Drobečková navigace

Úvodní strana

Sekce autorského práva a práva IT

Grodl, Lukáš Známkoprávní ochrana hashtagů na sociálních sítích
Hroch, Jaroslav Autorskoprávní ochrana děl vytvořených umělou inteligencí
Rotrekl, David Uber - nový fenomén soukromého práva
Semenišín, Petr Vytěžování textu a dat (Analýza výjimky v návrhu Směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu)
Švolík, Oliver Právní úprava automatizovaného individuálního rozhodování v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
Vojtíšková, Terezie Možnost obrany uživatele autorského díla před nepřiměřeně vysokou odměnou kolektivního správce

Sekce mezinárodního, evropského, trestního práva

Boková, Terezie Dohoda o uprchlících mezi EU a Tureckem
Jachnický, David Terorismus a trestní zákoník
Jemelíková, Denisa Nejlepší zájem dítěte ve světle Úmluvy o právech dítěte
Jílek, Jindřich - Kadlec, Tomáš Specifika trestního řízení vedeného proti právnické osobě
Klein, Jakub Kolizní problematika zajištění závazku z pohledu mezinárodního obchodu
Mičudová, Silvia Aktuálne otázky českého väzenstva
Plavcová, Lívia Popieranie genocídy v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Sekce občanského a pracovního práva

Bártů, Josef Odpovědnost státu za škodu způsobenou advokátem ustanoveným soudem
Blažek, Michal Důvod nepovolení nezbytné cesty spočívající v hrubé nedbalosti nebo úmyslu žadatele
Gabrielová, Hana Pracovněprávní souvislosti výběrového řízení
Hubička, Richard Otázky práva kontroly zaměstnanců zaměstnavatelem
Cherynová, Hana Sociální dialog de lege ferenda
Kolmačka, Viktor O moderaci smluvní pokuty a jejích limitech
Rohlínková, Lenka Vázanost platného sjednání dohod o odpovědnosti na zletilost zaměstnance
Švecová, Anna Změna pohlaví v právním řádu České republiky a vybraných zahraničních úpravách
Tesař, Marek O některých důvodech protiústavnosti současné úpravy dovolené ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr
Tvarůžek, Jiří Otázky odpovědnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů v kontextu nové právní úpravy

Sekce obchodního práva

 
Baláži, Filip Vznik funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti
Floreš, Martin Následky neplatnosti usnesení valné hromady o schválení smlouvy o výkonu funkce
Jelínek, Jan - Šmotlák, Lukáš Obchodní tajemství a nekalá soutěž
Jeřábková, Jana Loajalita v obchodních korporacích se zaměřením na akciové společnosti
Kovaříček, Kamil Příplatek mimo základní kapitál a možnosti jeho vrácení vč. případu změn v osobách společníků
Plachtovičová, Aneta Britská Východoindická společnost a evropská společnost – komparativní analýza
Vohrabal, Tomáš Vybrané otázky souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru
Zabloudilová, Kateřina Interpretace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Sekce správního, finančního práva a práva životního prostředí a pozemkového práva

Holcnerová, Jana Posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí pohledem aplikační praxe
Kappel, Jiří Abuse of Law and Czech Tax Treaties
Král, Jaroslav Elektronická evidence tržeb - ústavněprávní rovina
Skládalová, Denisa „Šikanózní“ výkon práva prostřednictvím svobodného přístupu k informacím
Šafář, Roman Nájem a pacht: možnost nebo povinnost jejich zápisu do katastru nemovitostí?
Šlajs, Jan Náhrada újmy způsobené při územním plánování – úvahy nad právní úpravou.

Sekce ústavního práva

 
Dvořáková, Michaela Zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez svolení zobrazeného
Homoľa, Jakub Volebné ticho a jeho súlad so slobodou prejavu
Hrubešová, Sára Princip kolegiality na Ústavním soudu a výzkum vlivu rotace senátu
Kozubíková, Žaneta „Safe-spaces“ a „trigger warnings“ na univerzitách. Lidskoprávní pohled.
Lorenc, Jakub Přímá volba starostů - inspirace pro ČR z perspektivy Spojeného království
Moravcová, Eva Porovnání etap návratu volyňských Čechů
Palíšek, Petr Kompatibilita islámu s českým právem: Může být muslim demokratem?
Pašková, Sandra Pojem "porodnické násilí" v aktuálním právním a medicínském diskursu.
Pavlech, Ondřej Odpovědnost rodičů za plánované „domácí“ porody
Staněk, Michal Respektuje Parlament Ústavní soud?
Staruch, Daniel Ústavná pozícia prezidenta Slovenskej republiky po uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2012: Semiprezidencializmus na Slovensku?

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012