Search on this site is not active.

Glossary of terms

FP7

Seventh Framework Programme; the EU's research funding instrument for 2007-2013

Acquisitions

search and purchase of required literature (monographs, periodicals)

Bibliography

an inventory of literature on the topic

Rector's Award

Award announced annually by the Rector of MU and presented at the Dies academicus

Citation

number of all references to the work in other monographs, proceedings and periodicals

Database

a system that processes, stores and makes available documents in electronic form

E-granny

access to hard-to-find documents at MU (in pdf. formats)

Ebrary Academic Complete

multidisciplinary collection of books in electronic form

Elsevier

publishing houses publishing professional journals, their product is also the multidisciplinary database SCOPUS

Electronic information resources

or also EIZ, it is all available databases that process, store documents in electronic form

Erasmus

EU programme for mobility and cooperation in the university sector

ESF

European Social Fund - EU grant instrument

Evaluation

evaluation and assessment process; a tool often used in R&D

European Documentation Centre

an integral part of the library, provides information on the European Union and its policies

European Structural and Investment Funds

European Union financial instruments

EEA Financial Mechanism and Norway Grants

grant programmes from European countries outside the EU

FRMU

Masaryk University Development Fund - projects focused on pedagogical activities

Full text

making the entire document available on line

GAČR

Grant Agency of the Czech Republic; agency supporting R&D projects

GAMU

Grant Agency of Masaryk University; supporting projects in the field of R&D

H author index

the calculation is based (in simplified terms) on the citation responses identified by these databases (WoK and SCOPUS) to publications registered in these databases at the level of the whole record

Habilitation proceedings

allows the use of the title of associate professor in the given field

Horizon 2020

EU research funding instrument for 2014-2020

Impact factor

hereinafter referred to as IF, represents the average number of citations of a periodical. The IF is not assigned to the author, but to the periodical

Information system for research, experimental development and innovation

a system to ensure the collection, processing, provision and use of publicly funded R&D data

ISEP

Information system for MU project registration

IVF

International Visegrad Fund; financial mechanism of the Visegrad Four countries

Jean Monnet

supports teaching and research on European integration issues

Cataloguing

processing and entering monographs and periodicals into the MU Collections Catalogue

Qualification procedure

habilitation proceedings, or proceedings for the appointment of professor

Marie Skłodowska-Curie Actions

actions under H2020

Metadata

it is data about data stored from monographs, journals to electronic catalogue

Monitoring indicators

a tool for monitoring project performance in the form of quantified unit expressions

Monitoring report

an interim or final report on the progress of the project and demonstrating the correctness of its implementation submitted to the grant providers

Monographs

a scholarly book that has all the identifying features (ISBN, reviews, professional publishers)

MVS

interlibrary loan service, provided by the PrF ÚK (books unavailable in the PrF ÚK can be borrowed from another library in the Czech Republic)

MMVS

international interlibrary loan service (see MVS, borrowing from another library worldwide)

RMU Department for Academic Qualifications

a department which is responsible for the qualification procedure, the MU Scientific Council, prizes and awards and the MU Repository

RMU Development Department

a department that manages mainly EU structural funds projects

RMU Research Department

a department which is responsible mainly for R&D projects and activities not covered by the above departments

OP RDI

Operational Programme Research and Development for Innovation managed by the Ministry of Education and Science

OP VK

Operational Programme Education for Competitiveness administered by the Ministry of Education

OP VVV

Operational Programme Research, Development, Education administered by the Ministry of Education and Science

OPAC

MU Collections Catalogue

Periodical

a professional journal published at least 2 times a year, max. once a month, the so-called monthly magazine

Project fiche

a tool to facilitate the formulation of a project proposal

Publicity

a tool for mandatory information on the source of funding

Publication activities of PhD students

total number of publications issued

Publication activities of teachers

total number of publications issued (annual update)

Research, Development and Innovation Council

expert and advisory body of the Government of the Czech Republic

PrF MU Projects Council

advisory and auxiliary body of the Dean of the Faculty

MU Repository

a system that folds to collect and archive published staff works

RIV

register of information on research and development results

RP MŠMT

development project of the Ministry of Education and Science

RSS feed

is used to subscribe to news on the site, which RSS feed allows

Proceedings for appointment as a professor

allows the use of the title of prof. in the given field

Retrieved from

search on a given topic (databases, catalogues, etc., web)

List of peer-reviewed non-impacted periodicals

hereafter referred to as SRNP, the list of journals that the Council for the Evaluation of Publication Results evaluated as journals with higher scores

Serials

use in OPAC for periodicals, Full text of the law, yearbooks

SCOPUS

databases with full text documents, the authors of the H index

SFX

a tool that is used in databases for the most complete listing of services added to a given document

Proceedings

a publication compiled from all selected papers presented at conferences or other similar professional events

Student competitions

at PrF e.g. Ius Et Societas, Moot Court, SVOČ

TAČR

Technology Agency of the Czech Republic

Technology transfer

two-way knowledge transfer between research and commerce

Sustainability

a tool to monitor the continuation of project activities after their official closure

Central Library of PrF MU

faculty library, which provides library, information services

R&D

science and research

Scientific Council

one of the bodies of the university and faculties

MU Honours

honorary doctorates, university medals, etc.

Call

a tool to inform potential beneficiaries of the announcement of a grant opportunity

Web of Knowledge

or WoK citation database provided by EIZ, a Thomson Reuters product, is the only one that assigns an impact factor to journals

Web of Science

or also WoS, the former name for the Web of Knowledge

 

 

 

Slovník pojmů

v oblasti vědy, výzkumu, projektové podpory
a Ústřední knihovny PrF MU

7. RP Sedmý rámcový program; finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2007 – 2013
Akvizice vyhledávání a nákup požadované literatury (monografie, periodika)
Bibliografie soupis literatury k danému tématu
Cena rektora cena vyhlašovaná každý rok rektorem MU a předávaní na Dies academicus
Citace počet všech odkazů na dané dílo v dalších odborných monografiích, sbornících a periodicích
Databáze systém, který zpracovává, ukládá a zpřístupňuje dokumenty v elektronické podobě
E-prezenčka zpřístupňuje těžce dostupné dokumenty na MU (v pdf. formátech)
Ebrary Academic Complete multioborová kolekce knih v elektronické podobě
Elsevier nakladatelství vydávající odborné časopisy, jejich produktem je i multioborová databáze SCOPUS
Elektronické informační zdroje nebo také EIZ, jedná se o veškeré dostupné databáze, které zpracovávají, ukládají dokumenty v elektronické podobě
Erasmus program EU zaměřený na mobility a spolupráci univerzitního sektoru
ESF Evropský sociální fond – dotační finanční nástroj EU
Evaluace proces vyhodnocování a zhodnocování; nástroj často používaný v oblasti VaV
Evropské dokumentační středisko nedílná součást knihovny, poskytuje informace o Evropské unii a její politice
Evropské strukturální a investiční fondy finanční nástroje Evropské unie
Finanční mechanismus EHP a Norské fondy dotační programy evropských zemí mimo oblast EU
FRMU Fond rozvoje Masarykovy univerzity - projekty zaměřené na pedagogické aktivity
Full text zpřístupnění celého dokumentu on line
GAČR Grantová agentura České republiky; agentura podporující projekty v oblasti VaV
GAMU Grantová agentura Masarykovy univerzity; podporující projekty v oblasti VaV
H index autora výpočet je založen (zjednodušeně řečeno) na citačních ohlasech zjištěných těmito databázemi (WoK a SCOPUS) na publikace, jež jsou v těchto databázích registrovány na úrovni celého záznamu
Habilitační řízení umožňuje užívání titulu docent v daném oboru
Horizont 2020  finanční nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2014 - 2020
Impakt faktor dále jen IF, představuje průměrný počet citací periodika. IF se nepřiděluje autorovi, ale periodiku
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací systém zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaV z veřejných prostředků
ISEP Informační systém pro evidenci projektů MU
IVF Mezinárodní Visegrádský fond; finanční mechanismus zemí Visegrádské čtyřky
Jean Monnet podporuje výuku a výzkum v souvislosti s problematikou evropské integrace
Katalogizace zpracování a vkládání dat monografií a periodik do Souborného katalogu MU
Kvalifikační řízení habilitační řízení, nebo řízení ke jmenování profesorem
Marie Skłodowska-Curie Actions akce pod H2020
Metadata jsou to data o datech uložených z monografií, časopisů do elektronického katalogu
Monitorovací indikátory nástroj kontroly plnění projektu formou kvantifikovaných jednotkových vyjádření
Monitorovací zpráva průběžná nebo závěrečná zpráva pojednávající o průběhu projektu a dokladující správnost jeho plnění předkládaná poskytovatelům dotace
Monografie odborná kniha, která má veškeré identifikační náležitosti (ISBN, recenze, odborné nakladatele)
MVS meziknihovní výpůjční služba, poskytována ÚK PrF (knihy nedostupné v ÚK PrF možnost půjčení z jiné knihovny na území ČR)
MMVS mezinárodní meziknihovní služba (viz MVS, půjčení z jiné knihovny celosvětově)
Odbor pro akademické kvalifikace RMU odbor, který má pod správou zejména kvalifikační řízení, Vědeckou radu MU, ceny a vyznamenání a Repozitář MU
Odbor pro rozvoj RMU odbor, který má pod správou zejména projekty strukturálních fondů EU
Odbor pro výzkum RMU odbor, který má pod správou zejména VaV projekty a aktivity nespadající pod výše uvedené odbory
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace spravovaný MŠMT
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spravovaný MŠMT
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání spravovaný MŠMT
OPAC souborný čtenářský katalog MU
Periodikum odborný časopis, který vychází min. 2krát ročně, max. jednou měsíčně tzv. měsíčník
Projektová fiše nástroj usnadňující formulaci projektového návrh
Publicita nástroj povinného informování o zdroji financování
Publikační činnost doktorandů celkový počet vydaných publikací
Publikační činnosti učitelů celkový počet vydaných publikací (každoroční aktualizace)
Rada pro výzkum, vývoj a inovace odborný a poradní orgán vlády ČR
Rada projektů PrF MU poradní a pomocný orgán děkana fakulty
Repozitář MU systém, který složí ke shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl
RIV rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje
RP MŠMT rozvojový projekt MŠMT
RSS kanál slouží k přihlášení k odebírání novinek na webu, který RSS kanál umožňuje
Řízení ke jmenování profesorem umožňuje užívání titulu prof. v daném oboru
Rešerše vyhledávání k danému tématu (databáze, katalogy atd., web)
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik dále jen SRNP, seznam časopisů, které Rada pro hodnocení publikačních výsledků vyhodnotila jako periodika s vyšším bodovým hodnocením
Seriály použití v OPACu pro periodika, Úplné znění zákona, ročenky
SCOPUS databáze s full textovými dokumenty, uvádí u autorů H index
SFX nástroj, který se používá v databázích pro nejúplnější nabídku přidaných služeb k danému dokumentu
Sborník publikace sestavená ze všech vybraných příspěvků prezentovaných na konferencích, popř. dalších podobných odborných akcí
Studentské soutěže na PrF např. Ius Et Societas, Moot Court, SVOČ
TAČR Technologická agentura České republiky
Transfer technologií obousměrný přenos znalostí mezi výzkumnou a komerční sférou
Udržitelnost nástroj sledování pokračování aktivit projektů po jejich oficiálním ukončení
Ústřední knihovna PrF MU fakultní knihovna, která poskytuje knihovnické, informační služby
VaV věda a výzkum
Vědecká rada jeden z orgánů univerzity a fakult
Vyznamenání MU čestné doktoráty, medaile univerzity apod.
Výzva nástroj informující potenciální příjemce dotace o vyhlášení dotační možnosti
Web of Knowledge nebo také WoK citační databáze poskytuje EIZ, produkt Thomson Reuters, jako jediná přiděluje impakt faktor časopisům
Web of Science nebo také WoS, dřívější název pro Web of Knowledge

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.