‘protection’) came into being. It is a transfer enabling application of the records on national and international level, while being financed by European Social Fund in the Czech Republic and the Czech state budget for the purpose of further development of the current international partnerships and, naturally, also establishing new ones.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012