Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Zásady publikační etiky u monografií vydávaných Právnickou fakultou MU

Cílem těchto zásad je prevence před případnými protiprávními a neetickými postupy autorů monografií.

Odevzdáním rukopisu vydavateli autor potvrzuje, že jeho příspěvek je původním dílem, které doposud nebylo publikováno. Jakékoliv plagiátorství, předkládání totožných nebo již publikovaných rukopisů, uvádění nepřesných údajů a nepravdivých prohlášení, považuje vydavatel za nepřijatelné a neetické. Nepůvodní díla a díla, která jsou plagiátem, vydavatel nepublikuje.

Zásady publikační etiky vychází z pramenů COPE (Committee on Publication Ethics).

V případě, že některá otázka není výslovně upravena v těchto zásadách, platí prameny COPE podpůrně s tím, že ustanovení o publikační etice časopisů se uplatní obdobně.

Vydavatel před zahájením jakékoli spolupráce s těmito zásadami seznámí autory, editory a recenzenty. Současně je informuje o existenci dokumentů COPE a jejich podpůrné, resp. přiměřené aplikaci.

Povinnosti autorů

Autoři

 • garantují, že rukopis je jejich původním autorským dílem,
 • dodržují formální požadavky stanovené vydavatelem, včetně pravidel pro citace zdrojů,
 • dodržují povinnost uvést spoluautory, zároveň však jako spoluautora neuvádějí nikoho, kdo se nepodílel na přípravě rukopisu,
 • garantují, že tentýž rukopis nebyl současně zaslán ke zveřejnění v jiném vydavatelství,
 • garantují, že rukopis nebyl v minulosti publikován, tj. že je původní dílem,
 • dodržují citační etiku a uvádí veškeré použité zdroje, včetně řádného vyznačení sekundárních citací,
 • zavazují se, že oznámí vydavateli jakoukoliv pochybnost ohledně původnosti a autorství předkládaných rukopisů.

Povinnosti ediční rady

Ediční rada

 • rozhoduje o vydání publikace v příslušné ediční řadě,
 • respektuje požadavek originality,
 • respektuje to, že informace týkající se publikace (např. recenzní posudky) jsou důvěrné,
 • předchází případnému střetu zájmů autorů a recenzentů,
 • rozhoduje o zařazení monografie do ediční řady s přihlédnutím k recenzím,
 • nezařadí do ediční řady rukopis, u kterého je podezření, že není původní, resp. je výsledkem plagiátorství.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti

 • svou činností přispívají ke zkvalitnění recenzovaných rukopisů svým nestranným a konstruktivním posuzováním prováděným s použitím věcných a objektivních argumentů bez osobních výpadů vůči autorovi,
 • dodržují pokyny ze strany vydavatele,
 • dodržují anonymitu recenzních řízení (double blind peer review) a respektují důvěrný charakter informací o publikačním procesu,
 • dodržují termíny stanovené vydavatelem,
 • vyhýbají se střetu zájmů, popř. na tento střet zájmů včas upozorní vydavatele,
 • upozorní na možné plagiátorství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.