Breadcrumbs

Homepage

Pedagogické a vědecké předpoklady řízení ke jmenování profesorem, stanovené vědeckou radou Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 10/2017 stanovuje:

  • nejméně 8 let vysokoškolské pedagogické praxe
  • písemně publikované vědecké práce (vědecké monografie, články a studie v odborných časopisech, domácích i zahraničních)
  • citace prací uchazeče v domácí i zahraniční odborné literatuře (nikoli vlastní citace, ohlas v zahraničí nutný)
  • pedagogické publikace (skripta, učebnice)
  • aktivní účast na mezinárodních vědeckých akcích v ČR nebo v zahraničí
  • uznání vědeckou komunitou, včetně mezinárodní (vyžádané články a přednášky, přednášky pro vědecké společnosti, hlavní referáty na významných konferencích, řízení sekcí takových konferencí, členství ve významných vědeckých výborech, komisích, redakčních radách, editorská činnost apod.); přihlíženo bude specificky k mezinárodnímu aspektu uznání, včetně členství nebo těsné spolupráce s mezinárodními vědeckými společnostmi či odbornými orgány mezivládních organizací.

Komise posoudí splnění uvedených předpokladů kvalitativně i kvantitativně, tj. z hlediska přiměřeného splnění každého z předpokladů, nicméně s možností rozumné vzájemné kompenzace mezi nimi. Zásadní důraz bude kladen na mezinárodní ohlas vědecké a pedagogické činnosti uchazeče.


Podmínkou získání titulu profesor je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012