Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Josef Macur (1928 – 2002)

1. Základní údaje

 • Významný právník a pedagog,
 • od roku 1956 působil v justici,
 • v roce 1970 nastoupil na Právnickou fakultu UJEP jako odborný asistent na katedru občanského práva,
 • od roku 1971 docent pro občanské právo, 1979 profesor občanského práva hmotného a procesního,
 • 1973–1984 děkan Právnické fakulty UJEP,
 • 1978 obdržel pamětní medaili Právnické fakulty UK za rozvoj právnického studia, spolupráci fakult a rozvoj vědecké práce,
 • v roce 1998 obdržel stříbrnou Randovu medaili udělovanou Jednotou českých právníků za zásluhu o významný rozvoj české právní vědy.

Základní data:

Tituly: univ. prof., JUDr., DrSc.
Datum narození: 5. 7. 1928
Místo narození: Mistřín
Datum úmrtí: 15. 3. 2002
Místo úmrtí: Brno

Vzdělání:

 • gymnázium Hodonín,
 • právnická fakulta v Brně a v Bratislavě (1951 titul JUDr.),
 • v roce 1971 docent a od roku 1979 profesor občanského práva, hmotného a procesního.

2. Ze života

Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc., se narodil dne 5. července 1928 v Mistříně v okrese Kyjov v oblasti Moravského Slovácka. Pocházel z učitelské rodiny. Jeho matka Františka i otec Josef byli povoláním učitelé. Měl dva mladší bratry – Milana a Petra.

Josef Macur vyrůstal v dětství ve skromných podmínkách. Teprve po přestěhování do Hodonína se majetkové poměry rodiny vylepšily. Jeho matka začala vyučovat hru na klavír a otec se začal podílet na založení muzea v Hodoníně. Malý Josef se hře na klavír také hravě naučil a postupně se naučil hrát také na další hudební nástroje, například na kytaru a na akordeon. Za hru na akordeon získal celostátní ocenění.

Josef Macur po absolvování obecné školy a osmiletého reálného gymnázia v Hodoníně navštěvoval právnickou fakultu v Brně a po jejím zrušení zakončil svoje studia roku 1951 v Bratislavě doktorátem. Během svých studií se setkal i s prof. Františkem Weyrem, který jej vyučoval teorii práva. Kvůli špatnému zdraví pořádal prof. Weyr často semináře ve svém bytě. Josef Macur velmi rád vzpomínal na chvíle, kdy prof. Weyr, zatímco v županu přednášel, krmil domácího kanárka (či papouška). Od paní Weyrové navíc dostávali k občerstvení domácí koláčky.

Po ukončení studia práv nastoupil do praxe jako podnikový právník v Jihomoravské armaturce v Hodoníně.

V roce 1953 se oženil s učitelkou Annou Rychlíkovou, se kterou měl později dvě dcery (Hanu a Michaelu) a jednoho syna (Jiřího).

V roce 1956 se Josef Macur rozhodl odejít do justice. Nejprve působil jako právní čekatel u Lidového soudu ve Skalici, později jako soudce u Okresního soudu v Trenčíně. Od roku 1964 zastával funkci soudce a předsedy odvolacího senátu u Krajského soudu v Bratislavě, v roce 1970 se stal náměstkem předsedy tohoto soudu. Josef Macur později velmi často vycházel ze zkušeností a poznatků, kterých během svého působení v justici nabyl. Jeho závěry a postupy uplatňované v pracích tak korespondovaly s reálností života.

Ke konci roku 1970 se Josef Macur rozhodl justici opustit, ačkoli věděl, že jeho finanční situace se tím pravděpodobně zhorší. Nemohl se již ale dále bránit potřebě vědecky pracovat. V justici se mohl vědecké práci věnovat pouze se zvýšeným pracovním úsilím, aby nezanedbával jiné pracovní povinnosti. Rozhodl se proto odejít a začít naplno vědecky pracovat. Vědeckou přípravu absolvoval pod vedením akademika Štefana Lubyho.

Josef Macur v říjnu 1970 nastoupil na obnovenou Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně jako odborný asistent na katedře občanského práva. Z justice odcházel velmi dobře vybaven jak reálnými poznatky, tak i značnou znalostí teorie práva a odborné literatury, proto mohl směle nastoupit na místo odborného asistenta. Při výuce vycházel Josef Macur také ze své vlastní literární činnosti, která už v té době byla poměrně bohatá.

Později Josef Macur působil na katedře občanského práva jako docent pro obor občanské právo (od roku 1971) a jako profesor občanského práva procesního a hmotného (od roku 1979). Vedoucím katedry občanského práva byl od roku 1974 do roku 1990, v roce 1991 na vlastní žádost odchází do předčasného důchodu a Právnickou fakultu MU opouští.

Disertační práci s názvem Zásada dispoziční v občanském soudním řízení obhájil Josef Macur v únoru roku 1969 a získal tak titul kandidáta právních věd v oboru občanské právo hmotné a procesní. V roce 1978 obhájil doktorskou disertační práci na téma Občanské právo procesní v systému práva a dne 21. 3. 1979 mu byl prezidiem Československé akademie věd udělen titul DrSc. Asi o týden později byl jmenován profesorem pro obor občanské právo hmotné a procesní.

Studenti profesora Macura dodnes vzpomínají na jeho přednášky, které byly, díky jeho dokonalému ovládnutí a pochopení nejenom civilního práva procesního, stylisticky a obsahově dokonalé. Jak uvádí J. Bejček: „ … přednášky … ač pronášeny z patra, by mohly být bez úpravy přepisovány jako text učebnice.“ Jeho projev byl přesvědčivý, protože svoji řeč vždy podložil patřičnými argumenty. Po jistou dobu Josef Macur sám obstarával všechny přednášky z civilního práva. Při svých přednáškách využíval také poznatky z právní filozofie, které propadl už před lety. Dokázal svoje znalosti srozumitelně předávat studentům a odborné veřejnosti. Proto byly jeho přednášky tak houfně navštěvovány. Ostatně studentský život byl Josefu Macurovi velmi blízký. Z dobových materiálů lze zjistit, že se zúčastňoval studentských schůzí a besed na kolejích. Jako školitel respektoval konstruktivní názory svých studentů. Zahrnoval studenty do svých badatelských výzkumů. V roce 1983 mu byl udělen čestný titul zasloužilého učitele.

Na Josefa Macura vzpomíná velmi rád i prof. P. Hajn. Uvádí například bajku, kterou mu kdysi Josef Macur vyprávěl: „Dvě myši se topily ve sklenici s mlékem a obě nevěděly, jaký postup zvolit, aby se dostaly z té patálie. První se proto zdržela jakékoliv činnosti a utopila se. Druhá sebou jen tak mrskala; tímto zdánlivě bezcílným počínáním stloukla mléko v máslo a zachránila se.“

V letech 1973–1984 zastával Josef Macur funkci děkana Právnické fakulty UJEP. Velmi se zasloužil po jejím obnovení o další vzestup fakulty. V době normalizace byl jedním z těch, kterým se podařilo zabránit přestěhování právnické fakulty do Jihlavy. Josef Macur obdržel při příležitosti svých 50. narozenin v roce 1978 pamětní medaili Právnické fakulty UK za rozvoj právnického studia, spolupráci fakult a rozvoj vědecké práce.

Josef Macur trpěl vysokým krevním tlakem, což několikrát zapříčinilo i jeho hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Funkce děkana se tak musel kvůli svému zdravotnímu stavu v roce 1984 vzdát.

Funkce děkana s sebou přinášela i řadu společenských povinností v podobě účastí na různých akcích pořádaných zejména právnickou fakultou. Jednalo se například o oslavy Dne učitelů či vyznamenávání nejlepších studentů. Ke společenským povinnostem patřila také účast na plesech pořádaných právnickou fakultou. Mezi roky 1970–1980 mezi studenty a učiteli právnické fakulty proslul jako hráč na cimbál, protože se na právnických plesech přidával k lidovým souborům a hrál.

I během výkonu funkce děkana právnické fakulty si Josef Macur našel čas na odbornou vědeckou činnost. V roce 1976 tak byl jmenován členem vědeckého kolegia věd o státu a právu ČSAV.

Ve vědecké činnosti podporoval také studenty. Pravidelně se proto zúčastňoval tzv. SVOČ (studentské vědecké odborné činnosti), na kterých osobně gratuloval nejlepším studentům k výborným pracím. Byla to také příležitost k neformálním rozhovorům jak s kolegy, tak i se studenty.

Josef Macur byl laskavým, skromným, pracovitým, velmi erudovaným, hloubavým a ke studentům vstřícným a přátelským člověkem. Byl náročný na pedagogickou a vědeckou práci, a to jak z pohledu své osoby, tak svých spolupracovníků a studentů. Dovedl říkat slova kritiky, dokázal však také přijímat kritiku svojí vlastní osoby. Byl málomluvný, ale každé jeho slovo mělo váhu zlata. Vždy dokázal vystihnout podstatu problému či konkrétní situace.

Měl ryzí a přímý charakter, pro který si ho řada lidí a spolupracovníků vážila, i přestože v době normalizace nebylo jednoduché si jej zachovat.

Právnická fakulta MU i další právnické organizace v porevolučním období po zásluze ocenily působení a vědeckou činnost Josefa Macura. Josef Macur tak obdržel několik ocenění. Mezi nimi například v roce 1998 stříbrnou Randovu medaili, která je udělována Jednotou českých právníků jako ocenění za zásluhy českým i zahraničním právníkům. Josef Macur obdržel Randovu medaili za zásluhu o významný rozvoj české právní vědy z rukou předsedy Jednoty českých právníků Otakara Motejla ve Vlasteneckém sále pražského Karolina.

Po celý svůj život zůstával Josef Macur věrný svým dvěma velkým koníčkům - filozofii, které propadl už v mládí, a sociologii.

Josef Macur velkou část života prožil v Brně, na sklonku života v Žabovřeskách, jeho poslední adresu lze nalézt na ulici Bochořákova – nedaleko Právnické fakulty MU. Josef Macur zemřel 15. března 2002 a je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

3. Dílo

Josef Macur začal publikovat již v šedesátých letech. Ve větší míře se publikační činnosti věnoval po roce 1990, kdy odešel z právnické fakulty do předčasného důchodu a ubyla mu tak řada povinností spojených s vedením katedry občanského práva.

Díla Josefa Macura mají vysokou vědeckou úroveň, protože měl dokonalé znalosti jak právních předpisů, tak odborné literatury jednotlivých právních odvětví.

Josef Macur se ve svých pracích věnuje především základním institutům a otázkám civilního práva procesního. Nevyhýbá se ale ani teoretickým otázkám systému práva jako takového a teorii občanského práva hmotného a právních odvětví příbuzných.

Práce Josefa Macura jsou postaveny na obecné i právní filozofii. Zároveň měl však Josef Macur pochopení i pro aktuální potřeby právní praxe. Jeho díla se vyznačují velkou důkladností, teoretickým přístupem ke zpracování zvolených témat a komplexním pohledem na hmotně právní a procesně právní civilní problematiku v jejich vzájemných souvislostech. Všechna jeho díla stojí na systémově-strukturním přístupu k právu, na využívání poznatků jiných přírodních věd a na znalostech civilního procesního práva v Německu a v Rakousku. V mnoha případech jsou také reakcí na judikaturu soudů.

Josef Macur si volil aktuální témata právní teorie a praxe a dopomáhal tak ke značnému rozvoji právní vědy. V případě, že si zvolil téma, které již bylo několikráte zpracováno, vždy dokázal v dané oblasti najít nové problémy a nová řešení s nimi spojená.

Josef Macur se ve svých pracích nevyhýbal ani ožehavým otázkám, které nabourávaly tehdejší zažitá schémata. Například se věnoval oblasti správního soudnictví, což v tehdejší době bylo značně aktuální téma. Nebál se celé jedno své dílo zaměřit na zásadu dispoziční v civilním soudním procesu, i přestože v tehdejší době procesualistika vyzdvihovala zásadu materiální pravdy.

Díla Josefa Macura neztrácí svoji hodnotu ani po roce 1989 s ohledem na volbu témat a vědecký způsob zpracování. Na následujících stránkách jsou díla Josefa Macura chronologicky uvedena. Jeho nejvýznamnější díla jsou zvýrazněna tučným písmem.

4) Publikace

Periodické publikace

 • MACUR, Josef. Místo a způsob uplatnění nároků podle § 162 a § 171 OZ. Socialistická zákonnost. 1966, roč. 14, č. 6, s. 325.
 • MACUR, Josef. Příprava jednání v občanském soudím řízení. Socialistické súdnictvo. 1966, roč. 18, č. 10, s. 289.
 • MACUR, Josef. Sleva z úhrady za užívání družstevního bytu. Socialistická zákonnost. 1967, roč. 15, č. 5, s. 273.
 • MACUR, Josef. Rozsah přezkumné povinnosti odvolacího soudu. Socialistické súdnictvo. 1967, roč. 19, č. 6.
 • MACUR, Josef. Ještě poznámky k otázce rozsahu přezkumného oprávnění odvolacího soudu. Socialistické súdnictvo. 1967, roč. 19, č. 12.
 • MACUR, Josef. Účinky odvolání podaného jedním z několika samostatných společníků. Socialistická zákonnost. 1967, roč. 15, č. 9, s. 548.
 • MACUR, Josef. K stížnosti pro porušení zákona. Socialistické súdnictvo. 1968, roč. 20, č. 4.
 • MACUR, Josef. K předběžným otázkám v civilním řízení. Právny obzor. 1969, roč. 52, č. 1, s. 53.
 • MACUR, Josef. Účast prokurátora, národního výboru a společenské organizace v civilním soudním řízení. Právny obzor. 1969, roč. 52, č. 9, s. 440.
 • MACUR, Josef. K ustanovení § 15 zák. č. 82/1968 Sb. Socialistické súdnictvo. 1969, roč. 21, č. 1.
 • MACUR, Josef. Dispozitivní úkony účastníků v průběhu civilního řízení. Právny obzor. 1969, roč. 52, č. 9, s. 720.
 • MACUR, Josef. Teorie právní moci civilních soudních rozhodnutí. Právnické štúdie. 1970, roč. 18, č. 1.
 • MACUR, Josef. Reformace in peius v civilním soudním řízení. Právny obzor. 1970, roč. 53, č. 5.
 • MACUR, Josef. K otázce základního diferencování v systému práva. Právny obzor. 1971, roč. 54, č. 2.
 • MACUR, Josef. Deklaratorní nebo konstitutivní povaha občansko-právních soudních rozhodnutí. Právník. 1971, roč. 110, č. 12.
 • MACUR, Josef. K některým problémům legislativní úpravy občanského soudního řádu. Právník. 1972, roč. 111, č. 8, s. 649.
 • MACUR, Josef. Opakovaná realizace výkonu rozhodnutí podle § 350 odst. 1 o. s. ř. Socialistická zákonnost. 1972, roč. 20, s. 600.
 • MACUR, Josef. Princip kontradiktornosti v občanském soudním řízení. Právny obzor. 1973, roč. 56, č. 1.
 • MACUR, Josef. Vztah civilního procesu k občanskému právu hmotnému. Právny obzor. 1973, roč. 56, č. 4
 • MACUR, Josef. Občanské právo procesní v systému práva. Právník. 1973, roč. 112, č. 6.
 • MACUR, Josef. Otázky výzkumu právních záruk občanských práv v socialismu. In Úloha socialistického státu a práva v dalším rozvoji socialistického společenství a při realizaci Komplexního programu socialistické hospodářské integrace. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1975, 397 s.
 • MACUR, Josef. Řízení vykonávací. Bulletin československého práva. 1976, č. 1–2, s. 129.
 • MACUR, Josef. Nároky z neoprávněného majetkového prospěchu, vznikající v souvislosti s výkonem rozhodnutí. In Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. Sv. 7. Brno: UJEP, 1977, s. 13.
 • MACUR, Josef. Právní postavení občana v socialistické společnosti. Právník. 1977, roč. 116, č. 5–6, s. 428.
 • MACUR, Josef. Občanské právo a postavení občana v socialistické společnosti. Socialistická zákonnost. 1977, roč. 25, č. 5. s. 305.
 • MACUR, Josef. 60 let systému socialistického práva. Právník. 1978, roč. 117, č. 2, s. 187.
 • MACUR, Josef. K některým otázkám vývoje záruk občanských práv v socialistické společnosti. Právník. 1978, roč. 117, č. 7, s. 634.
 • MACUR, Josef. Systémově strukturální metodologické přístupy v právní vědě. Právník. 1979, roč. 118, č. 2, s. 109.
 • MACUR, Josef. K problematice podstaty, povahy a funkce civilního procesu. Právník. 1981, roč. 120, č. 9, s. 797.
 • MACUR, Josef. K otázce domnělé krize civilní odpovědnosti. Právník. 1982, roč. 121, č. 6, s. 465.
 • MACUR, Josef. Vztah subjektivních a objektivních předpokladů občanskoprávní odpovědnosti. Právník. 1986, roč. 125, č. 8, s. 683.
 • MACUR, Josef. Současné názory na systém socialistického práva. Právník. 1986, roč. 125, č. 12, s. 1057.
 • MACUR, Josef. Některé teoretické otázky dokazování v občanském soudním řízení. In Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. Sv. 14. Brno: UJEP, 1987, s. 7.
 • MACUR, Josef. K výkladu pojmu práva se samostatným skutkovým základem. Socialistická zákonnost. 1987, roč. 35, č. 1, s. 14.
 • MACUR, Josef. Aktuální otázky správního soudnictví v ČSSR. Právník. 1987, roč. 126, č. 8–9, s. 721.
 • MACUR, Josef. Princip výkonu soudnictví pouze soudem. Právny obzor. 1988, roč. 71, č. 3.
 • MACUR, Josef. Některé aspekty soudcovské nezávislosti. Právník. 1988, roč. 127, č. 3, s. 197.
 • MACUR, Josef. K otázkám koncepce řízení před soudem ve vztahu k postavení advokáta. Bulletin advokacie. 1988, roč. 18, č. 3.
 • MACUR, Josef. Srovnání správního a civilního procesu v ČSSR. Zpráva pro mezinárodní kongres srovnávací právní vědy v Montrealu, 1989.
 • MACUR, Josef. Problém rozlišování aktivní a pasivní právní odpovědnosti. Právník. 1990, roč. 129, s. 112.
 • MACUR, Josef. Základní povinnosti procesních stran v občanském soudním řízení. Bulletin advokacie. 1990, roč. 20, č. 1, s. 14.
 • MACUR, Josef. Vymezení pojmu civilního procesu a civilního práva procesního. Právník. 1993, roč. 132, sešit č. 12, s. 1064.
 • MACUR, Josef. Dokazování a důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Právo a podnikání. 1994, roč. 3, č. 12, s. 13.
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno a teorie o uplatňování pravděpodobnosti při hodnocení důkazů v civilním soudním řízení. Právník. 1995, roč. 134, č. 4.
 • MACUR, Josef. Rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů. Právo a podnikání. 1995, roč. 4, č. 4, s. 2.
 • MACUR, Josef. Rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů. Právo a podnikání. 1995, roč. 4, č. 45, s. 6.
 • MACUR, Josef. K základním otázkám nauky o důkazním břemenu v civilním soudním řízení. Právník. 1995, roč. 134, č. 7, s. 642.
 • MACUR, Josef. Povinnost pravdivosti v civilním soudním řízení. Právo a podnikání. 1995, roč. 4, č. 11, s. 26.
 • MACUR, Josef. Povinnost tvrzení a vysvětlovací povinnost procesních stran v civilním soudním řízení. Právo a podnikání. 1995, roč. 4, č. 9, s. 10.
 • MACUR, Josef. Lze posuzovat procesní jednání stran podle ustanovení hmotného práva o vadách právních úkonů? Právní rozhledy. 1995, roč. 3, č. 11, s. 440.
 • MACUR, Josef. Svépomoc v právním řádu České republiky. Právní rozhledy. 1996, roč. 4, č. 3, s. 97.
 • MACUR, Josef. Konkurence nároků v civilním soudním řízení. Právník. 1996, roč. 135, č. 2, s. 138–143.
 • MACUR, Josef. Právo a jeho uplatňování v pojetí F. A. von Hayeka. Právo a podnikání. 1996, roč. 5, č. 3, s. 25.
 • MACUR, Josef. Hodnocení přednesů stran zastoupených advokátem v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 1996, roč. 26, č. 4, s. 8.
 • MACUR, Josef. Civilní proces a právo na soudní ochranu. Právní rozhledy. 1996, roč. 4, č. 2, s. 41.
 • MACUR, Josef. Dokazování v civilním procesu Velké Británie a Spojených států amerických. Právní rozhledy. 1996, roč. 4, č. 9, s. 400.
 • MACUR, Josef. Civilní proces a zásada projednací. Bulletin advokacie. 1997, roč. 27, č. 1, s. 13.
 • MACUR, Josef. Základní otázky zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Právo a podnikání. 1997, roč. 6, č. 1, s. 14, č. 2, s. 12.
 • MACUR, Josef. Význam shodných tvrzení procesních stran pro zjištění skutkového stavu v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 1997, roč. 5, č. 2, s. 49.
 • MACUR, Josef. Základní teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie. 1998, roč. 28, č. 9, s. 6.
 • MACUR, Josef. Substancování skutkových přednesů stran v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 1998, roč. 6, č. 9, s. 433.
 • MACUR, Josef. Civilní soudní řízení ve Spojených státech amerických. Právo a podnikání. 1998, roč. 7, č. 10, s. 17, č. 11, s. 20, č. 12, s. 21.
 • MACUR, Josef. Problémy legislativní úpravy poučovací povinnosti soudu v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 1998, roč. 6, č. 12, s. 597.
 • MACUR, Josef. Zájem stran na vysvětlení skutkového stavu v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 1999, roč. 29, č. 2, s. 10.
 • MACUR, Josef. Speciální žaloby v civilním soudním řízení Spojených států amerických. Právo a podnikání. 1999, roč. 8, č. 2, s. 20.
 • MACUR, Josef. Základní rozdíly mezi americkým a českým civilním soudním řízením. Právo a podnikání. 1999, roč. 8, č. 4, s. 20.
 • MACUR, Josef. Povinnost pravdivosti a její legislativní úprava v civilním soudním řádu. Právní rozhledy. 1999, roč. 7, č. 4, s. 172.
 • MACUR, Josef. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 1999, roč. 29, č. 6–7, s. 7.
 • MACUR, Josef. Problémy legislativní úpravy prekluzivních lhůt k urychlování civilního soudního řízení. Právní rozhledy. 1999, roč. 7, č. 7, s. 345.
 • MACUR, Josef. Vyšetřovací důkaz v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 2000, roč. 8, č. 2, s. 46.
 • MACUR, Josef. K otázce vymezení okruhu osob vázaných konstitutivním soudním rozhodnutím. Právo a podnikání. 2000, roč. 9, č. 3, s. 16.
 • MACUR, Josef. K problematice určitosti důkazních návrhů v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 2000, roč. 30, č. 4, s. 19.
 • MACUR, Josef. Srovnání početních stavů a pracovních výkonů soudců v různých zemích. Soudce. 2000, roč. 2, č. 5, s. 5.
 • MACUR, Josef. Vysvětlovací povinnost strany nezatížené důkazním břemenem v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 2000, roč. 8, č. 5, s. 200.
 • MACUR, Josef. Soudcovská vysvětlovací povinnost v civilním řízení. Soudce. 2000, roč. 2, č. 9, s. 10.
 • MACUR, Josef. Soudcovská vysvětlovací povinnost v civilním řízení. Soudce. 2000, roč. 2, č. 10, s. 8.
 • MACUR, Josef. Koncentrace řízení a procesní prekluzivní lhůty podle novely o. s. ř. č. 30/2000 Sb. Bulletin advokacie. 2001, roč. 31, č. 1, s. 6.
 • MACUR, Josef. Právní a skutkové domněnky při dokazování listinou v civilním soudním řízení. Právní rozhledy. 2001, roč. 9, č. 2, s. 60.
 • MACUR, Josef. K problematice vzorových pravidel jednotné mezinárodní úpravy civilního procesu. Soudce. 2001, roč. 3, č. 2, s. 2.
 • MACUR, Josef. Současné úsilí o kodifikaci pravidel mezinárodního civilního procesu. Soudce. 2001, roč. 3, č. 3, s. 4.
 • MACUR, Josef. Důkaz výslechem účastníka v civilním soudním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 4, s. 358.
 • MACUR, Josef. Důvody neplatnosti rozhodčí smlouvy. Právní rozhledy. 2001, roč. 9, č. 12, s. 579.
 • MACUR, Josef. Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, č. 1, s. 2.
 • MACUR, Josef. O návrhu kodifikace evropského civilního procesu. Soudce. 2002, roč. 4, č. 1, s. 8, č. 2, s. 6.
 • MACUR, Josef. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114 o. s. ř. Bulletin advokacie. 2002, roč. 32, č. 2, s. 28.
 • MACUR, Josef. Předmět civilního sporu z hlediska současné judikatury Evropského soudního dvora. Právo a podnikání. 2002, roč. 11, č. 3, s. 8.
 • MACUR, Josef. „Open Society Institute“ o nezávislosti českého soudnictví. Soudce. 2002, roč. 4, č. 4, s. 7.
 • MACUR, Josef. K problematice urychlování civilního soudního řízení. Právní rozhledy. 2002, roč. 10, č. 3, s. 126.

Neperiodické publikace

 • MACUR, Josef. Zásada dispozičná v občianskom súdnom konaní. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 1968, 210 s. – Kandidátská disertační práce.
 • MACUR, Josef. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí. Brno: UJEP, 1972, 129 s.
 • MACUR, Josef. Občanské právo procesní v systému práva. Brno: UJEP, 1975, 305 s.
 • MACUR, Josef. Subjektivní předpoklady občanskoprávní odpovědnosti – Studie pro mezinárodní sympozium 1977 v Brně, věnované problematice kriminologie a kriminalistiky.
 • MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. Brno: UJEP, 1980, 215 s.
 • MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno: UJEP, 1984, 177 s.
 • HANDL, Vlastimil; RUBEŠ, Josef a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: Panorama, 1985. Úvod, § 4 6, § 79-83, § 100-105.
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví. Brno: UJEP, 1986, 205 s.
 • MACUR, Josef. Soudnictví a soudní právo. Brno: UJEP, 1988, 154 s.
 • ČEŠKA, Zdeněk a kol. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989, 447 s. Části týkající se soudního rozhodnutí, přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů soudem a výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí.
 • MACUR, Josef; STAVINOHOVÁ, Jaruška. Úvod do teorie občanského práva procesního. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 110 s. ISBN 8021000996.
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 151 s. ISBN 8021002646.
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 157 s. ISBN 8021004843.
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 8021007400.
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 183 s. ISBN 8021008105.
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 172 s. ISBN 8021011610.
 • MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 162 s. ISBN 8021014032.
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 233 s. ISBN 8021016280.
 • MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo. Praha: C.H. Beck, 1998, 207 s. ISBN 8071791903.
 • MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 253 s. ISBN 8021022760.
 • MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 219 s. ISBN 8021025395.
 • MACUR, Josef. Jednotná mezinárodní úprava civilního procesu I.-III. ASPI, 2001.
 • MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 203 s. ISBN 8021028246.

5. Použitá literatura

 • Archiv Radia Praha [online]. [cit. 29. 12. 2010]. Dostupné z: http://archiv.radio.cz/news/CZ/1998/27.10.html
 • BEJČEK, Josef. Odpovědnost právníků za obsah právní odpovědnosti (příspěvek k poctě p. prof. Maurovi). Časopis pro právní vědu a praxi. 1998, roč. 6, č. 3, s. 371–385.
 • HAJN, Petr. Z advokátova zápisníku. Bulletin advokacie. 2006, roč. 36, č. 7–8, s. 97.
 • HURDÍK, Jan. Za profesorem Josefem Macurem. Právník. 2002, roč. 141, č. 7, s. 796–797.
 • Kdo je kdo 91/92. Česká republika, Federální orgány ČSFR. I. díl A-M. Praha: KDO JE KDO, 1991, s. 636. ISBN 80-901103-0-4.
 • LAVICKÝ, Petr; SPÁČIL, Jiří. K nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura. Universitatis. 2008, roč. 41, č. 3, s. 69–70.
 • LAVICKÝ, Petr; SPÁČIL, Jiří (eds.). Macurův jubilejní památník: k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 258 s. ISBN 9788073575427.
 • Medaile Antonína Randy [online]. [cit. 29. 12. 2010]. Dostupné na: http://www.jednotaceskychpravniku.cz/doc/statut_medaile.html
 • Nekrolog – Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc. Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, č. 1, s. 1.
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Šedesátiny Josefa Macura. Universitas – Revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně. 1988, roč. č. 4, s. 92–94.
 • Úvodník – Osobnost prof. JUDr. Josefa Macura, DrSc. Časopis pro právní vědu a praxi. 1998, roč. 6, č. 3, s. 369–370.
 • Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 1 z roku 2008 [online]. [cit. 29. 12. 2010]. Dostupné z: http://www.jednotaceskychpravniku.cz/doc/zpravodaj/zpravodaj_1_08.pdf
 • Žabovřeský zpravodaj č. 5/2002, str. 9 [online]. [cit. 29. 12. 2010]. Dostupné z: http://zabovresky.brno.cz/getdoc.php?dir=files&doc=zpravodaj_2002_5.pdf
 • V příspěvku byly použity fotografie z Archivu MU a z archivu PrF MU (autorem fotografií je Jan Olejar, Polešovice 599, a další neznámí fotografové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.