Vyhledávání na této stránce není aktivní.

MUNI 3.2.1.

V rámci výzvy 3.2.1 poskytne ministerstvo vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.
Projekt MUNI 3.2.1 je centralizovaným projektem, řízeným z Odboru pro rozvoj, v součinnosti s dalšími pracovišti. Řešitelem projektu je prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Projekt je rozčleněn do tří samostatných specifických (dále jen „SC“) cílů A-C, přičemž každý má jiné podmínky, alokaci a nastavení. SC A a C jsou ještě dále členěny na dílčí SC. Ke všem dílčím SC byli ze strany vedení univerzity určeni odborní garanti.
Právnická fakulta je zapojena do dílčích specifických cílů A2, A4, B a C2. 

Projektový záměr v SC A2 je zaměřen na podporu a rozvoj online a hybridních forem výuky na MU. Realizací projektu bude podpořena široká paleta aktivit spojených s online výukou, konkrétně v případě Právnické fakulty MU tvorba studijních opor pro distanční studium. Z projektu bude pořízena audiovizuální a IT technika pro zajištění distanční výuky.
Projektový záměr v SC A4 je zaměřen na podporu rozvoje celoživotního vzdělávání (CŽV) na MU. Realizací projektu bude podpořena tvorba nových kurzů CŽV orientovaných na výkon povolání a zaměřených na rozšiřování dovedností, a to konkrétně v oblasti znalectví. Výstupem projektu na Právnické fakultě MU bude vytvoření 7 kurzů a workshopů.
Projektový záměr v SC B je zaměřen na vznik studijního programu Applied Health Economics (AHE). Ten má za cíl připravit analyticky dobře vybavené ekonomy s robustním interdisciplinárním zázemím, kteří si budou vědomi specifik prostředí zdravotnických systémů a na základě vnímání hodnoty peněz budou schopni plánovat strategie pro lepší udržitelnost a výkonnost zdravotnického systému. Právnická fakulta MU se na vzniku podílí formou právních analýz a konzultací.
Projektový záměr v SC C2 si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu dojde k analýze stávajících či nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančního vzdělávání na jednotlivých VVŠ, avšak primární důraz bude kladen na jejich patřičné zabezpečení z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Právnická fakulta MU v rámci projektu realizuje právní analýzy a návrhy řešení dílčích problémů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.