Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Jiří Cvetler (1902 - 1991)

1. Základní údaje

 • Vysokoškolský pedagog, autor či spoluautor učebních pomůcek z oboru římského práva, autorského práva, dějin orientálních států, vývoje státu a práva Byzance a dějin státu a práva v Bulharsku,
 • 1946 vedoucí ústavu římského práva,
 • 1952 působil ve Slovanském ústavu ČSAV v Brně,
 • 1969 jmenován profesorem obecných dějin státu a práva, zejména práva římského, vedoucí katedry státu a práva,
 • 1973 činným v kabinetu balkanistiky a hungaristiky katedry historie a etnografie zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy,
 • účast na mezinárodních papyrologických kongresech v Mnichově (1933) a ve Florencii (1935),
 • studijní cesty do Francie (1924, 1946), Anglie (1925), Španělska (1930), Holandska (1935), do Řecka a na Krétu (1936), do jižní Itálie a na Sicílii (1937, 1947) a Švýcarska (1946),
 • dopisujícím členem Institutu du Droit romain v Paříži, členem Association internationale de papyroloques v Bruselu.

Základní data:

Tituly: prof., JUDr.
Datum narození: 4. 2. 1902
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 16. 9. 1991
Místo úmrtí: Brno

Vzdělání:

 • 1912–1920 gymnázium Praha – Královské Vinohrady,
 • Právnická fakulta UK v Praze (1924 titul JUDr.),
 • 1931–1932 Filozofická fakulta v Mnichově, Ústav pro papyrologii a antické právní dějiny,
 • 1932 Právnická fakulta v Římě,
 • 1935 habilitace v oboru římského práva,
 • 1969 profesor obecných dějin státu a práva.

2. Ze života

Jiří Cvetler se narodil dne 4. února 1902 v Praze. V letech 1912–1920 studoval na gymnáziu v Praze – Královských Vinohradech, později pojmenovaném po dr. Edvardu Benešovi, a poté na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po vystudování fakulty a účasti na seminářích římského práva profesorů Leopolda Heyrovského a Josefa Vančury a papyrologických cvičení tehdejšího docenta Otakara Sommera a získání doktorátu (18. prosince 1924) odešel do právní praxe. Nejprve nastoupil u znalce autorského práva, doktora Lövenbacha, a od prosince roku 1929 byl činný jako advokát. Za války (prosinec 1941) byl ve službách firmy Vacuum Oil Company, a.s., kde byl v roce 1945 jmenován syndikem a členem ředitelství.

Vedle právní praxe pěstoval svůj talent a předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci. Svůj původní zájem o římské právo rozšířil o celou antiku, papyrologii a byzantistiku. V letech 1931–1932 studoval na filozofické fakultě v Mnichově u papyrologa Leopolda Wengera v Ústavu pro papyrologii a antické právní dějiny, v roce 1932 pak na Právnické fakultě v Římě u věhlasného romanisty Salvatora Riccobona. Svou pedagogickou činnost zahájil na Státní škole archivní v Praze v roce 1932 a působil zde prakticky až do roku 1946. Ve stejné době působil pedagogicky na Právnické fakultě Karlovy Univerzity, kde se v roce 1935 habilitoval prací „Danio in a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta“. Jako soukromý docent zde pak přednášel – pochopitelně s přerušením v době zavření českých vysokých škol – až do roku 1946. Již v této době se Jiří Cvetler zúčastnil mezinárodních papyrologických kongresů v Mnichově v roce 1933 a ve Florencii roku 1935, kde vedl přednášku o tzv. zálohách v rolnictví ptolemajského Egypta. Účastnil se také studijních cest do Holandska (1935), do Řecka a na Krétu (1936), dále do jižní Itálie a na Sicílii (1937). K poznání římských památek mu sloužila rovněž dřívější cesta do Španělska roku 1930, případně i jeho první cesty do Francie (1924) a Anglie (1925).

V roce 1946 byl povolán na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Jiří Cvetler měl nastoupit na místo nacisty zavražděného profesora Jana Vážného. Do Brna přišel Jiří Cvetler jako uznávaný odborník na římské právo s širokým přehledem o vývoji práva orientálního a antického, kontinentálního a anglosaského a se svým vědeckým koníčkem – papyrologií. Jiří Cvetler se ovšem neorientoval jen na své úzce odborné zájmy, ale byl osobností renesančního formátu. Zajímal se o krásnou literaturu a výtvarné umění a obdiv si zaslouží také jeho jazykové znalosti. Zemřel v Brně dne 16. září 1991.

3. Dílo

Když Jiří Cvetler v roce 1946 přešel do Brna, stal se vedoucím ústavu římského práva. Nabídku romanistických předmětů rozšířil o exegetická cvičení, římskou ústavu a právní prameny a začal přednášet novou pedagogicko-vědeckou disciplínu Římské právo v Anglii. Posledně jmenovaný předmět měl plnit funkci historického úvodu do anglosaského právního světa.[1]

Přínos Jiřího Cvetlera byl pro opětovně otevřenou právnickou fakultu rovněž v tom, že podnikal studijní cesty, jimiž obnovil válkou přerušené styky v odborných kruzích (vycestoval nejprve v roce 1946 do Francie a Švýcarska; o rok později do Itálie). V Právníku v roce 1946 uveřejnil pod názvem „Anglosaské právnictví a my“ referát o přednášce profesora Blease s přehledem nejnovějších publikací o anglosaském právu. Do posledního čísla Vědecké ročenky brněnské právnické fakulty v následujícím roce přispěl statí „O ústavní záruky národního vzrůstu“, obsahující i návrh znění příslušného ustanovení a jeho zdůvodnění, a napsal také nekrology o svém předchůdci prof. JUDr. Janu Vážném do Sborníku věd právních a státních a do Českého časopisu historického.

Vědecko-pedagogické aktivity byly však za několik let přerušeny zrušením brněnské právnické fakulty v roce 1950. Od roku 1952 přešel spolu s některými kolegy do Slovanského ústavu ČSAV v Brně, kde se jeho vědecký zájem soustředil na studium bulharských a polských dějin, středověké byzantologie a balkanistiky. Z tohoto období pochází řada prací publikovaných jak monograficky, tak časopisecky, a to doma i v zahraničí, zejména v Polsku. Za připomenutí stojí především Český a slovenský podíl na budování bulharského státu (Slovanské historické studie, 1966), Češi a Slováci v minulosti, Konstantin Jireček – byzantinoloque či práce The Authorship of the Novel on the Reform of Legal Education at Constantinopole, vydaná v Polsku v roce 1957.

Jiří Cvetler rozšířil svůj vědecký zájem i na novější dějiny Bulharska se zaměřením na zdůraznění podílu českých právníků při budování bulharského státu a jeho správního a justičního aparátu.

V roce 1963 odchází Jiří Cvetler do důchodu, ale ve vlastní vědecké práci pokračuje s nezměněnou intenzitou. V roce 1969 dochází k obnovení právnické fakulty v Brně, vláda vydává nařízení č. 35/1969 Sb., o zřízení právnické fakulty na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Hlavními iniciátory tohoto znovuobnovení jsou její bývalí učitelé – civilista a právní filosof Vladimír Kubeš a právní historici Jiří Cvetler, Hynek Bulín a Jaroslav Pošvář.[2]

Po znovuobnovení brněnské právnické fakulty byl Jiří Cvetler v roce 1969 jmenován profesorem obecných dějin státu a práva, zejména práva římského, a vedoucím katedry státu a práva. S vitalitou jemu vlastní se ujal úkolu vybudovat katedru a položit pevné pedagogické základy předmětu dějin státu a práva a římského práva, navázat na vědeckou tradici a rozvíjet bádání v oboru dějin státu a práva.

Jedním z velkých počinů Jiřího Cvetlera po znovuobnovení právnické fakulty bylo vydání učebnice římského práva, kterou sepsal s Jaromírem Kinclem. Tato učební pomůcka je jasným důkazem Cvetlerova pragmatického ducha, který dokázal přiblížit novým posluchačům v politicky těžkém období sedmdesátých let „umění dobrého a spravedlivého“.

Na profesora Cvetlera stále vzpomínají mnozí jeho žáci, dnes učitelé na právnických fakultách např. prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (PrF MU), doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (PrF MU) či doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (PF UP a PF UK v Bratislavě). Profesor Cvetler pořádal vlastivědné procházky po okolí Brna, kde své posluchače překvapoval nejen svou dobrou fyzickou kondicí, ale také svými znalostmi mnoha oborů.

V roce 1971 odešel prof. Cvetler opět do důchodu (již podruhé), ale znovu to neznamenalo snížení jeho aktivity. Zůstal externím pracovníkem katedry dějin státu a práva a od roku 1973 byl činným v kabinetu balkanistiky a hungaristiky katedry historie a etnografie zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na Filozofické fakultě brněnské univerzity. V osmdesátých letech minulého století se podílel mimo jiné na vydání bibliografie československé hungaristiky a balkanistiky. Jiří Cvetler byl autorem či spoluautorem řady učebních pomůcek z oboru římského práva, antického práva, dějin orientálních států, vývoje státu a práva Byzance a dějin státu a práva v Bulharsku. Z okruhu této problematiky publikoval též řadu vědeckých či populárně vědeckých statí. Rozsáhlá byla i jeho recenzní a informační činnost. Jeho vystoupení z oboru papyrologie, archeologie, právní či obecné historie na různých mezinárodních kongresech, sympoziích i konferencích měla vždy patřičný ohlas. V zahraničí se mu dostalo i formálního uznání, když se stal dopisujícím členem Institutu du Droit romain v Paříži a členem Association internationale de papyroloques v Bruselu.

4. Publikace

Periodické publikace

 • CVETLER, Jiří. Daneion et prêt de consommation, dena le droit de l’Égypte ptolémauique. In: Chronique d’Égypte. Bruxelles, X, 1935.
 • CVETLER, Jiří. Daneion und Chresis. Weimar: Verlag von Hermann Böhlaus Nachfolger, 1935, s. 275–278.
 • CVETLER, Jiří. Eramps. In: Chronique d’Egypte. Bruxelles, X, 1935.
 • CVETLER, Jiří. Le cosidette „anticipazioni“ nell’ economia rurale dell’Egitto tolemaico. Milano: Società editrice „Vita e pensiero“, 1936, s. 283–291.
 • CVETLER, Jiří. Tři učitelé římského práva. In: Sborník Otakara Sommera. Praha, 1941.
 • CVETLER, Jiří. Anglosaské právnictví a my. Právník. 1946, roč. 85, s. 307–309.
 • CVETLER, Jiří. O ústavní záruky národního vzrůstu. Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university. 1947, roč. 25, s. 26–52.
 • CVETLER, Jiří; ČÁDA, František. Zdeptané právo 1939-1945: Právnická fakulta Masarykovy university v Brně za německé okupace. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1949, 22 s.
 • CVETLER, Jiří. Raphael Taubenschlag: The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 2nd Edition, Warszawa, 1955, XV+789 s. Rec. Archiv orientální. 1956, roč. 24, s. 648–649.
 • CVETLER, Jiří. Konstantin Jireček – byzantinologue (À l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance). Byzantinoslavica. 1957, roč. 18, s. 189–201.
 • CVETLER, Jiří. Novella constitutio saec. XI. medii quae est de schola iuri Constantinopoli … a Constantino IX Monomacho promulgata. (Edd. A. Salač, Praga 1954, 62+2 s.). Rec. Byzantinoslavica. 1957, roč. 18, s. 84–90.
 • CVETLER, Jiří. The authorship of the novel on the reform of legal education at Constantinople (about 1045 A. D.). Warsaw: Symbolae Taubenschlag, 1957, s. 297–328.
 • CVETLER, Jiří. Český dopisovatel v srbsko-bulharské válce r. 1885. Praha: Československá akademie věd, 1960, s. 263–312.
 • CVETLER, Jiří. Pražská universitní léta Dr. Rudolfa Taxise. Praha: Universita Karlova, 1962, s. 100–136.
 • CVETLER, Jiří. Český a slovenský podíl na budování bulharského státu. Slovanské historické studie. 1966, roč. 6.
 • CVETLER, Jiří. Die Tätigkeit der Tschechischen Juristen in Ostrumelien 1880 - 1885 als Beitrag zur Organisierung des Bulgarischen Staates. Ier Congrès international des Études balkaniques et Sud-Est européens. Resumés des communication. Histoire II. Sofia, 1966, s. 153–155.
 • CVETLER, Jiří. K české účasti na budování bulharského státu. Činnost prokurátorů A. Bernkopha a dr. Svobody při organizaci justice. In: Slovanské historické studie. Sv. 6. Česká společnost a balkánské národy. Praha, 1966, s. 159–185.
 • CVETLER, Jiří. Hans Julius Wolff: Die attische Paragraphe, Weimar, 1966, 158. Rec. Listy filologické. 1967, roč. 90, s. 432–435.
 • CVETLER, Jiří. Iz archiva na Konstantin Ireček. Slavia. 1967, roč. 36, s. 141–147.
 • CVETLER, Jiří. Die Tätigkeit der tschechischen Juristen in Ostrumelien 1880 - 1885 als ein Beitrag zum Aufbau des bulgarischen Staates. Sofia: Éditions de l’Académie Bulgare des science, 1969, s. 665–676.
 • CVETLER, Jiří. Nejnovější práce čestného doktora Karlovy university E. Volterry. Rec. Právněhistorické studie. 1971, roč. 15, s. 241–246.
 • CVETLER, Jiří. K notářům v Byzanci. Právny obzor. 1972, roč. 55, s. 739–759.
 • CVETLER, Jiří. Pracná pokuta v českém feudálním právu. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. I. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972, s. 51–66.
 • CVETLER, Jiří. K odborné kvalifikaci právníků v Byzanci. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. II. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1973, s. 7–28.
 • CVETLER, Jiří. Fani G. Milkova, Problemata sobstventosti v balgarskite zemi prez XIV. vek. Sofija 1970, 259 s. Rec. Právněhistorické studie. 1974, roč. 18, s. 239–333.
 • CVETLER, Jiří. Přínos Konstantina Jirečka k poznání dějin státu a práva balkánských národů. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. IV. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1974, s. 149–181.
 • CVETLER, Jiří. Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat Dubnové povstání z r. 1876. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. C 23–24. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1976–1977, s. 191–192.
 • CVETLER, Jiří. Nové studie Marie Georgievny Manolové z bulharských právních dějin 19. století: Rusia i konstitucionnato ustrojstvo na Iztačna Rumelija, Sofija, 1976, 218 s., II. Godišnik na Sofijskata Universitet, Jurid. Fak. 66, 1976, 117–159. Sofia, 1976. Rec. Právněhistorické studie. 1979, roč. 22, s. 288–292.
 • CVETLER, Jiří. The Present State of Papyrological Studies in Czechoslovakia. Ref. na XVI. zasedání Byzantologické sekce Dumbarton Oaks (Harvard Univ.) ve Washingtonu 1. 8. 1980,
 • Dumbarton Oaks, 1979–1981, s. 103.
 • CVETLER, Jiří. Hans Julius Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats, 2. Band, München, 1978, XXX+297. Rec. Listy filologické. 1980, roč. 103, č. 2, s. 103–104.
 • CVETLER, Jiří. Vystoupení F. L. Riegra ve prospěch Bulharů roku 1885. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. C27. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1980, s. 127–131.
 • CVETLER, Jiří. Několik poznámek pro srovnání Maiestatis Carolinae se zákoníkem srbského cara Štěpána Dušana. In: Mezinárodní vědecké konference „Doba Karla IV. v dějinách národů
 • ČSSR. K 600. výročí úmrtí Karla IV“ konaná dne 29. 11. – 1. 12. 1978 v Praze. Materiály ze sekce dějin státu a práva. Praha, 1981, s. 70–83.
 • CVETLER, Jiří. Greek and Demotic Texts from the Zenon Archiv (P. L. Bat.), Ed. P. W. Pestman, Leiden 1980, 291 s. Rec. Eirene. 1983, s. 163–165.
 • CVETLER, Jiří. Present State and Development of Papyrology in Czechoslovakia. Ref. na XVI. Mezinárodním papyrologickém kongresu v New Yorku 23.–3 1. 5. 1980, Chicago, 1981, s. 683–684.
 • CVETLER, Jiří. Manolová Maria G. Sazdovane na Tarnovskaja konstitucija. Sofija, 1980, 187 s. Rec. Právněhistorické studie. 1983, roč. 26, s. 143–144.
 • CVETLER, Jiří. Manolová Maria G. Sazdovane na Tarnovskaja konstitucija. Sofija, 1980, 187 s. Rec. Slovanský přehled. 1983, roč. 68, č. 1, s. 67–68.
 • CVETLER, Jiří. Sjednocení bulharských zemí roku 1885 a tamní prokurátoři Češi. Časopis Matice moravské. 1985, roč. 104, č. 1–2, s. 79–90.

Neperiodické publikace

 • CVETLER, Jiří. Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha: Universita Karlova, 1934, 172 s.
 • CVETLER, Jiří. Rukojeť k přednáškám o soukromém právu římském (actio - právní jednání). Praha: Československý kompas, 1946, 51 s.
 • CVETLER, Jiří; TUREČEK, Josef a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963, 636 s.
 • CVETLER, Jiří; MACŮREK, Josef a kol. Češi a Poláci v minulosti. Praha: ČSAV, 1964, 434 s.
 • CVETLER, Jiří. Právo římské. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969, 119 s.
 • CVETLER, Jiří; KINCL, Jaromír. Právo římské. Praha: Právnická fakulta University Karlovy, 1970, 161 s.
 • CVETLER, Jiří. Francká říše. Brno: Masarykova univerzita, 1971, 41 s.
 • CVETLER, Jiří; KLÍMA, Josef. Stát a právo předřímských společností (Egypt, Klínopisná práva, Řecké státy). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1971, 102 s.
 • CVETLER, Jiří; KINCL, Jaromír. Obecné dějiny státu a práva (stát a právo v otrokářském Římě). Praha: Universita Karlova, 1972, 114 s.
 • CVETLER, Jiří; DOLEŽEL, Miloslav; KINCL, Jaromír. Obecné dějiny státu a práva (dějiny státu a práva za feudalismu). Díl II. Praha: Universita Karlova, 1973, 143 s.
 • CVETLER, Jiří. Český a slovenský podíl na poznávání Evropy II. Brno, 1975.
 • CVETLER, Jiří; DOROVSKÝ, Ivan; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé balkanistiky za léta 1975–1977. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979, 230 s.
 • CVETLER, Jiří; PRAŽÁK, Richard; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé hungaristiky za léta 1975–1977. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983, 182 s.
 • CVETLER, Jiří; DOROVSKÝ, Ivan; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé balkanistiky za léta 1978–1982. Praha: SPN, 1984, 208 s.
 • CVETLER, Jiří; PRAŽÁK, Richard; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé hungaristiky za léta 1978–1980. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986, 221 s.
 • CVETLER, Jiří; DOROVSKÝ, Ivan; KOMÁRKOVÁ, J.; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé balkanistiky za léta 1983–1986. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, 209 s.
 • CVETLER, Jiří; PRAŽÁK, Richard; ROMPORTLOVÁ, Marta. Bibliografie československé hungaristiky za léta 1981–1985. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 280 s. (ISBN 80-210-0302-2).
 • CVETLER, Jiří; BRONEC, Jiří; DOROVSKÝ, Ivan; RAEV, I. Bibliografie československé balkanistiky za léta 1987–1990. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 232 s. (ISBN 80-210-0550-5).

5. Použitá literatura

 • Archív MU v Brně
 • Jiří Cvetler – bibliografie [online]. [cit. 28. 12. 2010]. Dostupné z: http://www.historyoflaw.eu/czech/Cvetler-bibl.pdf
 • Jiří Cvetler - medailonek [online]. [cit. 28. 12. 2010]. Dostupné z: http://www.historyoflaw.eu/czech/Cvetler-medajlonek.pdf
 • SCHELLE, Karel. Prof. JUDr. Jiří Cvetler. Universitas. 2007, roč. 39, č. 2, s. 68–69. (ISSN 1211-3384).
 • SCHELLE, Karel; KNOZ, Tomáš. Bibliografie prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 56–58. (ISBN 80-210-499-1).
 • SCHELLE, Karel; VLČEK, Eduard; KNOZ, Tomáš. Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. Právnické sešity č. 36. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 9 s. (ISBN 80-210-0675-7).
 • SCHELLE, Karel; VOJÁČEK, Ladislav. Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009). Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2010, 290 s. ISBN 978-80-904522-1-3.
 • VLČEK, Eduard. Prof. JUDr. Jiří Cvetler – pokračovatel prof. Vážného. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno: Masarykova univerzita 1992, s. 54–56. (ISBN 80-210-499-1).

Poznámky pod čarou

1. SCHELLE, Karel; VOJÁČEK, Ladislav. Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009). Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2010, s. 28–29. ISBN 978-80-904522-1-3.
2. Tamtéž, s. 36 a násl.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.