Vyhledávání na této stránce není aktivní.

ATLAS consulting spol. s r.o.

Je vypsaná zvláštní odměna ve výši 10.000,- Kč za nejlepší práci na jedno z níže uvedených témat vypsaných touto společností. Společnost si vyhrazuje právo odměnu neudělit, snížit, popř. rozdělit mezi více soutěžících.

 1. Významové celky v právních dokumentech

  Student prozkoumá z jakých skladebných částí se typicky skládají určité právní dokumenty. Z praktických důvodů bude vhodné se zaměřit na nějaký konkrétní typ dokumentu (např. soudní rozhodnutí, Z praktických důvodů bude vhodné se zaměřit na nějaký konkrétní typ dokumentu (např. soudní rozhodnutí, smlouva, vyhláška) nebo skupinu dokumentů (právní předpisy, úkony exekutora) a prozkoumat jejich typické části, popsat čím se vyznačují a co obsahují, nebo popsat kde se nacházejí určité klíčové informace a jak se nejlépe v daném konkrétním dokumentu rychle zorientovat. Tato práce by mohla směřovat jednak k vytvoření určité šablony pro daný typ dokumentu, resp. manuálu jak takový dokument tvořit, nebo naopak návodu jak takový dokument číst, analyzovat nebo kategorizovat.

 2. Časová působnost právních norem v období první republiky (1918 – 1938)

  Student se bude zaobírat fenoménem času a časovou působností právních předpisů (a v nich obsažených právních norem) v daném období. Je možné na problematiku nahlédnout z hlediska rozdílů v časové působnosti jednotlivých typů právních předpisů, zabývat se přípustností retroaktivity právních norem apod. Je žádoucí srovnat prvorepublikovou právní úpravu vztahující se k časové působnosti právních předpisů s právní úpravou v současné době platnou

 3. Časová působnost právních předpisů z doby nesvobody

  Období od 30.9.1938 do 4.5.1945 je dekrety prezidenta republiky definováno jako období nesvobody. Úkolem studenta je zabývat se platností právních předpisů ČSR a Protektorátu Čechy a Morava publikovaných v tomto období po skončení doby nesvobody. Student by se taktéž mohl zabývat platností mezinárodních smluv (především s Německou říší) v tomto období publikovaných. Některé z těchto právních předpisů po skončení vymezeného období nesvobody své platnosti pozbyly, některé mezinárodní smlouvy nebyly poválečným Československem uznány ve vzájemných československo – německých vztazích za platné. Úkolem studenta je tyto jevy popsat a zabývat se otázkou, na základě jakých skutečností k pozbytí platnosti došlo a jaké dopady mělo pozbytí platnosti na stávající právní vztahy.

 4. Ochrana osobních a dalších údajů obsažených v soudních rozhodnutích:

  Student se bude zabývat nutností anonymizace soudních rozhodnutí, jež jsou k dispozici ve veřejně dostupných databázích judikatury. Zaměří se na oprávněnost požadavku anonymizace obecně a ve vybraných typových situacích (mladiství, oběti trestných činů, obchodní tajemství atd.).

 5. Úřední dílo

  Student se zaměří na definici úředního díla, rozsah jeho užití, limity a omezení, druhy a příklady úředních děl včetně představení stěžejní judikatury. Zaměří se rovněž na charakteristiku dokumentů typu metodik, instrukcí, návodů či pokynů veřejných institucí.

 6. Relevance a závaznost judikatury v českém právu

  Podstata této práce bude spočívat v porovnání právních systémů, aktuální soudní praxe, vývoj z pohledu nového občanského zákoníku a jeho § 13 včetně současných trendů.

 7. Systematizace citační analýzy české judikatury

  Zpracovat odbornou reakci na článek Možnosti citační analýzy v České republice1 a analyzovat možné atributy citací judikatury, jako např. polaritu, typ reference - procesní, rekapitulační, kontextuální, míru ztotožnění soudu s citovaným judikátem a další. Atributy by měly být vybrány a prioritizovány s ohledem na jejich použitelnost v právní praxi a doloženy reálnými soudními kauzami (rozhodnutími). Vlastnosti atributů by měly zohledňovat časový vývoj právního stavu. Součástí téma je doložení reprezentativního vzorku judikatury, ve kterém budou demonstrovány jak jednotlivé atributy citací, tak konkrétní odpovídající užití z právní praxe.

  1) MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.