Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Slovník pojmů

v oblasti vědy, výzkumu, projektové podpory
a Ústřední knihovny PrF MU

7. RP Sedmý rámcový program; finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2007 – 2013
Akvizice vyhledávání a nákup požadované literatury (monografie, periodika)
Bibliografie soupis literatury k danému tématu
Cena rektora cena vyhlašovaná každý rok rektorem MU a předávaní na Dies academicus
Citace počet všech odkazů na dané dílo v dalších odborných monografiích, sbornících a periodicích
Databáze systém, který zpracovává, ukládá a zpřístupňuje dokumenty v elektronické podobě
E-prezenčka zpřístupňuje těžce dostupné dokumenty na MU (v pdf. formátech)
Ebrary Academic Complete multioborová kolekce knih v elektronické podobě
Elsevier nakladatelství vydávající odborné časopisy, jejich produktem je i multioborová databáze SCOPUS
Elektronické informační zdroje nebo také EIZ, jedná se o veškeré dostupné databáze, které zpracovávají, ukládají dokumenty v elektronické podobě
Erasmus program EU zaměřený na mobility a spolupráci univerzitního sektoru
ESF Evropský sociální fond – dotační finanční nástroj EU
Evaluace proces vyhodnocování a zhodnocování; nástroj často používaný v oblasti VaV
Evropské dokumentační středisko nedílná součást knihovny, poskytuje informace o Evropské unii a její politice
Evropské strukturální a investiční fondy finanční nástroje Evropské unie
Finanční mechanismus EHP a Norské fondy dotační programy evropských zemí mimo oblast EU
FRMU Fond rozvoje Masarykovy univerzity - projekty zaměřené na pedagogické aktivity
Full text zpřístupnění celého dokumentu on line
GAČR Grantová agentura České republiky; agentura podporující projekty v oblasti VaV
GAMU Grantová agentura Masarykovy univerzity; podporující projekty v oblasti VaV
H index autora výpočet je založen (zjednodušeně řečeno) na citačních ohlasech zjištěných těmito databázemi (WoK a SCOPUS) na publikace, jež jsou v těchto databázích registrovány na úrovni celého záznamu
Habilitační řízení umožňuje užívání titulu docent v daném oboru
Horizont 2020  finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2014 - 2020
Impakt faktor dále jen IF, představuje průměrný počet citací periodika. IF se nepřiděluje autorovi, ale periodiku
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací systém zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaV z veřejných prostředků
ISEP Informační systém pro evidenci projektů MU
IVF Mezinárodní Visegrádský fond; finanční mechanismus zemí Visegrádské čtyřky
Jean Monnet podporuje výuku a výzkum v souvislosti s problematikou evropské integrace
Katalogizace zpracování a vkládání dat monografií a periodik do Souborného katalogu MU
Kvalifikační řízení habilitační řízení, nebo řízení ke jmenování profesorem
Marie Skłodowska-Curie Actions akce pod H2020
Metadata jsou to data o datech uložených z monografií, časopisů do elektronického katalogu
Monitorovací indikátory nástroj kontroly plnění projektu formou kvantifikovaných jednotkových vyjádření
Monitorovací zpráva průběžná nebo závěrečná zpráva pojednávající o průběhu projektu a dokladující správnost jeho plnění předkládaná poskytovatelům dotace
Monografie odborná kniha, která má veškeré identifikační náležitosti (ISBN, recenze, odborné nakladatele)
MVS meziknihovní výpůjční služba, poskytována ÚK PrF (knihy nedostupné v ÚK PrF možnost půjčení z jiné knihovny na území ČR)
MMVS mezinárodní meziknihovní služba (viz MVS, půjčení z jiné knihovny celosvětově)
Odbor pro akademické kvalifikace RMU odbor, který má pod správou zejména kvalifikační řízení, Vědeckou radu MU, ceny a vyznamenání a Repozitář MU
Odbor pro rozvoj RMU odbor, který má pod správou zejména projekty strukturálních fondů EU
Odbor pro výzkum RMU odbor, který má pod správou zejména VaV projekty a aktivity nespadající pod výše uvedené odbory
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace spravovaný MŠMT
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spravovaný MŠMT
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání spravovaný MŠMT
OPAC souborný čtenářský katalog MU
Periodikum odborný časopis, který vychází min. 2krát ročně, max. jednou měsíčně tzv. měsíčník
Projektová fiše nástroj usnadňující formulaci projektového návrh
Publicita nástroj povinného informování o zdroji financování
Publikační činnost doktorandů celkový počet vydaných publikací
Publikační činnosti učitelů celkový počet vydaných publikací (každoroční aktualizace)
Rada pro výzkum, vývoj a inovace odborný a poradní orgán vlády ČR
Rada projektů PrF MU poradní a pomocný orgán děkana fakulty
Repozitář MU systém, který složí ke shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl
RIV rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje
RP MŠMT rozvojový projekt MŠMT
RSS kanál slouží k přihlášení k odebírání novinek na webu, který RSS kanál umožňuje
Řízení ke jmenování profesorem umožňuje užívání titulu prof. v daném oboru
Rešerše vyhledávání k danému tématu (databáze, katalogy atd., web)
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik dále jen SRNP, seznam časopisů, které Rada pro hodnocení publikačních výsledků vyhodnotila jako periodika s vyšším bodovým hodnocením
Seriály použití v OPACu pro periodika, Úplné znění zákona, ročenky
SCOPUS databáze s full textovými dokumenty, uvádí u autorů H index
SFX nástroj, který se používá v databázích pro nejúplnější nabídku přidaných služeb k danému dokumentu
Sborník publikace sestavená ze všech vybraných příspěvků prezentovaných na konferencích, popř. dalších podobných odborných akcí
Studentské soutěže na PrF např. Ius Et Societas, Moot Court, SVOČ
TAČR Technologická agentura České republiky
Transfer technologií obousměrný přenos znalostí mezi výzkumnou a komerční sférou
Udržitelnost nástroj sledování pokračování aktivit projektů po jejich oficiálním ukončení
Ústřední knihovna PrF MU fakultní knihovna, která poskytuje knihovnické, informační služby
VaV věda a výzkum
Vědecká rada jeden z orgánů univerzity a fakult
Vyznamenání MU čestné doktoráty, medaile univerzity apod.
Výzva nástroj informující potenciální příjemce dotace o vyhlášení dotační možnosti
Web of Knowledge nebo také WoK citační databáze poskytuje EIZ, produkt Thomson Reuters, jako jediná přiděluje impakt faktor časopisům
Web of Science nebo také WoS, dřívější název pro Web of Knowledge

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.