Project support

Vzhledem k tomu, že vědeckovýzkumná činnost je nedílně spjata s projekty a nutností projektového řízení, je součástí agendy oddělení pro vědu a výzkum také agenda projektové podpory.

Projektová podpora se v obecném vyjádření orientuje na následující na sebe navázané aktivity:

 1. Informační iniciativa a zásobník projektů
  • Vyhledávání vhodných dotačních programů pro PrF
  • Diseminace informací (aktuality, souhrn aktuálních výzev, snaha o cílené informování jednotlivých pracovníků)
  • Zásobník projektů
 2. Pomoc při přípravě
  • Podpora při zpracování návrhu projektu (formulace cílů, výstupů, charakteristika souvisejících činností, finanční rozvaha, soulad s výzvou)
  • Podpora při přípravě projektové žádosti a příloh
 3. Podpora při realizaci
  • Správa projektů
  • Metodická podpora
  • Koncentrace informací a komunikace s poskytovateli (tzn. silnější vyjednávací pozice)
 4. Administrativní zajištění udržitelnosti
  • Podpora s vykazováním v období udržitelnosti po ukončení projekt

Considering that research action is inevitably related to projects and the need of project proceedings, an agenda of project support is an inseparable part of science and research department agenda.

Project support generally focuses on the following interconnected activities:

 1. Information initiative and projects inventory
  • Search for suitable grant programmes for PrF
  • Dissemination of information (news, current calls bulletin, pursuit of systematic notifications of individual employees)
  • Projects inventory
 2. Assistance in the preparation
  • Support upon processing the project proposal (defining the goals, outputs, characteristics of related activities, financial balance-sheet, compliance with the call
  • Support upon completing the project application and respective supplements
 3. Realization support
  • Projects administration
  • Methodical support
  • Information concentration and communication with the provider (regards higher negotiating positions)
 4. Administrative defensibility maintenance
  • Support upon presenting records during the period of defesibility after the termination of the project

Documents


Formulář projektového návrhu represents a fundamental groundwork which may be inserted into the Project Inventory. In this way it is assured, that members of project support team will pursue potential ways of realizing the project intention.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012