Breadcrumbs

Title page || Open Access > Monographs

Monographs

Principles of publication ethics for monographies


Další díla

Kompendium evropského ústavního práva

KOSAŘ, David; KŘEPELKA, Filip; VYHNÁNEK, Ladislav
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8582-4, 266 str.

Koncepce této učebnice vychází z představy, že je efektivní při výuce pracovat s klíčovými primárními a sekundárními texty. Kompendium proto obsahuje kromě autorských textů zejména klíčové nálezy Ústavního soudu věnující se vztahu evropského a ústavního práva a dále odborné statě, které reflektují obdobné problémy či přímo ony konkrétní nálezy. Jak nálezy, tak články budou pro účely kompendia zkráceny, resp. editovány. Struktura kompendia sleduje historický vývoj české debaty o klíčových problémech týkajících se vztahu evropského a ústavního práva v letech 2001 - 2016. Cílovou skupinou jsou studenti právnických fakult.

Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies

SMEKAL, H., ŠIPULOVÁ, K., POSPÍŠIL, I., JANOVSKÝ, J., KILIAN, P.
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8435-3, 312 str.
Recenzováno

Otázka, proč státy přistupují k mezinárodním smlouvám o lidských právech, zůstává předmětem diskuze v politické i právní vědě. Ve snaze nalézt odpověď na tento výzkumný problém bylo předloženo mnoho různých hypotéz, z nichž některé vycházejí z obsahu uzavíraných smluv (z povahy chráněného práva nebo ze síly kontrolního mechanismu), zatímco jiné se zaměřují na vnější faktory (přistoupení ke smlouvě je vysvětlováno tlakem mezinárodního společenství či domácí politické scény). Empirické důkazy k podpoře těchto teorií jsou však mnohdy ne zcela přesvědčivé, a důvody, proč státy podepisují a ratifikují mezinárodní úmluvy o lidských právech, tak zůstávají nejasné. Naším cílem je přispět do této vědecké diskuze novým detailním zkoumáním praxe přistupování k mezinárodním lidskoprávním úmluvám na případu dvou postkomunistických států – České republiky a Slovenska – jakož i jejich společných předchůdců: nedemokratického Československa a transformací procházející Československé federativní republiky. Ačkoli si Česká republika a Slovensko prošly velmi podobným mezinárodním vývojem, utvářeným takřka totožnými stimuly i překážkami, vývoj vnitrostátní se po rozpadu federace v obou zemích značně lišil, což pro zkoumání slibuje plodnou "laboratoř".


Podáváme ústavní stížnost

BENÁK, Jaroslav a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8444-5, 56 str.
Recenzováno

Předkládaný text je primárně určen pro studenty povinně volitelného předmětu Řízení před Ústavním soudem vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Záměrem textu je pomoci studentům v rozvoji praktických právnických dovedností potřebných pro psaní podání k Ústavnímu soudu, zejména ústavních stížností.

Ekonomická analýza civilního práva

FRYŠTENSKÁ, Marcela
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7880-2, 312 str.
Recenzováno

Záměrem monografie je seznámit čtenáře s mezioborovou disciplínou ekonomická analýza práva a to na poli práva civilního (rodinné právo, smluvní právo, vlastnické právo, závazky z deliktu, pracovní právo, procesní právo) a představit ekonomickou analýzu jako jednu z metod právní interpretace, jejímž měřítkem jsou náklady a užitek. Monografie by měla přispět ke zdůvodnění toho, proč je pro právníka užitečné seznámit se s teoriemi mikroekonomie.


Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Atkinsová, Lucie
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-6704-2, 96 str.

Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Zahumenská, Vendula
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-6948-0, 48 str.
Recenzováno


Česko-polská právní komparatistika 2013

Koziel, Czudek
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6568-0, 230 str.
Recenzováno

Hlavním posláním konference „Česko – polská právní komparatistika 2013“ je navázání na úspěšnou loňskou první konferenci, která byla prvním krokem k vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světě velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky.

Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe

MYŠKA, Matěj (editor)
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6722-6, 232 str.

Sborník z workshopu konaného dne 23. 4. 2013 v Brně


Odborná praxe v prostředí vysokého školství

HRDLIČKOVÁ, Andrea
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6448-5, 119 str.


Základy práva vysokých škol

Kudrová, Veronika - Smrčka, Jiří
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6591-8, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Publikace slouží jako multimediální výuková pomůcka k předmětu MV706K Právo vysokých škol. Publikace nezpracovává celou šíři problematiky, nýbrž poskytuje základní přehled o materii stěžejních oblastí vysokoškolského práva vycházející ze současné právní úpravy dané aktuálním zákonem o vysokých školách podrobněji přednášené či diskutované během výuky předmětu.

Dovednosti ve výuce práva


1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5949-8


Právní dějiny na území Slovenska

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel
1. vydání, 2010, ISSN: 1802-128X

Cílem výukového webu Právní dějiny na území Slovenska je zprostředkování poznání vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku, se kterým pojí naši republiku dlouhá společná historie. Stačí připomenout, že již od konce 15. století měly české země a Slovensko téměř nepřetržitě společnou hlavu státu. Studijní web sleduje vývoj od počátků státního života až po rozpad společného československého státu. Větší akcent je položen na období do roku 1918, protože od vzniku Československa v roce 1918 se vývoj obou zemí zcela propojil. Učební pomůcka je využívána v předmětu PrF:MV218K Právní dějiny na území Slovenska.

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2010, ISSN: 1802-128X

Virtuální knihovna zprostředkovává zákony a podzákonné právní předpisy v českém jazyce platných na našem území, které byly zveřejněné v rakouské říšské sbírce zákonů mezi léty 1849 - 1918. Rovněž je zde možné najít moravskou sbírku zákonů z tohoto období. Umožněno tak je listování, čtení a také vyhledávání v historických rakouských právních textech a textech zákonů v českém jazyce. Sbírka digitalizovaných historických zákonů Rakouska-Uherska dokumentuje nejen státní produkci zákonů a předpisů z minulých dob, ale podává současně také zajímavý obraz o stavu tehdejší společnosti, politiky a kultury. Virtuální digitální knihovnu využijí nejen studenti právnických fakult při zpracovávání svých diplomových, rigorózních a disertačních prací, ale i studenti doktorských studijních programů a ostatní vědečtí pracovníci při jejich vědecké činnosti, neboť v odborných článcích a monografiích se pravidelně objevuje historický exkurs vývoje jednotlivých právních institutů od roku 1848 až do současnosti. Digitální knihovna je využívána především v předmětu PrF: MP104Zk České a československé právní dějiny, dále je možné ji využít v předmětech PrF:MP103Zk Právní dějiny, MV213K Moderní právní dějiny, BV101Zk Dějiny české veřejné správy.


Codex Theresianus

Sojka, Drahoslav - Tauchen, Jaromír
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Codex Theresianus se zabývá přípravnými pracemi a návrhem občanskoprávní kodifikace, který byl sepsán Kompilační komisí v Brně v létech 1753 až 1756, na 54 samostatných listech, tvořících 108 stran ručně psaného textu. Úlohou komise bylo, aby z několika druhů práv a z různých partikulárních právních úprav, vytvořila jednotný právní řád. Codex Theresianus byl dokončen v roce 1766, avšak panovnice tento pokus odmítla s tím, že "zákon není učebnice." Práce komise je kompilací nádherných myšlenek, a systémem užívání rozumu, nezatíženého předsudky. Pomůcka je využívána v předmětech CM104Zk České a československé právní dějiny, CM104Z České a československé právní dějiny - seminář, MP104Zk České a československé právní dějiny, MP104Z České a československé právní dějiny - seminář.

Elektronická kontraktace v právní praxi

Ščerba, Tomáš
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Práca Elektronická kontraktace v právní praxi sa zaoberá problematikou elektronických kontraktácií, predovšetkým jej praktickými implikáciami a je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Prvá časť je obecná a pojednáva o virtuálnom prostredí pre elektronické kontratácie, o zjednávaní kontraktu obecne a následne i z hľadiska práva ICT. Druhá časť je praktická a venuje sa otázkam súvisiacim s jednotlivými typmi elektronických zmlúv, pričom obsahuje exkurz do vybraných judikátov vzťahujúcich sa k jednotlivým elektronickým zmluvám. Pomůcka je využívána v předmětu MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií I.


Evropské mezinárodní právo soukromé

Svobodová, Klára (ved. kol. aut.)
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Publikace Evropské mezinárodní právo soukromé je určena především studentům oboru Evropská hospodářská, správní a kulturní studia jako základní studijní materiál předmětu Evropské mezinárodní právo soukromé. Využít ji však mohou všichni, kdo chtějí získat základní přehled o předpisech z oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. Učební pomůcka je využívána v předmětu BEV501Zk Evropské mezinárodní právo soukromé.

Evropské právní dějiny

Tauchen, Jaromír - Vojáček, Ladislav
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Elektronická publikace Evropské právní dějiny určená studentům programu Evropská hospodářská, správní a kulturní studia přibližuje základní mezníky a události, které jsou klíčové pro vývoj státu a práva na evropském kontinentě. Výuková témata jsou doplněna četnými obrázky, dobovými fotografiemi, mapami a videoukázkami, které si studenti snadno zobrazí či spustí přímo na stránkách publikace. Zároveň jsou zde zveřejněny prameny, které podávají informace o právu v minulosti a názorně demonstrují fragmenty z jednotlivých témat. Učební pomůcka je využívána v předmětu BEV202Zk Evropské právní dějiny.


Kolizní otázky internetových právních vztahů

Polčák, Radim
1. vydání, 2009, ISSN: 1802-128X

Interaktivní kurs Kolizní otázky internetových právních vztahů je zaměřen na problematiku místní působnosti práva na internetové právní vztahy. Hlavní důraz je kladen na soukromoprávní vztahy a jednotlivé hraniční určovatele, vedlejším tématem pak jsou správní vztahy (se zaměřením na problematiku on-line sázkařství) a trestní postih internetových deliktů. Kurs je doplněn odkazy na české a evropské právní předpisy a na plné texty odborných článků. Učební pomůcka je využívána v předmětech MV846K Právo informačních a komunikačních technologií II a MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií I.

Deutsche Rechtsgeschichte

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2008, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Tato multimediální prezentace - Deutsche Rechtsgeschichte - určená českým studentům je rozdělena do dvanácti okruhů a mapuje německé právní dějiny od založení Francké říše, přes středověkou Svatou říši římskou, období vzniku Německého císařství až do současnosti. Témata vztahující se k německým právním dějinám 20. století jsou doplněna četnými fotografiemi a dobovými plakáty. Pomůcka je využívána v předmětu MVV352K Deutsche Rechtsgeschichte, kde je doplněna o audio a video ukázky.


Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte

Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel
1. vydání, 2008, ISSN: 1802-128X
Recenzováno

Účelem této multimediální prezentace - Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte - je přiblížit studentům programu Erasmus základní mezníky českých a československých právních dějin od středověku do doby nedávno minulé. Zároveň jsou zde zveřejněny vybrané prameny práva v německém jazyce. „Oživit“ právní historii by měly i četné mapy a dobové fotografie. Pomůcka je využívána v předmětu SOC027 Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, kde je doplněna o audio a video ukázky.

Bill of Exchange Law

Kotásek, Josef
1. vydání, 2007, ISSN: 1802-128X

Multimediální učebnice Bill of Exchange Law je určena k výuce v předmětech programu Erasmus-Socrates (SOC024 Bills of Exchange in Europe) a z tohoto důvodu je psána v anglickém jazyce. Obsahuje stručný výklad k institutům směnečného práva, který je doplněn dalšími upřesňujícími poznámkami, testovými otázkami, předpisy (českými i zahraničními) a slovníkem.Evropské právo

In varietate concordia. Soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

KYSELOVSKÁ, Tereza; SEHNÁLEK, David; ROZEHNALOVÁ, Naděžda (eds.)
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9333-1, 532 str.

Tato publikace je souborem odborných článků, které jsou věnovány prof. JUDr. Vladimírovi Týčovi, CSc. Články se týkají oblastí, ve kterých prof. Týč působil a působí (MPS, MPV, P EU).

Evropské insolvenční právo - aktuální trendy, výzvy a budoucnost

MAHDALOVÁ, Silvie
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8422-3, 148 str.
Recenzováno

Insolvenční řízení představuje efektivní nástroj k realizaci majetkového uspořádání mezi více věřiteli za společným insolventním dlužníkem, prostřednictvím kterého může dojít k překonání krizové situace dlužníka anebo k vyvození nezbytných důsledků v podobě jeho likvidace. Prohlubování svobody ekonomických subjektů provozovat podnikatelskou činnost v rámci vnitřního trhu Evropské unie s sebou nese spolu s expanzí podnikatelských aktivit rovněž rozšíření jejich platební neschopnosti. K zajištění řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie bylo v roce 2000 přijato nařízení č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních (dále jen „Nařízení“). Nařízení tvoří právní rámec pro koordinaci nástrojů insolvenčního práva jednotlivých členských států EU. Od roku 2012 se připravovala rozsáhlá revize tohoto předpisu. V roce 2015 byla revize v konečném znění přijata. Publikace poskytuje přehledný a systematický rozbor uvedené právní úpravy, zhodnocení potenciálu nové úpravy naplnit účel jejího přijetí a nástin možných výzev, jimž bude evropské insolvenční právo ve své nové podobě čelit.


Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie

SEHNÁLEK, David; TÝČ, Vladimír a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8396-7, 190 str.
Recenzováno

Cílem publikace je v prvé řadě v obecné rovině identifikovat základní specifika postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie a jeho pravomoc v oblasti výkladu práva a dále podrobně rozebrat zvláštnosti, jimiž se výklad práva prováděný Soudním dvorem typicky vyznačuje. Dalším cílem této publikace je provedení rozboru kreativního a extenzivního výkladu práva Evropské unie a demonstrace tohoto způsobu výkladu na jednotlivých vybraných případech z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Smyslem snažení autorů této publikace bylo přispět k uchopení a vysvětlení specifik interpretační činnosti Soudního dvora EU se zaměřením na kreativní a extenzivní výklad unijního práva, a to při zohlednění vnějších vlivů původem z mezinárodního práva veřejného a vlivů vnitřních, vznikajících při interakcích s právem vnitrostátním.

Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kolektiv
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5154-6, 223 str.


Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem

KŘEPELKA, Filip
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5066-2, 126 str.
Recenzováno

Tato práce se věnuje české implementaci. Nebylo však možné se ve větší míře věnovat některým souvisejícím tématům, jako jsou zejména přímé a podpůrné uplatňování práva Evropské unie českými úřady a soudy. Možnosti stostránkového textu jsou omezené. Mnohé příklady navazují na autorovo akademické bádání, zejména v kontextu svoboda obchodu službami, mnohojazyčnost Evropské unie, legislativa zdravotnictví a problematika omezení státních podpor.


Finanční právo

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí

BLAŽEK, Jiří; SCHWEIGL, Johan
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9157-3, 84 str.
Recenzováno

Monografie se zabývá teoretickými a historickými aspekty devizoměnové regulace, devizoměnovou regulací v praxi členských států EU a v praxi ČNB, právní úpravou devizoměnové regulace.

Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací

PAŘÍZKOVÁ, Ivana; TOMÁŠKOVÁ, Eva; BARTES, Richard; BUZKOVÁ, Romana
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9155-9, 202 str.
Recenzováno

Monografie analyzuje existující právní úpravu financování neziskových organizací s tím, že primární oblastí, kterou se zabývá, je zavedení daňových asignací a rozšíření možností financování neziskové sféry.


Přímé daně a jejich správa v judikatuře

RADVAN, Michal; CZUDEK, Damian; ČEJKOVÁ, Tereza; LIŠKA, Michal; LIŠKOVÁ, Petra a kolektiv
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9085-9, 278 str.
Recenzováno

Autoři na vybraných aspektech přímých daní zhodnotili interpretaci a aplikaci danově právních norem. Tohoto cíle bylo dosaženo analýzou vybraných institutů z oblasti přímých daní vč. jejich správy, přičemž podkladem pro analýzu bylo obvykle rozhodnutí soudu z období 2015-2017, a dále zákonný text doplněný o komentáře z odborných publikací. Závěr vzešlý z komparace obou vstupních informací zprostředkovává teoretickoprávní a praktický náhled na daný institut z oblasti právní regulace přímých daní.

Důchodové daně

RADVAN, Michal; MRKÝVKA, Petr a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8395-0, 248 str.
Recenzováno

Monografie je zaměřena na důchodové daně, resp. právní a ekonomické aspekty zdanění příjmů sensu largo (důchodů), a to jednak v historickém kontextu (připomíná 90 let od Englišovy daňové reformy přímých daní a 25 let stávající právní regulace), ale i v reálném čase při sledování vybraných institutů a stěžejních problémů, přes doporučení BESP a mezinárodní či zahraniční zkušenosti a konečně vyúsťuje v nástin projektu nové právní regulace daní z příjmů. Publikace vychází z teoretických poznatků v oblasti finančního práva a veřejných financí, jakož i z poznatků praxe.


Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře

RADVAN, Michal; MRKÝVKA, Petr; KRANECOVÁ, Jana; JANOVEC, Michal; VALACHOVÁ, Martina
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7702-7, 218 str.
Recenzováno

Monografie si klade vcelku ambiciózní cíl, tj. na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Autoři se rozhodli podrobit kritické analýze vybrané instituty z oblasti přímých daní sensu largo, které byly předmětem judikatury tuzemských soudů v posledních třech letech. S ohledem na množství takových rozhodnutí a možný rozsah publikace nebylo samozřejmě možné postihnout veškerou materii, proto byl výběr zúžen na ty oblasti, na které autoři v rámci svého vědeckého bádání zaměřují nejčastěji a nejpodrobněji svoji pozornost a které považují za zajímavé a poskytující podněty k diskuzi a polemice.

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu

KYNCL, Libor; MRKÝVKA, Petr a kol.
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6774-5, 224 str.
Recenzováno

Hlavním cílem práce bylo identifikovat metodu regulace ve finančním právu a pojednat o jednotlivých oblastech finančního práva. Dalším cílem bylo vybrat základní ekonomické instituty, kterých stát užívá při plnění svých funkcí nebo které ovlivňují svojí regulací. Třetím cílem bylo určit sociologické metody, konkrétně metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, které lze využít při úvahách de lege ferenda. Publikace je výstupem dvouleté výzkumné činnosti v projektech specifického výzkumu Masarykovy univerzity Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (2012) a Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (2013).


Místní poplatky v teorii a praxi

PAŘÍZKOVÁ, Ivana a kolektiv
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6686-1, 154 str.
Recenzováno

Publikace se zabývá právní úpravou místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Cílem této monografie bylo analyzovat jednotlivé místní poplatky v České republice a to především v rámci jejich právní úpravy. Současně je na tomto místě také poukázáno na ekonomickou autonomii obcí, jako jeden ze základních znaků místní samosprávy, která je primárně založena na vlastním rozpočtu obce a v jehož příjmové stránce se místní poplatky promítají.

Odpovědnost v insolvenčním právu

FRONC CHALUPECKÁ, Kristýna; CZUDEK, Damian
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6567-3, 108 str.
Recenzováno

Publikace je zaměřena na problematiku finančních vztahů a úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Řešen je tedy vztah insolvečního řízení a fiskální části finančního práva (zejména práva daňového), ale taktéž střet s právem bilančním a právem finančních institucí. Publikace je obohacena o poznatky praktické, které mohu být přínosem nejen pro studenty PrF MU, ale i širší odbornou veřejnost.


Celní správa ve funkčním pojetí

ŠRAMKOVÁ, Dana a kol.
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-6063-0, 284 str.
Recenzováno

Monografie s názvem "Celní správa ve funkčním pojetí" je výstupem již druhého projektu specifického výzkumu zaměřeného na celní oblast. Autorský kolektiv (složený nejen z akademiků, ale především praktiků z řad Celní správy ČR) se zaměřil na systematický pohled na činnosti, které celní orgány zabezpečují, včetně relevantní vnitrostátní i evropské právní úpravy.

Poznej svého klienta - základní zásada finančního práva

KYNCL, Libor a kolektiv
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-6085-2, 166 str.

Cílem knihy je určit způsoby, kterými může aplikace zásady „Poznej svého klienta“ zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u konkrétních typů právních úkonů na finančním trhu, diskutovat uvedené mechanismy u jednotlivých skupin povinných osob a objasnit dopad zásady na vnitřní řídící a kontrolní systém těchto osob. Publikace bude využita jako prezentační materiál pro Katedru finančního práva a národního hospodářství PrF MU a též jako výukový materiál v některých předmětech souvisejících s nefiskální částí finančního práva.Mezinárodní právo soukromé

In varietate concordia. Soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

KYSELOVSKÁ, Tereza; SEHNÁLEK, David; ROZEHNALOVÁ, Naděžda (eds.)
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9333-1, 532 str.

Tato publikace je souborem odborných článků, které jsou věnovány prof. JUDr. Vladimírovi Týčovi, CSc. Články se týkají oblastí, ve kterých prof. Týč působil a působí (MPS, MPV, P EU).

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

KYSELOVSKÁ, Tereza; KOUKAL, Pavel
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9477-2, 390 str.
Recenzováno

Publikace se zaměřuje na analýzu kolizních norem mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví. Předmětem zkoumání je duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví z pohledu principu teritoriality, kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy dle Nařízení Řím (právo rozhodné pro licenční smlouvy s mezinárodním prvkem) a kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy dle Nařízení Řím II (delikty v oblasti porušení práv k duševnímu vlastnictví).


Czech Private International Law

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára et al.
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8122-2, 314 str.
Recenzováno

The introduction to Czech Private International Law after recodification.

Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (analýza rozhodnutí dle nařízení BRUSEL Ibis)

VALDHANS, Jiří; DRLIČKOVÁ, Klára; HUDECOVÁ, Lucia; JANEČKOVÁ, Pavlína; ROHOVÁ, Iveta; ŠIMKOVÁ, Iva
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7784-3, 292 str.
Recenzováno

Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí. Tato monografie je sice vytvořena jako samostatná, nicméně úzce tematicky navazuje na monografii ROZHODOVÁNÍ SOUDNÍHO DVORA EU VE VĚCECH PŘÍSLUŠNOSTI (ANALÝZA ROZHODNUTÍ DLE NAŘÍZENÍ BRUSEL Ibis) autorů ze stejné katedry – Katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU. Tuto monografii tak lze chápat jako ve své podstatě přímo navazující na dílo sesterské. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi.


Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; VALDHANS, Jiří a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7491-0, 270 str.
Recenzováno

Cílem této publikace je nabídnout analýzu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, a to z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Smluvní závazkový vztah s mezinárodním prvkem tvoří jádro mezinárodního obchodního práva. Nový občanský zákoník je jedním z pramenů úpravy mezinárodní obchodní transakce. Tento předpis podrobně upravuje podstatné otázky soukromoprávního smluvního vztahu od jeho vzniku až po jeho zánik. Vzhledem k jeho možnému využití je nutné jeho ustanovení analyzovat z pohledu dalších pramenů smluvního práva s mezinárodním prvkem. Cílem publikace je proto nabídnout propojení nového soukromoprávního kodexu na tyto další úpravy, konkrétně Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Prinipy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva.

Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis)

KYSELOVSKÁ, Tereza; ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7770-6, 514 str.
Recenzováno

Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů členských států Evropské unie ve věcech občanských a obchodních. Pochopení konkrétního pojmu a jeho výkladu je nutné v podmínkách prohlubující se integrace a zesilujících pravomocí orgánů EU, zejména v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi. Je užitečným zdrojem informací pro advokáty, soudce a další, kteří se ve své činnosti zabývají spory s mezinárodním (přeshraničním) prvkem a otázkou určení mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů.


Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

KYSELOVSKÁ, Tereza
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7424-8, 230 str.
Recenzováno

Předložená publikace se zabývá vlivem elektronizace na vybrané segmenty mezinárodního práva soukromého a procesního. Těmito vybranými segmenty je v obecné rovině princip teritoriality, v konkrétnější rovině pravidla pro založení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů v přeshraničních obchodněprávních sporech mezi podnikateli. Téma publikace je rozděleno do dvou velkých tematických částí a čtyř hlavních kapitol. První část se věnuje vlivu elektronizace na princip teritoriality, druhá část vlivu elektronizace na pravidla pro založení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů mezi podnikateli s mezinárodním prvkem.

Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie

KYSELOVSKÁ, Tereza
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6418-8, 138 str.
Recenzováno

Tato publikace je výstupem specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a věnuje se vztahu evropského práva a rozhodčího řízení. A to zejména způsobu, jakým evropské předpisy na ochranu spotřebitele ovlivňují vnitrostátní předpisy týkající se možnosti zrušení rozhodčího nálezu. V tomto ohledu budou analyzovány příslušné české právní předpisy.


K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého

Rozehnalová, Naděžda; Kyselovská, Tereza a kolektiv
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6455-3, 254 str.
Recenzováno

I přes nezpochybnitelnou existenci problému a otázek, které jsou v publikaci nastíněny, nebyla tato témata doposud akademickou obcí dostatečně reflektována a pojednána. Autorský kolektiv se tak ujímá otevření problematiky související s nezbytným posunem v mezinárodním právu soukromém, a to v důsledku stále postupující globalizace světové ekonomiky a na to navazujících změn spotřebitelského chování, jakožto i rozvoje moderních technologií, což způsobuje strmý nárůst přeshraničních obchodů. Tedy otázek, které se mohou stát determinantou budoucího uspořádání vztahů s mezinárodním prvkem.

Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie

Ondrová, Kristýna
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6593-2, 102 str.
Recenzováno

Hlavním cílem předkládané publikace je zmapovat unijní právní úpravu, která se přímo či nepřímo dotýká odvodů pojistného, sociálních dávek a zdravotního pojištění v členských zemích Evropské unie a poukázat na některé praktické problémy spojené s její aplikací, co se týká financování sociálního zabezpečení obecně a s větším důrazem pak na jednu z jeho součástí – financování zdravotní péče. Proto jsou v rámci publikace zařazeny některé kapitoly specializující se právě na zdravotnictví, aniž by byly blíže rozebírány ostatní subsystémy sociálního zabezpečení. Na základě analýzy právní úpravy a rozboru relevantní judikatury publikace též hodnotí koordinační pravidla z pohledu právní jistoty migrujících osob.


Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií

Kováčová, Lucia; Nechvátalová Lucie; Výborný Štěpán
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6521-5, 166 str.
Recenzováno

Svoboda projevu médií a právo na soukromí jsou základní hodnoty demokracie. Předkládaná publikace tak hodnotí svobodu projevu a právo na soukromí v jejich ústavně-právních souvislostech a nabízí příklady z různých právních odvětví, které ve své podstatě mají za cíl chránit soukromí rozličných osob. Rozebírávna je dále otázka internetu jako prostoru bez přesně vymezených státních hranic s vědomím, že ochrana soukromí a svoboda projevu ve virtuálním světě není problematikou jednoho státu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním organizacím, jejichž činnost může mít vliv na hmotněprávní obsah svobody projevu a práva na soukromí. Konkrétně se autoři zaměřili na činnost Organizace spojených národů (a jejího Výboru OSN pro lidská práva), Rady Evropy (a jejího Evropského soudu pro lidská práva) a na činnost Evropské unie (a jejího Soudního dvora Evropské unie).

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu

DRLIČKOVÁ, Klára
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6419-5, 206 str.
Recenzováno

Dílo je výstupem specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je věnováno evropské právní úpravě a judikatuře Soudního dvora Evropské unie k ochraně spotřebitele proti nekalým smluvním praktikám, dále úpravě zrušení rozhodčího nálezu v ZRŘ a dopadem rozhodnutími SDEU na českou právní úpravu rozhodčího řízení. Autorka se zaměřuje rovněž na vybranou judikaturu českých soudů, stejně jako na analýzu české právní úpravy zrušení rozhodčího nálezu.


Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kolektiv
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5154-6, 223 str.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne?

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára a kolektiv
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5956-6
Recenzováno

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží patří mezi nejúspěšnější mezinárodní smlouvy obsahující právně závaznou unifikaci hmotného práva. Jako taková je velmi často využívána v mezinárodní obchodněprávní praxi. I přes vysoký počet smluvních států a třicet let své úspěšné existence však nemá ve světě mezinárodního obchodu jasné postavení. Úmluva jakožto výsledek konsensu smluvních států obsahuje řadu sporných otázek. Tato publikace se proto věnuje důvodům, které mohou být příčinou vedoucí k nevyužívání Úmluvy praxí. Důvodů nevyužívání Úmluvy je více – mimoprávních i právních. Mezi mimoprávní důvody patří nesporně neznalost mechanismu aplikace Úmluvy či neznalost Úmluvy samotné, důvody politické a ekonomické. Důvody právní mohou být složitější. Mezery v úpravě, nutnost aplikace metody kolizní spolu s Úmluvou, otevřená vazba na nestátní právo před soudy obecnými, neexistence obecné úpravy závazkového práva včetně neexistence úpravy institutů typu započtení, postupu dluhu či postupu pohledávky atd. Tato publikace se zaměřuje právě na výše uvedené právní otázky a snaží se je analyzovat. Z různých pohledů se potom snaží v jednotlivých kapitolách poukázat na slabší místa Úmluvy, resp. na situace, které nejsou zcela dořešeny, a na vazby na jiné úpravy.


Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

ROZEHNALOVÁ, Naděžda
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5240-6, 273 str.

Publikace je věnována problematice právního režimu smluv obsahujících mezinárodní prvek. Přestože centrem a východiskem je pro autorku metoda kolizní a zdroje právní úpravy náležející k unijní regulaci, neomezila se ve své práci jen na tyto normy. Autorka uchopila problematiku šířeji tak, jak to nabízí pluralismus zdrojů a metod právní regulace v této oblasti. Prvá část práce se věnuje popisu prostředí, ve kterém se jednotlivé uvedené skupiny norem „pohybují“. Pro sledované vztahy – v převážné míře se jedná o smlouvy mezi mezinárodními obchodníky – je relevantní prostředí mezinárodní a prostředí regionální (zde komunitární). Ve druhé části se autorka věnuje kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv. Třetí část práce obsahuje analýzu vybraných otázek z oblasti jednotného hmotného práva. Čtvrtá je věnována oblasti práva nestátního původu. Zde bude jednak zmíněna koncepce lex mercatoria, tvorba a význam jednotlivých nestátních norem, jednak otázka jejich aplikace na konkrétní právní vztah. Interakce procesního práva s právem kolizním, resp. i dalšími skupinami norem představuje problém, který stojí v pozadí všech aplikačních otázek. Ať se vztahují k unifikovaným normám státního či nestátního původu. Proto i tuto otázku je nutné zminit. Závěr práce propojeje analýzu uvedených oblastí do určitého přehledu norem, konstatování jejich funkcí a nastínění vzájemných systémových vazeb


Mezinárodní právo veřejné

In varietate concordia. Soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

KYSELOVSKÁ, Tereza; SEHNÁLEK, David; ROZEHNALOVÁ, Naděžda (eds.)
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9333-1, 532 str.

Tato publikace je souborem odborných článků, které jsou věnovány prof. JUDr. Vladimírovi Týčovi, CSc. Články se týkají oblastí, ve kterých prof. Týč působil a působí (MPS, MPV, P EU).

Head of State Immunity in International Law

UHLÍŘOVÁ, Kateřina
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6717-2, 172 str.
Recenzováno

Publikace se věnuje otázkám ochrany lidských práv s mezinárodním prvkem vymezené danými právními normami, omezení imunity hlav států, speciálně pak diskusi o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchané těmito představiteli, včetně vraždy, znásilnění a využívání dětských vojáků, které je možné spatřovat v kontextu vývoje 20. století.


International Criminal Court

LHOTSKÝ, Jan
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-6065-4, 223 str.
Recenzováno

Práce pojednává o důvodech vzniku nové soudní instituce a podává charakteristiku Mezinárodního trestního soudu a jeho jurisdikce vůči zločinům podle mezinárodního práva. Ve své druhé části zaměřuje pozornost na revizní konferenci a přijetí nové právní úpravy zločinu agrese v mezinárodním právu. Monografie tak poskytuje ucelený pohled na aktuální vývoj mezinárodního trestního práva z pohledu této instituce a její jurisdikce.

Ochrana lidských práv v mezinárodním právu

LHOTSKÝ, Jan
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-6066-1, 322 str.
Recenzováno

Předložená publikace si klade tři cíle. Zaprvé podat charakteristiku systémů mezinárodní ochrany lidských práv na regionální i univerzální úrovni a na základě jejich srovnání identifikovat určité vlastnosti regionálních systémů, které by mohly být přenositelné na univerzální úroveň. Zadruhé se vyjádřit k účinnosti současných mechanismů ochrany lidských práv na univerzální úrovni. Zatřetí zvážit možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální úrovni a v případě její užitečnosti nastínit, jak by mohla fungovat. Výzkumnou otázku, která stojí v centru pozornosti této publikace, tedy lze formulovat takto: Je třeba začít uvažovat o vzniku Světového soudu pro lidská práva?


Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kolektiv
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5154-6, 223 str.


Občanské právo

Autorské právo, public domain a lidská práva

KOUKAL, Pavel
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9280-8, 524 str.
Recenzováno

Kniha se zabývá problematikou autorskoprávně volné složky díla nejen z hlediska jejího postavení v systému soukromého práva, ale také ústavněprávního zakotvení. Autor se nejdříve zaměřuje na autorskoprávně volné prvky díla v kontextu tzv. commons. Na základě Drahosovy a Peukertovy kategorizace commons dospívá k závěru, že existují dvě skupiny společných statků: statky, které „nepatří nikomu“ (negative commons; Gemeingüter), a statky které „patří všem“ (positive commons, Gemeinschaftsgüter/Kollektivgüter). V druhé části práce se autor zabývá jednotlivými ústavními principy, které obecnou svobodu jednání posilují (svoboda projevu), stejně jako principy, které ji naopak omezují (ochrana osobnosti, ochrana majetku, právo na přístup ke kulturnímu bohatství). V dané souvislosti autor dospívá k závěru, že ochrana osobnosti představuje nejsilnější limitaci obecné svobody jednání a může stanovit limity při užívání těch výtvorů, které jsou z autorskoprávního hlediska volné (vědecké myšlenky, teorie, principy, objevy).

Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická

DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta a kolektiv
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-8905-1, 978-80-210-8906-8 (online : pdf), 396 str.
Recenzováno

Monografie obsahuje analytickou část výstupů projektu Evropské soukromé právo v čase a prostoru.


Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

COUFALÍK, Petr; DOBROVOLNÁ, Eva; HOLAS, Jan; LAVICKÝ, Petr a kol.
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9153-5, 196 str.
Recenzováno

Monografie se zabývá součinností třetích osob při dokazování, např. při znaleckém dokazování, svědecké výpovědi, listinném dokazování nebo při ohledání.

Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová

HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta; KOUKAL, Pavel a kolektiv
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8648-7, 978-80-210-8649-4 (online : pdf), 206 str.
Recenzováno

Cílem monografie je zachytit fenomén zvaný Evropské soukromé právo v jeho dynamice a rozpornosti vývoje a měnícím se obsahu a rozsahu.


Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7747-8, 202 str.
Recenzováno

Publikace se věnuje proměnám nadačního práva v Evropě a v České republice, ke kterým aktuálně dochází v důsledku různých vlivů. Publikace je rozčleněna do pěti částí. V Části I. je pojednáno o změnách koncepcí a přístupů k nadacím v historickém kontextu a společným evropským vývojovým tendencím (vč. prolínání prvků nadačního a korporačního práva, což má dalekosáhlé důsledky). V Části II. věnují autoři pozornost europeanizaci na poli nadačního práva, aktuální související judikatuře Soudního dvora EU, návrhu nařízení Statutu Evropské nadace (Fundatio Europea), jakož i obecně snahám o ulehčení pozice nadacím, působícím přeshraničně. V Části III. se zaměřují na nové české nadační právo. Závěrečná Část IV. pojednává o některých dílčích tématech v komparativních souvislostech – o podnikání nadací, podobnostech s jinými formami fiduciární správy majetku, koncepci nadačního práva v sousedním Rakousku atd.

Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví

VEČERKOVÁ, Eva; SELUCKÁ, Markéta; DUDOVÁ, Jana; URBANOVÁ, Martina a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8050-8, 300 str.
Recenzováno

Ochrana spotřebitele patří k nejmodernějším trendům současného práva de lege lata (českého i unijního práva), ať už jde o ochranu prosazovanou veřejným právem či právem soukromým. Tato publikace se zabývá ochranou spotřebitele se zvláštním přihlédnutím k jeho zdraví z hlediska soukromoprávního, veřejnoprávního a sociologického. Každému z těchto hledisek je věnována samostatná kapitola.


Private Law Reform

LAVICKÝ, Petr; HURDÍK, Jan a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7603-7, 330 str.
Recenzováno

Publikace představuje komparativní rozsáhlou studii zaměřenou k podobám a výsledkům recentních procesů reformy soukromého práva ve srovnávaném souboru evropských zemí.

Současnost a perspektivy českého civilního procesu

LAVICKÝ Petr a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7686-0, 128 str.

Sborník statí. Publikace přináší příspěvky autorů zabývajících se civilním procesem na téma základních problémů současného stavu českého civilního procesu a možností jejich řešení.


Systém zásad soukromého práva

HURDÍK, Jan; LAVICKÝ, Petr
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5063-1, 198 str.

Tato monografie hledá v první řadě odpovědi na klíčové obecné otázky, zda může být koncipován univerzální a dynamicky fungující systém zásad soukromého práva a výsledky předkládá čtenáři ve své první části. Ve druhé části je pak formulovaný systém zásad soukromého práva dále analyzován a  je především za uplatnění metodiky formulované v části první a na jejím základě vytvořeného systému zásad podána strukturálně-systémová analýza jednotlivých zásad. Dílo je zpracováno s vysokou odbornou erudicí a lze rovněž vyzdvihnout jeho společenskou aktuálnost.

Tendecne vývoje nadačního práva v rámci sjednocené Evropy

Ronovská, Kateřina
1. vydání, 2010, ISBN: ISBN 978-80-210-4980-2, 140 str.
Recenzováno

Ačkoli bylo možno soukromé dárcovství prostřednictvím nadací pozorovat v celé řadě zemí Evropy již od středověku, v posledním desetiletí lze zaznamenat rychlý rozvoj nadačního sektoru i zvýšený zájem o něj. I když mají nadace společné historické kořeny, právní úprava nadačního práva se v jednotlivých evropských zemích vyvinula do širokého spektra nejrůznějších podob a pojetí. Autorka zpracovala danou problematiku využitím metody analyticko-deskriptivní, zejména k charakteristice nadací, jako subjektů práva a jejich specifik v jednotlivých analyzovaných pramenech ve vztahu k výkladu těchto pramenů, nastínění jejich společných znaků, odlišností, apod. Částečně je provedeno srovnání české právní úpravy s návrhem statutu Evropské nadace i s právní úpravou celé řady evropských zemí. Publikace je zpracována v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“.


Evropské unifikační projekty zavazkového práva a české občanské právo

Hurdík, Jan; Handlar, Jiří, Fiala, Josef; Selucká, Markéta; Vlasák, Michal
1. vydání, 2009, ISBN: ISBN 978-80-210-5042-6, 161 str.
Recenzováno

Autoři v monografii srovnávají a posuzují tři zvlášť významné oblasti současného „evropského“ vývoje se stavem a vývojem českého práva: Závazkové právo jako celek, jeho koncepci a systém s důrazem na závazky ze smluv, jak jsou upraveny především v nejvýznamnějším projektu evropeizace soukromého práva: návrhu společného referenčního rámce (DCFR), dále klíčovou oblast, v níž evropský vývoj patří k dominujícím – právo ochrany spotřebitele a konečně samostatný okruh závazků z civilních deliktů (Tort Law), který je předmětem – kromě společného referenčního rámce – rovněž dalších speciálních projektů (zejména výzkumné skupiny ECTIL s jejím projektem principů evropského deliktního práva (PETL). Uvedená témata jsou metodicky posuzována podle shodného klíče: Evropský stav, evropský vývoj, český stav a český vývoj. Z konfrontace jednotlivých pohledů na stav a vývoj evropského a českého práva autoři dospívají k závěrům, které lze využít pro další vývoj českého soukromého práva.

Autorské právo, public domain a lidská práva

KOUKAL, Pavel
1. vydání, 2000, ISBN: 978-80-210-9280-8, 524 str.
Recenzováno

Kniha se zabývá problematikou autorskoprávně volné složky díla nejen z hlediska jejího postavení v systému soukromého práva, ale také ústavněprávního zakotvení. Autor se nejdříve zaměřuje na autorskoprávně volné prvky díla v kontextu tzv. commons. Na základě Drahosovy a Peukertovy kategorizace commons dospívá k závěru, že existují dvě skupiny společných statků: statky, které „nepatří nikomu“ (negative commons; Gemeingüter), a statky které „patří všem“ (positive commons, Gemeinschaftsgüter/Kollektivgüter). V druhé části práce se autor zabývá jednotlivými ústavními principy, které obecnou svobodu jednání posilují (svoboda projevu), stejně jako principy, které ji naopak omezují (ochrana osobnosti, ochrana majetku, právo na přístup ke kulturnímu bohatství). V dané souvislosti autor dospívá k závěru, že ochrana osobnosti představuje nejsilnější limitaci obecné svobody jednání a může stanovit limity při užívání těch výtvorů, které jsou z autorskoprávního hlediska volné (vědecké myšlenky, teorie, principy, objevy).Obchodní právo

Doplňující výklad smlouvy

KOTÁSEK, Josef
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9148-1, 118 str.
Recenzováno

Doplňující výklad smlouvy je jedním z možných nástrojů, kterým vyplňujeme mezeru ve smluvních ujednáních. Vycházíme přitom z hypotetické vůle stran k okamžiku uzavření smlouvy. V zahraničí je doplňující výklad smlouvy standardním způsobem řešení smluvních mezer. V českém právu je ovšem odmítá důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Unifikační modely, které upravují doplňující výklad (DCFR, CESL), nebyly do českého práva převzaty. Jeho osud je tak nejistý. Svou roli hraje také to, že na některá rizika doplňujícího výkladu smluv (přílišný zásah do autonomie vůle stran, negativní důsledky informačního deficitu soudu, „temptation of hindsight“, sociální inženýrství) budeme v ČR citlivější než země bez historické zkušenosti se socialistickým právem a soudnictvím. V příspěvku se autor pokouší odhadnout úspěch „doplňujícího výkladu smlouvy“ v českém prostředí v nevyhlášené soutěži s tradičními nástroji pro „doplnění mezer“ – jednoduchým normativním výkladem, dispozitivní úpravou. Autor rovněž rozebírá efekty doložek úplnosti a salvátorských klauzulí na případné doplnění smlouvy. Autor se kloní k pragmatickému závěru, že tato konkurence bude pro doplňující výklad fatální: potřebné vyplnění mezer lze většinou dosáhnout prostřednictvím normativního výkladu smluv či v rámci běžného dotváření práva. „Doplňující výklad smlouvy“, který finguje hypotetickou vůli účastníků zpětně k okamžiku uzavření smlouvy, tak až na mimořádné výjimky, které nelze v právu nikdy vyloučit, není v zásadě potřeba.

Obchodní podmínky

BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8424-7, 304 str.
Recenzováno

Monografie se věnuje tématu obchodních podmínek, přičemž předkládá komplexní analýzu jejich právní úpravy, která po rekodifikaci doznává značných změn. Publikace se zaměřuje na tyto tematické okruhy v následujícím pořadí: pojem a funkce obchodních podmínek, inkorporace obchodních podmínek, interpretace, specifická obsahová kontrola obchodních podmínek (např. ochrana před překvapivými ujednáními, ochrana z pohledu spotřebitele), změny obchodních podmínek a sektorové právní regulace obchodních podmínek (v sektoru energetiky, bankovnictví, dle zákona o platebním styku apod.).


Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka

BEJČEK, Josef
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8185-7, 516 str.
Recenzováno

Publikace se zaměřuje na analýzu vnějších normativních a judikatorních zásahů do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení a skutečné či domnělé ekonomické závislosti a na právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Ve vztazích mezi podnikateli se zásadně vychází z jejich rovného postavení. Tato formální rovnost je však v řadě případů fiktivní. Právní regulace používá východiska, která často nejsou podložena věcně a zavádí hlediska informační asymetrie a ekonomické závislosti i do vztahů mezi obchodníky. Právní ochrana slabšího v podnikatelských vztazích se může zvrtnout v diskriminaci původně silnějšího partnera poškozující soutěž i spotřebitele. Děje se tak např. zákony cenovými, antitrustovými, předpisy o ekonomické závislosti, nepřímo i zákony spotřebitelskými a rozhodnutími soudů a správních orgánů. Kniha vyjde z úvah o opodstatněnosti principu rovnosti v soukromoprávních vztazích a o možnostech jeho korekce ochranou slabší strany obecně a ve vztazích mezi podnikateli zvlášť. Bude se zabývat možnostmi a limity veřejnoprávní úpravy tzv. ekonomické závislosti, resp. ochranou před zneužitím významné tržní síly, která však nedosahuje dominance na trhu. Provede srovnání právních úprav v hlavních evropských i mimoevropských zemích, zhodnotí tuzemskou úpravu v tomto kontextu a navrhne legislativní, interpretační a aplikační opatření v této oblasti.

Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví

VEČERKOVÁ, Eva; SELUCKÁ, Markéta; DUDOVÁ, Jana; URBANOVÁ, Martina a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8050-8, 300 str.
Recenzováno

Ochrana spotřebitele patří k nejmodernějším trendům současného práva de lege lata (českého i unijního práva), ať už jde o ochranu prosazovanou veřejným právem či právem soukromým. Tato publikace se zabývá ochranou spotřebitele se zvláštním přihlédnutím k jeho zdraví z hlediska soukromoprávního, veřejnoprávního a sociologického. Každému z těchto hledisek je věnována samostatná kapitola.


Ekonomické metody v soutěžním právu

NEJEZCHLEB, Kamil; HAJNÁ Zuzana; BEJČEK, Josef
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7701-0, 100 str.
Recenzováno

Kniha představuje u nás zatím ojedinělý pokus o shrnutí a vysvětlení základních analytických a kvaziprognostických ekonomických (nenormativních) metod, s jejichž pomocí soutěžní úřady hodnotí především úroveň (intenzitu) a nebezpečí či možná omezení hospodářské soutěže jako podklad pro svoje rozhodnutí. Novum je v průřezovém a kritickém pohledu na podstatu jednotlivých metod a na jejich výhody a rizika, a to v komparativní konfrontaci s jejich použitím v aplikační praxi u nás, v Evropské unii a v USA.

Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem a Slovenskem

POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva a kol.
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6566-6, 332 str.
Recenzováno

Firma a firemní právo nepatří v české nauce obchodního práva k tématům, která by byla obsáhle diskutována a která by se často objevovala v odborné literatuře. Následující text se proto snaží upozornit na význam fírmy a firemního práva, jako cíle k nalezení spojení pro zkoumání a překlenutí oblasti, kterým byla věnována pozornost jen sporadicky. Publikace umožňuje porovnat českou úpravu s úpravou slovenskou a německou. Autoři chtěli pomocí jejich zařazení ukázat, jaký je vývoj a současný právní stav ve státě, který si podržel původní úpravu obchodního jména, a současně v kontrastu k této novodobé regulaci naznačit, jakými cestami se ubírá firemní právo založené na dlouhotrvající historické tradici. Závěrečná kapitola konfrontuje úpravu obchodní firmy s regulací nekalé soutěže.


Obchodní firma v novém občanském zákoníku

KOŽIAK, Jaromír
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6420-1, 126 str.
Recenzováno

Publikace je výstupem specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a autor se věnuje problematice obchodní firmy v podmínkách nového občanského zákoníku. Nastíněna je podstata právní firmy, její zásady, práva k firmě a dispozice s obchodní firmou, zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy, otázkám spojených s užíváním firmy nabyté od právního předchůdce, tzv. nástupnictví, koncernovým firmám, souvislostem podnikání fyzické osoby. V závěru autor shrnuje změny úpravy v novém Občanském zákoníku oproti Obchodnímu zákoníku.

Vynucování právní úpravy nekalé soutěže

Hruda, Ondřej
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6520-8, 160 str.
Recenzováno

Právní úprava nekalé soutěže se v jednotlivých evropských státech příliš neliší a právo proti nekalé soutěži lze ve značné míře považovat za právo soudcovské. Tato problematika je z hlediska právního rozsahu velmi široká, a tak autor pro zkoumaný jev se omezuje pouze na soukromoprávní vynucování právní úpravy nekalé soutěže, konkrétně na právní prostředky její ochrany obsažené v občanském a obchodním zákoníku.


Emitent finančního nástroje a vnitřní informace

KOTÁSEK, Josef
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5353-3, 122 str.
Recenzováno

Právní úpravě ochrany vnitřních informací a jejich využití na kapitálovém trhu se dosud publikačně věnovalo méně pozornosti. Autor se tak snaží zaplnit určité prázdné místo a v předložené studii hodnotí úroveň transpozice a implementace a naznačuje možná řešení případného odklonu od evropských vzorů. Pozornost je věnována publikační povinnosti emitentů ve vazba na vnitřní informace, dále je nastíněna vynucená publikace vnitřních informací a vedení seznamu osob s přístupem k vnitřním informacím. Samostatná kapitola se zaměřuje na zhodnocení úspěšnosti modelu z USA, který byl implantován evropským národním zákonodárcům skrze evropskou směrnici.

Komunitární a české právo proti nekalé soutěži

HAJN, Petr
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5051-8, 147 str.
Recenzováno

Publikace analyzuje současný stav nekalosoutěžní problematiky, vyvozuje z něj obecné závěry a formuluje hlavní vývojové trendy. Autor sleduje vývojovou linii přístupů k funkci práva nekalé soutěže, která klade důraz na ochranu spotřebitele. Je nastíněna i diskuse o nové koncepci práva v předmětné materii, v níž jsou uvedeny názory předních zahraničních i českých autorit zabývajících se touto problematikou. Pozornost se dále zaměřuje na českou a zahraniční rozhodovací praxi, a vývoj českého práva proti nekalé soutěži od doby předválečného Československa po současnost.


Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu

POKORNÁ, Jarmila
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5190-4, 207 str.
Recenzováno

Publikace prezentuje cíle a perspektivy vývoje evropské úpravy obchodních společností. Za východisko současného stavu je považována Smlouvu o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu v roce 1992. Ta výraznou měrou přispěla k integraci členských států pro úpravu společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráci ve věcech justice a vnitra. Základním prostředkem a současně součástí hlavního cíle integrace Evropského společenství je považován společný trh. Publikace dále nastiňuje perspektivy dalšího vývoje evropské úpravy obchodních společností a naznačuje vliv evropského práva na českou právní úpravu obchodních společností.

Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu

BEJČEK, Josef
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5067-9, 390 str.
Recenzováno

Soutěžně politický postoj ke koncentraci podniků významně ovlivňuje soutěžní prostředí. Tzv. strukturální přístup k soutěžní politice předpokládá, že je třeba věnovat hlavní pozornost udržení takové struktury trhu, která povede prostřednictvím autoregulace k funkční soutěži. Publikace se vyjadřuje k širším teoretickým východiskům současné soutěžní politiky a některým jejím tendencím. Není systematickým pojednáním o právní úpravě fúzí. Nevyhýbá se soutěžně politickým úvahám obecným, a na fúze se zaměřuje jen více než na jiné oblasti soutěžní politiky. Je tedy souborem úvah o některých širších souvislostech soutěžní politiky a koncentračních trendů v současnosti a o úloze práva v nich.Pracovní právo

Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám

HORECKÝ, Jan (editor)
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9303-4, 268 str.
Recenzováno

Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám a jako dík za jeho práci na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU Brno. Soubor statí osobností pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ČR a SR.

Zdraví a práce

HORECKÝ, Jan a kolektiv
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-9151-1, 220 str.
Recenzováno

Monografie pojednává o souvislostech vztahu zdraví a práce, popisuje základní problematiku a nabízí případná řešení a komplexní pochopení významu zdraví v pracovním právu.


Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování

HORECKÝ, Jan; HALÍŘ, Jakub; SMEJKAL, Michal; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8425-4, 124 str.
Recenzováno

Pracovní podmínky ve školství jsou ovlivňovány specifickým účelem vykonávané práce. Přesto, stejně jako u jiných odvětví, je důležitým prvkem, který ovlivňuje nejen motivaci zaměstnanci, ale i kvalitu jimi odvedené práce, odměňování. Odměňování představuje stěžejní důvod vstupu osob do pracovního procesu. Vedle toho zastává pozici silného motivačního nástroje v rukou zaměstnavatele. V České republice je obecně pracovněprávní úprava odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru řešena nesystémově. Míra a šíře zásahu veřejnoprávního prvku do soukromoprávního vztahu, konkrétně do základního vztahu pracovněprávního, vyvolává u právních teoretiků i praktiků mnohé diskuze. Navíc problematika zaměstnanců v regionálním školství bývá v odborné literatuře opomíjena, nebo se jí publikace věnují jen okrajově. Pokud již taková publikace je, bývá povětšinu koncipována jako metodická příručka pro ředitele škol, což není na závadu, ale taková publikace postrádá komplexní vhled do dané problematiky. Cílem předloženého textu proto je zanalyzování právní úpravy a předložení bližšího náhledu do systému odměňování zaměstnanců ve školství.

Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

STRÁNSKÝ, Jaroslav a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7729-4, 200 str.
Recenzováno

Tato publikace si klade za cíl vyjít ze současné podoby právní úpravy a podrobit zkoumání otázky související s podpůrným použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rovině obecné i zvláštní. Jednotlivé kapitoly jsou proto věnovány nejdříve výchozím souvislostem vzájemné vazby mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem, a dále pak konkrétním důsledkům aplikace občanského zákoníku ve vybraných výsečích úpravy vztahů vznikajících v souvislosti s výkonem závislé práce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci.


Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví

STRÁNSKÝ, Jaroslav
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7500-9, 236 str.
Recenzováno

Práce se zabývá vztahem pracovního práva k soukromému právu a vývojem tohoto vztahu. České soukromé právo prošlo v souvislosti s rekodifikací významnými změnami. Základním východiskem nového soukromého práva se stala autonomie vůle. Jedním z cílů první části práce je zodpovězení otázky, zda má být pracovní právo považováno za soukromoprávní disciplínu. Druhá část byla zaměřena na vývoj a kontext vztahu mezi pracovním právem a soukromým právem, a to zejména v průběhu posledních třiceti let. Třetí část práce navazuje na názor vyslovený v první části, podle něhož musí být pracovní právo považováno za součást soukromého práva. Zabývá se těmi aspekty úpravy pracovněprávních vztahů, které se odchylují od základních principů soukromého práva.

Stávka a právo na stávku

Galvas, Milan; Horecký, Jan; Komendová, Jana; Stránský, Jaroslav
1. vydání, 2012, ISBN: ISBN 978-80-210-6036-4, 148 str.
Recenzováno

Hromadné přerušení práce zaměstnanci za účelem prosazení hospodářských a sociálních cílů – běžně nazývané stávka - je vždy velmi účinným nástrojem, kterým mohou zaměstnanci nutit zaměstnavatele k respektování jejich požadavků, nebo alespoň k diskusi o těchto požadavcích. Autoři předkládané práce se pokusili analyzovat stávku v širších souvislostech jako nástroj kolektivního pracovního práva a odlišit ji od jiných nástrojů, se kterými vykazuje některé společné znaky. Pokusili se rovněž stručně uvést právní úpravu stávky v některých zemích, především Evropy pro porovnání přístupu k problematice.


Sociální ochrana zaměstnanců při restrukturalizaci podniků

Gregorová, Zdeňka
1. vydání, 2009, ISBN: ISBN 978-80-210-4984-0, 74 str.
Recenzováno

V evropské sociální politice se věnuje velká pozornost sociální ochraně zaměstnanců, kteří mohou být dotčeni změnami ve struktuře podniků, které nastávají v důsledku ekonomických změn. Mezi směrnicemi, které se zabývají sociální ochranou zaměstnanců, mají základní význam směrnice týkající se převodů podniků. V práci jsou zkoumány směrnice zabývající se jednotlivými otázkami spadajícími pod obecnější pojem „restrukturalizace podniků“, jinými slovy řečeno, jsou zkoumány dopady související se změnami v zaměstnavatelských subjektech, zejména pak sociální dopady na zaměstnance. Postupně bude věnována pozornost následkům převodů podniků a podnikání, následkům hromadného propouštění zaměstnanců a následkům vyvolaným platební neschopností zaměstnavatele. Publikace je zpracována v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“.


Právo a technologie

Interception of Electronic Communications in the Czech Republic and Slovakia

POLČÁK, Radim a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8423-0, 242 str.
Recenzováno

Monografie se zabývá právní úpravou odposlechů elektronických komunikací v České republice a na Slovensku. Analyzuje účinnou právní úpravu možnosti provádění odposlechů elektronických komunikací orgány činnými v trestním řízení při odhalování a vyšetřování trestné činnosti policií za účelem plnění zvláštních úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zpravodajskými službami při plnění jejich úkolů. V sedmi kapitolách je postupně popsána struktura právní úpravy odposlechů elektronických komunikací, jsou analyzována ústavněprávní východiska, oprávnění dotčených orgánů veřejné moci na přístup k odposlechům a možnost užití odposlechů během soudního řízení. Slovenská právní úprava je obsažena formou osmé komparativní kapitoly. Monografie se dotýká rovněž tzv. data retention, tedy uchovávání provozních a lokalizačních údajů ze sítí elektronických komunikací a přístupu k nim.

Právní problémy kybernetické bezpečnosti

POLČÁK, Radim; HARAŠTA, Jakub; STUPKA, Václav
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8426-1, 216 str.
Recenzováno

Monografie Právní problémy kybernetické bezpečnosti v ucelené podobě shrnuje výsledky dosavadního výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Publikace se tematikou zabývá z hlediska správněprávního, trestněprávního, pracovněprávního a mezinárodněprávního. Monografie se postupně věnuje pojmům a metodologii (kap. 1), institutům (kap. 2), individuální odpovědnosti (kap. 3), právním a politickým perspektivám (kap. 4 a 5), spolupráci a sdílení informací (kap. 6, 8 a 9), povinnostem správců infrastruktur (kap. 7), suverenitě (kap. 10) a kybernetickým prostředkům v rámci práva válečného (kap. 11) a práva humanitárního (kap. 12).


Elektronické důkazy v trestním řízení

POLČÁK, Radim; PÚRY, František; HARAŠTA, Jakub a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8073-7, 254 str.
Recenzováno

Komunikační technologie představují dynamicky se rozvíjející oblast a trestní právo procesní se musí s jejich vývojem vypořádat. S narůstajícím objemem elektronických důkazů, které je nutno používat, představuje ad hoc judikatura často nepraktické řešení neposkytující dostatečnou právní jistotu. Monografie představuje ucelený přístup k důkazní teorii skrze kapitoly důkaz a informace, dokazování v trestním řízení a data jako důkaz v trestním řízení. Následující kapitoly se pak věnují jednotlivým důkazním prostředkům využitelným v trestním řízení. Konkrétně se jedná o e-mail, osobní profil na sociální síti, webovou prezentaci, data zpracovávaná poskytovateli služeb informační společnosti, odposlechy, data z mobilních komunikačních zařízení a data získaná v rámci činnosti dohledových systémů kybernetické bezpečnosti.

Veřejné licence

MYŠKA, Matěj
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7538-2, 248 str.
Recenzováno

Kniha se zabývá analýzou krize autorského práva v informační společnosti, ideou otevřeného obsahu a veřejnými licencemi. První část popisuje historický vývoj ideje otevřeného obsahu jako reakci na expanzi restriktivního autorského práva. Druhá část pak analyzuje a kriticky hodnotí přístup českého právního řádu k veřejným licencím. Třetí část knihy podává přehled statu quo v oblasti vymahatelnosti veřejných licencí. Poslední část syntetizuje poznatky získané analýzou národní právní úpravy a obsahuje návrhy změn de lege ferenda pro bezproblémovou aplikaci veřejných licencí v českém právním řádu. Tato publikace byla zpracována v rámci řešení projektu „Projekt integrace veřejných licencí“ (reg. č. P408-12-2210) za finanční podpory Grantové agentury České republiky.


Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů

Myška, Matěj
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6462-1, 136 str.
Recenzováno

Obecným cílem této publikace je podat rámcový přehled o fenoménu data retention formou uceleného odborného textu. Autor deklaruje historický přehled vývoje myšlenky blanketního uchovávání provozních a lokalizačních údajů a konkrétní úpravy v evropském právu, zaměřuje se na analýzu, kritiku a obsah samotné směrnice a její kritiku ze strany národních soudů.

Právo a evropská informační společnost

POLČÁK, Radim
1. vydání, 2009, ISBN: 978-80-210-4885-0 (brož.), 203 str.
Recenzováno

Autor si klade za cíl vysledovat a podat čtenáři sondu do mnoha průsečíků kybernetiky, informatiky, kyberprostoru a práva. Právní filozofie mu slouží jako poznávací východisko. Vrací se ve své knize k začátkům Viktora Knappa, upozorňuje na straně jedné na dobovost jeho úvah, na straně druhé zároveň na jejich komplexitu a dopad informatického vnímání práva na pochopení řady jevů spjatých s jeho působením ve společnosti.Právo životního prostředí

Auta, auta, auta... a životní prostředí

JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub a kolektiv
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9409-3, 292 str.
Recenzováno

Monografie se zabývá právní úpravou ochrany životního prostředí před negativními vlivy automobilové dopravy. Jednotlivé kapitoly analyzují relevantní právní úpravu, identifikují překážky jejího vymáhání a snaží se předpovědět budoucí vývoj právní úpravy.

Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kolektiv
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8598-5, 242 str.
Recenzováno

Kontrolní mechanismy jako záruka zákonnosti patří mezi nejdůležitější nástroje vymahatelnosti práva životního prostředí. Monografie se skládá ze čtrnácti kapitol, přičemž osm z nich se zabývá významem, funkcí, způsobem a omezeními kontroly nad dodržováním práva životního prostředí v mezinárodním, evropském i národním právu. Podstatná část (tři kapitoly) se zabývají kompetencemi klíčových orgánů veřejné moci, zbývající kapitoly se věnují právním aspektům provádění kontroly z podnětu veřejnosti, resp. kontroly prováděné mezinárodními orgány.


Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia

JANČÁŘOVÁ, Ilona; DUDOVÁ, Jana et al.
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8817-7, 314 str.
Recenzováno

Publikace je kolektivní monografií psanou v anglickém jazyce, jejímiž autory jsou odborníci na právo životního prostředí z České republiky, Slovenské republiky a z Polska. Monografie zpracovává právní problémy týkající se ochrany přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území a zaměřuje se především na tato podtémata: ochrana přírody obecná a zvláštní, ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ochrana zvláště chráněných území včetně soustavy NATURA 2000, ochrana přírody a stavební činnost a jiné rozvojové aktivity, ochrana přírody při jejím využití k rekreačním účelům, ochrana lesa jako součásti přírody, ochrana přírody jako veřejný zájem a střety s jinými veřejnými zájmy, ochrana přírody před negativními vlivy průmyslu, zemědělství a lesnictví, ochrana přírody a myslivost, ochrana jednotlivě rostoucích stromů a procedurální aspekty ochrany přírody.

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti

CEJPEK MUSILOVÁ, Hana
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8342-4, 132 str.
Recenzováno

Kniha pojednává o právních požadavcích, které jsou kladeny na podnikání v konvenčním zemědělství z hlediska zajištění ochrany životního prostředí. Nejprve jsou v knize nastíněny obecné právní aspekty podnikání v zemědělství v kontextu současné společné zemědělské politiky Evropské unie. Následně jsou představena vybraná pravidla podmíněnosti, která se vztahují k výseči zemědělství tvořené rostlinnou výrobou. V rámci představení pravidel podmíněnosti jsou stručně hodnoceny vybrané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření. Hodnoceny jsou z hlediska jejich způsobilosti přispět k ochraně životního prostředí a také z hlediska toho, zda, a jak dalece se překrývají s obecně závaznými právními pravidly, která musí zemědělští podnikatelé v České republice dodržovat, nejen pokud žádají o dotace, ale za všech okolností, neboť jsou obsahem obecně závazných environmentálních právních předpisů, zejména těch na ochranu půdy, vod a přírody a krajiny.


Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kolektiv
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8343-1, 336 str.
Recenzováno

Publikace se zaměřuje na aktuální otázky problematiky posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí patří mezi klíčové nástroje prevence a přispívá ke snižování nákladů na odstraňování možných budoucích škod na životním prostředí. Jeho výstupy jsou určující pro rozvoj území a realizaci jednotlivých záměrů. Zároveň se jeho prostřednictvím podílí veřejnost na tvorbě plánů a programů i na rozhodování o činnostech, které mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Dílčí aspekty procesů EIA a SEA jsou častým předmětem soudního rozhodování i odborných diskusí, v poslední době především v souvislosti s novelizací směrnice 2011/92/EU a změn národních úprav včetně české a slovenské.

Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí

JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7951-9, 452 str.
Recenzováno

Publikace analyzuje právní prostředky sloužící k vytvoření rovnováhy mezi právem na realizaci vlastnických a podnikatelských oprávnění a povinnostmi, které musí vlastníci a podnikatelé při svých aktivitách dodržovat, a to jak z pohledu ústavněprávních východisek, tak z pohledu jejich projevů v rovině podústavního práva (z hlediska hmotně právního i z hlediska procesně právního.


Vyvlastnění z environmentálních důvodů

HANÁK, Jakub
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8064-5, 246 str.
Recenzováno

Publikace analyzuje podmínky, za kterých lze v ČR odejmout vlastnické právo k pozemku z důvodu realizace environmentálně prospěšných opatření, resp. nutnosti reagovat na změny životního prostředí. Zvláštní důraz je položen na způsob určení náhrady za vyvlastnění. Jsou rovněž navrženy vhodné změny právní úpravy, které by mohly vyvlastňovací procesy zrychlit a přitom poskytnout vlastníkům efektivnější ochranu.

Voda v právních vztazích

PRŮCHOVÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7155-1, 240 str.
Recenzováno

Záměrem autorů publikace Voda v právních vztazích je poukázat na to, že právo se musí při regulaci společenských vztahů, jejichž předmětem je voda, vypořádat s jejími specifickými vlastnostmi a funkcemi, které plní nejen jako základní podmínka života na Zemi a složka životního prostředí, ale i jako živel, který slouží k velmi různorodým potřebám člověka a jím uměle vytvořených právnických osob jak v jejich běžném životě, tak v podnikatelském prostředí. Základním východiskem pro koncepci publikace, jejímž cílem je poukázat jak na soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty využívání a ochrany vody je skutečnost úzkého sepjetí vody s prostředím na, ale i nad a pod zemským povrchem. A dále to, že její využívání je spojeno s množstvím střetů, které se liší povahou, příčinami nebo místem, kde k nim dochází.


Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

Jančářová, Ilona; Bahýĺová, Lenka; Pekárek, Milan; Průchová, Ivana; Vomáčka, Vojtěch
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6594-9, 346 str.
Recenzováno

Tato publikace vznikla za finanční podpory Grantové agentury ČR a je zaměřena spíše na určité problematické okruhy, vzájemné souvislosti a specifika odpovědnostních vztahů, jejichž objektem je životní prostředí. Klade si za cíl upozornit na některé nesrovnalosti v právní úpravě a poukázat na vzájemnou propojenost všech odpovědnostních systémů. Pozornost je zaměřena rovněž na některé diskrepance ve vymezení pojmů, na otázku protiprávnosti coby předpokladu vzniku odpovědnostních vztahů, na způsoby reparace škodlivých následků, na typy možných sankcí, jejich předpokládanou účinnost a faktory ovlivňující jejich výběr a rozsah.

Stavební zákon a ochrana životního prostředí.

PRŮCHOVÁ, Ivana et al.
1. vydání, 2012, ISBN: 978-80-210-5667-1, 488 str.
Recenzováno

Publikace odborně teoretického, učebnicového i praktického zaměření, stejně jako dostupné komentáře stavebního zákona se zabývají i prostředky k zajištění ochrany životního prostředí a subjekty, které s nimi disponují, nicméně publikace zaměřená výslovně na komplexní analýzu ochrany životního prostředí ve stavebním zákoně dosud ve vztahu k aktuálně platnému stavebnímu zákonu detailně zpracována nebyla. Tato skutečnost vedla autory publikace k záměru věnovat se intenzivně této problematice v ucelené podobě v průběhu roku 2011 v rámci jednoročního projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity Stavební zákon a ochrana životního prostředí.


Správní procesy v právu životního prostředí

BAHÝLOVÁ, Lenka; BĚLOHRADOVÁ,Jitka; KOUCOUREK, Tomáš a PRŮCHOVÁ Ivana et al.
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5362-5, 412 str.
Recenzováno

Těžiště publikace spočívá v analýze postupů podle správního řádu, a to jak v obecné – východiskové – rovině, tak následně s poukazem na jejich zvláštnosti v právu životního prostředí. Do publikace jsou zařazena i pojednání týkající se jiných, zcela specifických postupů (jmenovitě vyhlašování zvláště chráněných území, krizové plánování, normotvorná činnost územně samosprávných celků),a to jak z důvodu jejich významu pro oblast životního prostředí, tak s ohledem na nutnost vymezit je ve vztahu k procesům podle správního řádu a k zásadám činnosti orgánů veřejné správy jako takovým. Jedním ze základních úkolů výzkumného projektu bylo zmapovat a analyzovat relevantní judikaturu, stejně jako publikované doktrinální názory vztahující se k této tématice. Na tomto podkladě pak autoři dospívají k vlastním závěrům ve vztahu k řešení dílčích problematických otázek.


Rodinné právo

Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka
1. vydání, 2009, ISBN: 978-80-210-5053-2, 192 str.
Recenzováno

Cíle této práce byly na úvodních stránkách načrtnuty slovy: kritický pohled na české rodinné právo de lege lata ve světle evropského poválečného vývoje, podněty pro jeho ústavně konformní interpretaci a aplikaci – a v neposlední řadě aktuální náměty pro rekodifikaci základního pramene českého rodinného práva, a to v návaznosti na návrh nového občanského zákoníku. Lze se domnívat, že v každé jednotlivé kapitole bylo těmto základním úkolům učiněno zadost alespoň v míře, která odpovídá rozsahu této práce. Dílčí závěry jsou proto obsaženy v každé jednotlivé kapitole. Zbývá jediné, totiž malé závěrečné zamýšlení nad otázkou, co je typické pro české rodinné právo na prahu 21. století a jaké jsou perspektivy jeho dalšího vývoje.


Správní právo

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

BRAŽINA, Radislav; BEDNÁŘOVÁ, Markéta; BOKOVÁ, Terezie
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9495-6, 196 str.
Recenzováno

Monografie se zaměřuje na zkoumání procesních a hmotněprávních otázek spojených s agendou správního vyhoštění, resp. vyhošťování. Správní vyhoštění představuje významný správněprávní institut, který slouží zejména tomu, aby se na území České republiky nezdržovaly osoby, které zde nepobývají v souladu s právními předpisy. Monografie má čtenářům umožnit získat hlubší orientaci v otázkách správního vyhoštění s důrazem na problematiku správního uvážení a výklad neurčitých právních pojmů. Reflektována jsou nejen teoretická východiska, ale i praktické postupy, a to zejména ty, které byly předmětem přezkumu, ať už ze strany českých, nebo vrcholných evropských soudů.

Výzvy správního práva a správního soudnictví - pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.

SKULOVÁ, Soňa; KLIKOVÁ, Alena; HEJČ, David (eds.)
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9361-4, 408 str.
Recenzováno

Monografie přináší aktuální pohledy na významná či diskuzní témata z oblasti správního práva a dalších oborů, zejména práva veřejného, s nimiž se vyrovnává, resp. potýká právní teorie a praxe v oblasti veřejné správy v nejširším pojetí a jež jsou reflektovány soudní kontrolou, resp. přezkumem, zejména, i když nikoliv výlučně, v rámci správního soudnictví.


Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

BRAŽINA, Radislav; LIŠKA, Michal
1. vydání, 2017, ISBN: ISBN 978-80-210-8896-2, 196 str.
Recenzováno

Monografie se věnuje významné oblasti procesních práv účastníků správního a daňového řízení. Právo být slyšen účastníkům garantuje, že správní (finanční) orgány budou přihlížet k jejich uplatněným námitkám, budou je dostatečně informovat o svých postupech a zejména jim umožní v dostatečné míře v řízení uplatnit své argumenty. Na toto oprávnění účastníků navazuje povinnost správních (finančních) orgánů k uplatněným argumentům přihlížet a odpovědně je vyhodnotit, a to jak ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí samého. Monografie představuje multioborové zpracování problematiky práva být slyšen, a to včetně zachycení přesahů mezi nejvýznamnějšími procesy v rámci veřejné správy - správním a daňovým řízením. Zkoumaná problematika je pojednána nejen z pohledu českého prostředí, ale rovněž na úrovni práva EU a Rady Evropy, včetně využití zahraničních zkušeností, zejména německých, rakouských a polských.

Efektivnost využívání strukturálních fondů EU. Vybrané právní aspekty

SVOBODA, Tomáš
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8427-8, 150 str.
Recenzováno

Publikace se – z pohledu veřejného práva – zabývá problematikou využívání strukturálních fondů Evropské unie územními samosprávnými celky jakožto specifickými veřejnoprávními subjekty. Problematika využívání strukturálních fondů je v současném hlavním českém politickém diskursu předkládána značně nekriticky, když je důraz kladen především na hledisko podílu úspěšného čerpání. Nicméně z pohledu práva (zejména problematiky tzv. veřejného majetku) lze za významná hlediska považovat také hlediska účelnosti a hospodárnosti využívání poskytovaných finančních prostředků. Způsob, jakým je podpora ze strukturálních fondů využívána, přitom v rozhodující míře ovlivňují samy členské státy Evropské unie. Stěžejní otázkou, kterou si publikace klade, je, zda současný právní rámec využívání strukturálních fondů v České republice nepředstavuje z pohledu účelného a hospodárného využívání strukturálních fondů EU určitá rizika. A pokud ano, zda lze tato rizika kompenzovat jinými právními mechanismy, jako je např. veřejná kontrola či uplatnění některých specifických veřejnoprávních deliktů.


Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu

POTĚŠIL, Lukáš
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7830-7, 210 str.
Recenzováno

Tématem publikace je poměrně tradiční problematika správně právního institutu nicotnosti, a to ve vztahu ke správním rozhodnutím. Určujícím je komparativní pohled z prostoru a kontextu „středoevropského správního práva“. Kniha není jen a pouze o nicotnosti, nýbrž pojednává o správním rozhodnutí, které je „nositelem“ nicotnosti. V obou případech (tj. nicotnost a správní rozhodnutí) jde o významný fenomén středoevropského právního prostoru. Komparativní poznámky jsou učiněny vůči domácí právní úpravě a judikatuře.

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol

KUDROVÁ, Veronika
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7706-5, 150 str.
Recenzováno

Publikace je kritickým zhodnocením právní úpravy poplatků spojených se studiem na veřejných vysokých školách podle § 58 zákona o vysokých školách se zvláštním zaměřením na poplatek za delší studium a poplatek za další studium. Ověřuje hypotézu, že právní úprava daných poplatků spojených se studiem na veřejných vysokých školách vykazuje takové množství koncepční a legislativní nedokonalosti, že jejich vyměřování nutně v mnoha případech představuje složité případy aplikace práva.


Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

BURSÍKOVÁ, Lenka; SVOBODA, Tomáš; BENÁK, Jaroslav; KRÝSA, Ivo; SOCHOROVÁ, Dagmar; VITOUL, Vlastimil
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7774-4, 144 str.
Recenzováno

Autoři ve své publikaci podávají základní osnovu problematiky právnických osob veřejného práva, ze které vybírají a detailněji se věnují některým zajímavým, málo zpracovávaným, tématům. Z důvodu obecného pohledu na problematiku není pojednáno o různých specifických právnických osobách sui generis, kterých lze v právní úpravě nalézt celou řadu a jejichž rozbor dalece přesahuje možnosti této publikace.

České stavební právo v evropském kontextu

MAREK, Karek; PRŮCHA, Petr
1. vydání, 2009, ISBN: 978-80-210-4958-1, 469 str.
Recenzováno

Kniha se věnuje výkonu veřejné správy v oblasti stavebního práva, zaměřuje se též na územní plánování vč. přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy. Dále dílo pojednává o územním plánování, režimech územního rozhodování a rozhodování v podmínkách stavebního řádu. Stranou pozornosti pak nezůstávají ani režimy sankcí v podmínkách stavebního zákona. Na část správněprávní navazuje pak část knihy s obsahem obchodněprávním. Zde se pojednává o společném smluvním evropském rámci i o veřejných zakázkách. Dále zde čtenář najde kapitoly o smlouvě o dílo, o smlouvě kupní, smlouvě o kontrolní činnosti a o mandátní smlouvě.Teorie a dějiny práva

Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy

SALÁK, Pavel; ČERNOCH, Radek; HORÁK, Ondřej
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9475-8, 186 str.
Recenzováno

Autonomie vůle je stěžejním principem dědického práva, neboť umožňuje lépe volit pokračovatele, který bude zárukou, že hodnoty, které zůstavitel vytvořil, budou nadále zachovány a rozvíjeny. V římském právu vznikla řada institutů, jež rozvíjely tento princip. Ty později převzaly kontinentální občanské zákoníky. V letech 1950 -1989 (respektive 2013) byl princip autonomie vůle u nás výrazně oslaben, řada těchto institutů byla opuštěna, omezena, či pokřivena. Často tak upadly v zapomnění a k řadě z nich ani neexistuje judikatura (např. Falcidiánská kvarta).Většina badatelů se problematice věnuje jen na základě současného práva, což vede k neuspokojivosti jejich závěrů. Proti tomu navrhovatelé díky svým znalostem mohou zprostředkovat současné praxi poznání rozsáhlé kazuistiky římských právníků k dědickému právu. Díky znalosti německého jazyka jsou pak schopni postihnout i další vývoj těchto institutů v zákonících, jež nejvíce ovlivnily NOZ (tj. zejména ABGB, BGB, ZGB). Cílem publikace je upozornit na možné problémy, jež současná úprava přináší, pomoci najít jejich řešení a předcházet jim.

Tvorba práva - empirické studie

ŠKOP, Martin; MALANÍK, Michal; SMEJKALOVÁ, Terezie; ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta; VACKOVÁ, Barbora
1. vydání, 2019, ISBN: 978-80-210-9473-4, 230 str.
Recenzováno

Právo lidská činnost nadaná symbolickou mocí. Právníci jsou lidé nadaní schopností orientovat se v textech, kterým ne každý rozumí. Tato orientace jim zaručuje schopnost manévrovat v zákoutích a nástrahách společnosti, lépe, než ostatní. Pro mnoho úkonů jsou dokonce nepostradatelní a nelze je bez nich provést, jiné se zase neobejdou alespoň bez fyzické přítomnosti textů právní povahy (smlouvy, které podepisujeme). Je ale téměř nemožné nalézt jednání, které by nepodléhalo právní regulaci, i když se u něj fyzicky právníci nebo jejich texty nevyskytují. I v takovém případě však jednání podléhá právu, které je vyjádřeno právě textem. Právní texty jsou popisy světa takovým způsobem, jak by měl vypadat. Říkají, co máme dělat, když se narodí dítě, když umře člověk, když chci postavit dům nebo jak se můžu živit. Jsou to zvláštní návody na život. Francouzský sociolog Pierre Bourdieu přirovnává právo k mytickým systémům kultur starších, než je naše západní společnost. Právo je kumulativní obor a navazuje na to, co bylo řečeno (a to i v případech, že se vůči svým předchůdcům vymezuje) a rozvíjí, nikoli popírá, stávající jazyk. Kniha, kterou držíte v rukou, je výsledkem interdisciplinárního výzkumu, jenž se pohyboval na pomezí oborů práva, sociologie a také lingvistiky. Jejím cílem je otevřít cestu k pochopení toho, jak sociální magií nadané texty - právní předpisy (zákony) - vznikají. Na rozdíl od mytických vyprávění totiž za nimi stojí konkrétní lidé, se kterými můžeme o procesu psaní hovořit. Jsou to především legislativci, tedy zaměstnanci a zaměstnankyně legislativních odborů ministerstev, kteří mají na starost sepsání návrhů právních předpisů. Jednotlivé části této knihy, na základě zjištěné teorie a empirických dat z hloubkových rozhovorů (in-depth interview), odpovídají na otázky, které se týkají vzniku právních textů, specificky pak především textů zákonů. Jaká je sociální praxe „psaní“ legislativního textu? Kdo a co má vliv na výslednou podobu zákona? Kdo je autorem a jaké to je být legislativcem? A může mít psaní textu vliv na jeho interpretaci?


Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937

SALÁK, Pavel a kolektiv
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8829-0, 122 str.
Recenzováno

Na jaře 1937 byl zahájen legislativní proces vládního návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník - tzv. Osnovy OZ 1937. Tento zákon sice nikdy nebyl vlivem různých politických událostí přijat, nicméně se stal jedním z inspiračních zdrojů OZ 2012. I proto je tento text stále aktuální, nicméně existuje o něm řada mylných informací a řada otázek je ještě nedostatečně probádána. Publikace si klade za cíl připomenout 80. výročí vzniku tohoto významného dokumentu a poukázat na možné volné pole bádání nejen pro právní historiky, ale i pro civilisty.

Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina; RUSINKOVÁ Katarína; BROŽOVIČOVÁ, Klára; BRZOBOHATÝ, Robin
1. vydání, 2017, ISBN: 978-80-210-8898-6, 190 str.
Recenzováno

Práce se zabývá prozkoumáním a zhodnocením vybraných aspektů interkulturní mediace, jako preventivního procesu a nástroje pro řešení konfliktů, způsobených kulturní diverzitou. Autoři vycházejí z pojetí interkulturní nebo intersociální mediace, jak je vymezena v západních zemích, kdy se v rámci tohoto vymezení rozumí intervence třetí strany (školeného mediátora) orientovaného směrem k uznání, vzájemné komunikaci a pochopení, zmírnění konfliktu mezi sociálními nebo institucionálními aktéry, kteří jsou etnicky, ale zejména kulturně rozdílní. Nedílnou součástí studie je analýza právního stavu de lege lata i de lege ferenda a případně návrhy právních úprav. Rozšíření interkulturní mediace v českém prostředí je řešením, kterým lze výrazně redukovat protiprávní chování vyplývající ze soužití odlišných sociálních a kulturních skupin, odlehčit justici a podpořit inkluzivní občanskou společnost, k čemuž by měla přispět i tato publikace.


Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva

SALÁK, Pavel jr.
1. vydání, 2016, ISBN: 978-80-210-8381-3, 356 str.
Recenzováno

Cílem publikace je čtenáři přiblížit instititut římského vojenského testamentu. Tento institut lze z hlediska dědického práva charakterizovat jako výjimku ke všem pravidlům, jimiž bylo římské dědické právo svázáno. Postupným vývojem se však z výjimek začalo stávat pravidlo, což vyvrcholilo v zákonících moderní doby. Publikaci lze rozdělit do třech hlavních částí. První si klade za cíl přiblížit důvody vzniku a historický vývoj vojenského testamentu v Římě. Druhá se zaměřuje na obsah tohoto privilegia. Na ni pak navazuje třetí, která na příkladě několika zásad dědického práva ukazuje, jak se z výjimek stávalo pravidlo a jaké to s sebou neslo a nese následky.

Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století

KLUSOŇOVÁ, Markéta
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8025-6, 156 str.
Recenzováno

Monografie vychází z disertační práce autorky a jejím hlavním záměrem je zodpovězení otázky, zda a jaký je praktický význam teoreticko-právního směru Právo a literatura v dnešní době. Hlavní přínos stěžejních pramenů tohoto směru je zpravidla spatřován v oblasti argumentace, tudíž je obsah práce zaměřen právě tímto směrem. V první části práce je na základě teoretických poznatků hnutí Právo a literatura sestaven pravděpodobný model, kterým může být literární dílo využito v právní argumentaci. Následně jsou formou případové studie zpracována česká soudní rozhodnutí, vydaná po r. 1989, v nichž je neprávní literatury užito jako argumentu. Získané závěry jsou poté porovnány s předpokládaným modelem. V následující části se autorka zabývá právními, sociologickými a psychologickými aspekty využití krásné literatury v právní argumentaci v kontextu zjištění případové studie. Zvláštní zřetel zde je kladen na souvislost mezi právním vědomím a možnostmi takového využití literárních děl. Tyto teoretické závěry jsou následně v závěrečné části práce využity jako podklad pro úvahy de lege ferenda o správném využití krásné literatury a umění obecně v právní argumentaci tak, aby bylo dosaženo její maximální přesvědčivosti.


Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

VEČEŘA, Miloš; HURDÍK, Jan; HAPLA, Martin a kol.
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8074-4, 344 str.
Recenzováno

Publikace představuje vědeckou monografii mapující aktuální trendy v soudcovské tvorbě práva. Tematicky je zaměřena zejména na následující okruhy: základní právně teoretická východiska soudcovské tvorby práva, společenské faktory ovlivňující soudní rozhodování, soudcovskou tvorbu práva v české právní praxi (především v oblasti soukromého práva). Metodologicky usiluje o interdisciplinární přístup kombinující metody různých oborů právní teorie a civilistiky.

Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu

VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina; KLUSOŇOVÁ, Markéta; KOKEŠ, Marián; CAPÍKOVÁ, Silvia; BROŽOVIČOVÁ, Klára
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-7783-6, 194 str.
Recenzováno

Monografie se snaží vyplnit potřebu analýzy právního vědomí zachycením dosavadních přístupů k problematice právního vědomí a poskytnutím přehledu o vybraných empirických studiích právního vědomí prováděných v zahraniční. K českým reáliím se vztahuje zejména empirická sonda mapující vnímání nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vybranými sociálními skupinami za použití kvantitativní i kvalitativní metodologie. Snahou autorů monografie je nasměrovat pozornost právnické i ostatní veřejnosti na problematiku právního vědomí společnosti a přispět tak ke zvýšení zájmu o právní vědomí a jeho empirické zachycení.


Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu

MACHALOVÁ, Tatiana
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-6765-3, 82 str.
Recenzováno

Předložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu pri vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se rovněž, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.

Glosy k právní argumentaci

HANUŠ, Libor
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6417-1, 88 str.
Recenzováno

Publikace je výstupem specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je věnována prof. JUDr. Pavlu Holländerovi, DrSc., významnému právníku, pedagogu, vědeckému pracovníku a v neposlední řadě soudci Ústavního soudu, k jeho významnému životnímu jubileu. Autor svoje dílo pojal k prezentování hodnotových kritérií a postojů v právu od jeho prvotního vytváření, jež jsou spojována s korektností a profesně právní argumentací, tedy těch hodnot, které právník k výkonu svého povolání potřebuje. Toto filosofické rozjímání je nastíněno v kapitolách Spravedlnost versus respektování zákona? Svévole, moralita a právní argumentace, Roviny etické úvahy: co z nich spojuje a rozděluje.


Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století)

Salák, Pavel
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6519-2
Recenzováno

Předložená práce přináší potřebné nové poznatky daného vědeckého oboru, tj. působení armády v nebojové činnosti. Autor shrnuje problematiku pro celou zkoumanou dobu, vedoucí od 18. století až do století 20., včetně potřebného aktuálního zachycení období 21. století. Publikace počíná od doby Rak1ouska (císařství), Rakousko-Uherska, Československa (první předmnichovská republika), Č-SR (druhá pomnichovská republika), Protektorátu Čechy a Morava, obnoveného poválečného Československa (tzv. třetí republika), tzv. lidově demokratického Československa po 25. únoru 1948, Československé socialistické republiky (ČSSR), po „sametové revoluci“ vzniklé České a Slovenské Federativní republiky (ČSFR).

Nepřímá diskriminace

Bouda, Petr
1. vydání, 2011, ISBN: ISBN 978-80-210-5679-4, 275 str.
Recenzováno

Tato studie si klade za cíl vysvětlit pojem „nepřímá diskriminace“, použitý v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů v souladu s komunitárním právem a českým ústavním pořádkem. Důvodem je relativní novost právní úpravy nepřímé diskriminace. Z toho plyne nedostatek zkušeností s uplatňováním tohoto zákona. Tím, že je zde absence soudních rozhodnutí českých soudů ve věcech údajné diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona vzniká řada teoretických i praktických problémů s jeho výkladem a interpretací.


Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu

VEČEŘA, Miloš; MACHALOVÁ, Tatiana
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5171-3, 228 str.
Recenzováno

Autoři si kladli za cíl prozkoumat základní pojmy a kategorie, které vygeneroval proces evropské integrace a evropeizace práva. Vymezení základních pojmů je nutným krokem k budování jakékoli teorie. Pojmy evropeizace, evropská unie, evropské právo se staly součástí našeho jazyka a běžně je používáme a nějak jim rozumíme, publikace tedy objasňuje jejich eidetický význam. Publikace je určena jak ke studijním účelům, tak pro širší odbornou veřejnost, která se zabývá problematikou evropského práva.

Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

SCHELLE, Karel et al.
1. vydání, 2009, ISBN: 978-80-210-5052-5, 149 str.
Recenzováno

Předložená monografická práce publikovaná v rámci výzkumného záměru PrF MU je úspěšným pokusem o zpracování aktuální tématiky. Evropské kontinentální právo přesahuje území dané tímto označením. Setkáváme se s ním kupř. díky i anglosaskému právu (zejména v důsledku kolonizačního procesu) v Kanadě, Austrálii či Indii. Naopak třeba na území USA nacházíme v Louisianě právní enklávu výrazně ovlivněnou kontinentálním právem, stejně tak Skotsko se tradičně řadí spíše do oblasti vlivu právě tohoto práva. V této souvislosti je třeba na této monografii ocenit její obecně kulturní význam a přínos. Evropské právní dějiny u nás již samozřejmě byly pro účely výuky budoucích právníků v minulosti zpracovány, ale způsobem ne zcela dostatečným významu světových právních dějin jako celku.Trestní právo

Trestní právo (stále) v pohybu

KALVODOVÁ, Věra; FRYŠTÁK, Marek; PROVAZNÍK, Jan (eds.)
1. vydání, 2018, ISBN: 978-80-210-8921-1, 564 str.
Recenzováno

Pocta vědecké a pedagogické práci prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc., je vydávána u příležitosti jeho 70. narozenin jako pojev uznání a úcty jubilantovi. Přispěli do ní významní přestavitelé oboru trestního práva, dalších právních oborů i neprávních vědních disciplín.

Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

KALVODOVÁ, Věra; HRUŠÁKOVÁ, Milana a kolektiv
1. vydání, 2015, ISBN: 978-80-210-8072-0, 506 str.
Recenzováno

Kolektivní monografie zaměřená na právní, kriminologické a kriminalistické aspekty dokazování v trestním řízení. Tato publikace využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické. Věnována je jak teoretickým východiskům a principům dokazování, tak i vybraným důkazním prostředkům a specifikům dokazování některých trestných činů. Její součástí jsou rovněž mezinárodní aspekty dokazování. Zmíněné otázky jsou pojímány optikou historických souvislostí, stavu de lege lata i de lege ferenda.


Aktuální judikatura k trestnímu řízení

FRYŠTÁK, Marek; POLIŠENSKÁ, Petra a kolektiv
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7518-4, 518 str.
Recenzováno

Projekt specifického výzkumu vyústil, ve spolupráci s externím spoluřešitelem, kterým byl Nejvyšší soud České republiky, ve shromáždění, analýzu a následné setřídění aktuální judikatury obecných soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva do tematických celků týkajících se vybraných aspektů trestního řízení.

Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva

ŽATECKÁ, Eva
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-21-7705-8, 118 str.
Recenzováno

Monografie se zabývá speciální právní úpravou trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možností jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. Součástí publikace je též dílčí srovnání vybraných právních úprav, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých, hranice trestní odpovědnosti v daných zemích a též možnosti obhajoby mladistvých. Součástí publikace je i zhodnocení, zda je vůbec možné v současných podmínkách harmonizovat právní úpravu trestního řízení mladistvých v členských státech EU. Formulace námětů de lege ferenda je vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí, jež jsou nezbytné k podpoření navrhovaných námětů de lege ferenda.


Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže. Závěrečná zpráva

KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; HORKÁ, Kateřina; CHROMÝ, Jakub; ŠTEFÁNIK, Ondrej
1. vydání, 2010, ISBN: 978-80-210-5359-5, 205 str.
Recenzováno

Projekt „Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže“ byl uskutečněn za podpory studentských projektů na Masarykově univerzitě. Podstata předmětného projektu a publikované výsledky jsou zaměřeny na vyhodnocení platné právní úpravy a praxe týkající se zacházení s delikventní mládeží a vytvoření případných doporučení de lege ferenda ke zlepšení situace v této oblasti. Podrobněji byly zkoumány vybrané příčiny kriminality mládeže, aktuální sociálně patologické jevy ohrožující děti a mladistvé.

České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí

KRATOCHVÍL, Vladimír
1. vydání, 2009, ISBN: 978-80-210-4982-6, 158 str.
Recenzováno

Publikace zahrnuje v rámci struktury díla „vybrané otázky“ dané problematiky, které umožňují se soustředit jenom na některé klíčové otázky a těm je dále věnována pozornost. Postavení a fungování českého trestního práva hmotného a procesního ve vztahu k mezinárodně právnímu systému Rady Evropy a zejména pak i právnímu systému Evropského společenství je předmětem analýzy z hlediska samotných pramenů českého trestního práva hmotného a procesního, trestněprávních funkcí, základních zásad a trestněprávních institutů, s nimiž tato odvětví práva operují.Ústavní pravo

Bezplatná právní pomoc v České republice

BENÁK, Jaroslav et. al.
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-6967-1, 90 str.

Předkládaná monografie si klade za cíl analyzovat poskytování bezplatné právní pomoci v České republice. Přestože existuje řada prací, které se zabývají partikulárními oblastmi (například ustanovováním advokátů v civilním řízení nebo případy nutné obhajoby v trestních věcech), dosud chybí komplexní zhodnocení problematiky. Právě tento nedostatek míní naše publikace překlenout. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na limity, které má zákonodárce při nastavování systému bezplatné právní pomoci. Tedy na závazky, které mu vyplývají z českého ústavního pořádku, z mezinárodních smluv a z unijního práva. Další kapitoly se pak zabývají již konkrétní analýzou jednotlivých institutů systému bezplatné právní pomoci v České republice. Práce nezůstává u popisu platné a účinné právní úpravy, ale sleduje i interpretaci prováděnou v judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu. Třetí část je věnována komparaci. Situace v České republice je srovnána s tím, jak je bezplatná právní pomoc poskytována v několika jiných evropských státech. V závěru práce identifikuje hlavní problémy současného systému poskytování bezplatné právní pomoci a největší výzvy, které čekají zákonodárce, potažmo ministerstvo spravedlnosti, pokud se do řešení těchto problémů pustí.

Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?

MOLEK, Pavel
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-7435-4, 288 str.
Recenzováno

Kniha „Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?“ se zamýšlí nad jedním z klíčových konceptů ústavní teorie. Nejprve shrnuje z hlediska vývoje dějin a vývoje politické filosofie vytváření konceptu psaných ústav a jejich nezměnitelných náležitostí, přičemž následně sleduje zakotvování tohoto institutu v různých národních ústavách. Následně odlišuje pojem materiálního ohniska ústavy od pojmu nezměnitelných náležitostí a snaží se rozebrat, které náležitosti má definičně mít „ústava evropského liberálně demokratického státu“. Závěrem pak shrnuje dopady evropské integrace na udržitelnost nezměnitelných náležitostí a materiálních ohnisek dnešních evropských ústav.


Nestátní subjekty v definici uprchlíka

Kosař, David
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6463-8, ISSN: Brno, 170 str.
Recenzováno

Autor si za cíl knihy vytýčil posoudit, zda spadá pronásledování vycházející od nestátních subjektů pod pojem „pronásledování“ v souladu se Ženevskou Úmluvou 1951; posoudit, nakolik kvalifikační směrnice uspěla při zpřesňování a sjednocování výkladu jednotlivých prvků pojmu „pronásledování“ a do jaké míry to ovlivnilo rozhodovací praxi; kriticky posoudit současnou evropskou rozhodovací praxi, která namísto nestátních původců pronásledování přichází s restriktivní interpretací „možnosti vnitřního útěku“ či stanoví nepřiměřeně nízké standardy pro „úroveň ochrany v zemi původu“; a zaměřit se na nový „fenomén“ uprchlického práva, který přináší kvalifikační směrnice, a to otázku „nestátních poskytovatelů ochrany“ (non-state actors of protection).


Zdravotnické právo

Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem

Dudová, Jana
1. vydání, 2013, ISBN: 978-80-210-6522-2, 240 str.
Recenzováno

Předkládaná práce se zabývá nesmírně důležitým tématem, kterému však v teoretické právnické literatuře není věnována taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Problematika hluku je většinou pojata spíše jako otázka patřící do oblasti zdravotnictví než do oblasti ochrany životního prostředí. V rámci ochrany životního prostředí se na ni však rovněž neklade patřičný důraz. Publikace se věnuje významu ochrany zdraví před hlukem, jsou popsány průřezové prostředky ochrany zdraví před hlukem z venkovního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována účasti veřejnosti ve věcech ochrany veřejného zdraví před hlukem, která je důležitým prvkem v systému prosazování právních požadavků. Část práce se rovněž věnuje územnímu plánování a územnímu řízení a je velice vhodně obohacena o závěry a poznatky vyplývající ze soudní praxe, zejména z rozsudků Nejvyššího správního soudu.RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012