Breadcrumbs

Homepage

Pedagogické a vědecké předpoklady habilitačního řízení, stanovené vědeckou radou Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 10/2017 stanovuje:

  • nejméně 5 let vysokoškolské pedagogické praxe
  • písemně publikované vědecké práce (vědecké monografie, články a studie v odborných časopisech, domácích i zahraničních)
  • citace prací uchazeče v domácí i zahraniční odborné literatuře (nikoli vlastní citace)
  • recenze vědeckých děl domácích i zahraničních
  • pedagogické publikace (skripta, učebnice)
  • aktivní účast na mezinárodních vědeckých akcích v ČR nebo v zahraničí
  • uznání vědeckou komunitou (vyžádané články a přednášky, přednášky pro vědecké společnosti, hlavní referáty na významných konferencích, řízení sekcí takových konferencí, členství ve významných vědeckých výborech, komisích, redakčních radách, editorská činnost apod.).

Habilitační komise posoudí splnění uvedených předpokladů kvalitativně i kvantitativně, tj. z hlediska přiměřeného splnění každého z předpokladů, nicméně s možností vzájemné kompenzace mezi nimi.
 


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012